Regulamin

Cel imprezy: Popularyzacja łyżwiarstwa wśród dzieci i młodzieży szkół warszawskich

Organizatorzy: Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA
                          Warszawa, ul. Rozbrat 26 tel. 0-22 16 – 27 - 204 Tel. kom. 0-600-347-384
                          e – mail:  imprezyaktywna@wp.pl
Miejsce: Tor Łyżwiarski „Stegny” ul. Inspektowa 1
Terminy i godzina rozpoczęcia

 • 7,14, grudnia 2017 r.
 • 11 stycznia 2018 r.
 • 1,8,15,22, lutego 2018 r.
 • 1 marca 2018 r.
 • 8marca 2018 r. /zakończenie/

Początek imprezy zawsze o godz. 14.30. Wejście na lód od godz. 1400. Zejście z lodu po zawodach. Uczestnicy startują na łyżwach krótkich. Istnieje możliwość wypożyczenia łyżew od godz. 1400 na torze - odpłatnie. Organizator zastrzega sobie prawo do rozegrania jednej z edycji w terminie rezerwowym lub też skrócenia ilości rozgrywanych edycji z powodu złych warunków atmosferycznych.

Punktacja drużynowa

1. Po zakończeniu każdego czwartku będzie prowadzona punktacja drużynowa. Suma punktów uzyskanych przez wszystkich zawodników danej szkoły stanowić będzie ilość punktów przez nią zdobytych.
2. Dodatkowo przyznaje się jeden punkt za każdego uczestnika ze szkoły w każdym czwartku.

W punktacji sztafet szkoła otrzymuje za:

 • 1 miejsce – 12 pkt
 • 2 miejsce – 11 pkt
 • 3 miejsce – 10 pkt
 • 4 miejsce – 9 pkt
 • 5 miejsce – 8 pkt
 • 6 miejsce – 7 pkt
 • 7 miejsce – 6 pkt
 • 8 miejsce – 5 pkt
 • 9 miejsce – 4 pkt
 • 10 miejsce – 3 pkt
 • 11 miejsce – 2 pkt
 • 12 miejsce – 1 pkt

Punktacja indywidualna

1. Po zakończeniu każdego czwartku będzie prowadzona punktacja indywidualna w każdej kategorii wiekowej. Uczestnik startujący w imprezie reprezentuje w zawodach macierzystą szkołę.

 • 1m. - 12 pkt
 • 2 m - 11 pkt
 • 3 m - 10 pkt
 • 4 m - 9 pkt
 • 5 m - 8 pkt
 • 6 m - 7 pkt
 • 7 m - 6 pkt
 • 8 m - 5 pkt
 • 9 m - 4 pkt
 • 10 m - 3 pkt
 • 11 m - 2 pkt
 • 12 m - 1 pkt

2. Do łącznej punktacji będą brane pod uwagę najlepsze wyniki 6 czwartków z 8 rozegranych. Żeby być sklasyfikowanym należy wystartować minimum 6 razy. Przy równej ilości punktów decyduje o lepszym miejscu:

 • a. większa ilość zwycięstw,
 • b. większa liczba lepszych miejsc,
 • c. najlepszy czas.

Kategorie wiekowe oraz dystanse (oddzielnie dla dziewcząt i chłopców)

         Rocznik             Dystans (metry)

 • 2010 i młodsi            50
 • 2009                         50
 • 2008                        100
 • 2007                        200
 • 2006                        300
 • 2005                        300
 • 2004                        300

Każda szkoła może wystawić dowolną ilość drużyn w sztafetach w danej grupie /dopuszcza się sztafetę mieszaną / chłopiec - dziewczynki

 • grupa pierwsza – rocznik 2009, 2010 i młodsi,– dystans 150 m /3 x 50 m/ (klasa 1-2)
 • grupa druga - rocznik 2007, 2008– dystans 300 m /3 x 100 m/ (klasa 3-4)
 • grupa trzecia - rocznik 2004, 2005, 2006 – dystans 300 m /3 x 100 m/ (klasa 5-7)

Jeden zawodnik może startować maksymalnie w dwóch sztafetach.

Zapisy

1. Podpisując deklarację uczestnictwa uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w zajęciach przewidzianych w ramach imprezy. Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w imprezie, oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.

2. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia „Deklaracji uczestnictwa dla niepełnoletnich wraz ze zgodą do udziału w imprezie” podpisanych przez rodzica lub prawnego opiekuna. Wzór tych dokumentów jest dostępny na stronie internetowej www.aktywnawarszawa.waw.pl oraz w biurze zawodów.

W czasie każdej imprezy będą się odbywały także konkurencje rekreacyjne.

Po podsumowaniu wyników całego cyklu imprez w sezonie 2017/2018 przewidziano nagrody w postaci pucharów i sprzętu sportowego dla najlepszych 6 szkół. Zostaną również wręczone puchary, medale i nagrody indywidualne za zajęcie miejsc 1-3 oraz puchary i medale pamiątkowe za zajęcie miejsc 4-6 dla zawodników i zawodniczek z każdej kategorii wiekowej. Dla wszystkich startujących organizator zapewnia pamiątkowe dyplomy uczestnictwa.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe uczestników zawodów będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprez, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.

2. Dane osobowe uczestników zawodów będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926. Administratorem danych osobowych jest Organizator.

3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, w związku z udziałem w obu biegach obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z rokiem urodzenia i ze szkołą do której uczęszcza, nazwą miejscowości, w której zamieszkuje - w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w biegu.

Postanowienia końcowe

Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu. Niedopuszczalne jest łączenie 2- ch lub więcej szkół w jeden zespół.