Zapisy

1. Podpisując deklarację uczestnictwa rodzic lub opiekun prawny Uczestnika zaświadcza, że stan zdrowia Uczestnika umożliwia mu udział w zajęciach przewidzianych w ramach imprezy. Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w Imprezie, oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.

2. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia „Deklaracji uczestnictwa dla niepełnoletnich” podpisanych przez rodzica lub prawnego opiekuna. Wzór tego dokumentu jest dostępny na stronie internetowej www.aktywnawarszawa.pl oraz w biurze zawodów.