Regulamin

I. Cel imprezy

Popularyzacja łyżwiarstwa wśród dzieci i młodzieży szkół warszawskich

II. Organizatorzy

Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA

Warszawa, ul. Rozbrat 26 tel. 0-22 16 – 27 - 244

Tel. kom 666 085 547, 666 085 546, 662 104 148, 666 085 541

e–mail : imprezyaktywna@wp.pl

III. Miejsce

Tor Łyżwiarski „Stegny” ul. Inspektowa 1

IV. Terminy i godzina rozpoczęcia

6,13,                      grudnia 2018 r.
10,17,24                 stycznia 2019 r.
14,21,28                 lutego 2019 r.
7                             marca 2019 r. /zakończenie/

Początek imprezy zawsze o godz. 14.30.  Wejście na lód od godz. 1400. Zejście z lodu po zawodach. Uczestnicy startują na łyżwach krótkich. Istnieje możliwość wypożyczenia łyżew od godz. 1400  na torze - odpłatnie.

Organizator zastrzega sobie prawo do rozegrania jednej z edycji w terminie rezerwowym lub też skrócenia ilości rozgrywanych edycji z powodu złych warunków atmosferycznych.

V. Punktacja drużynowa

1. Po zakończeniu każdego czwartku będzie prowadzona punktacja drużynowa. Suma punktów uzyskanych przez wszystkich zawodników danej szkoły stanowić będzie ilość punktów przez nią zdobytych.
2. Dodatkowo przyznaje się jeden punkt za każdego uczestnika ze szkoły w każdym czwartku.

W punktacji sztafet szkoła otrzymuje za:

1 miejsce               – 12 pkt
2 miejsce               – 11 pkt
3 miejsce               – 10 pkt

4 miejsce               – 9 pkt
5 miejsce               – 8 pkt
6 miejsce               – 7 pkt
7 miejsce               – 6 pkt
8 miejsce               – 5 pkt
9 miejsce               – 4 pkt
10 miejsce            – 3 pkt
11 miejsce            – 2 pkt
12 miejsce            – 1 pkt

VI. Punktacja indywidualna

Po zakończeniu każdego czwartku będzie prowadzona punktacja indywidualna w każdej kategorii wiekowej. Uczestnik startujący w imprezie reprezentuje w zawodach macierzystą szkołę.

1 miejsce      - 12 pkt
2 miejsce      - 11 pkt
3 miejsce      - 10 pkt

4 miejsce      - 9 pkt
5 miejsce        - 8 pkt
6 miejsce        - 7 pkt
7 miejsce        - 6 pkt
8 miejsce        - 5 pkt
9 miejsce        - 4 pkt
10 miejsce      - 3 pkt
11 miejsce      - 2 pkt
12 miejsce      - 1 pkt

Do łącznej punktacji będą brane pod uwagę najlepsze wyniki 6 czwartków z 8 rozegranych. Żeby być sklasyfikowanym należy wystartować minimum 6 razy. Przy równej ilości punktów decyduje o lepszym miejscu:

 1. większa ilość zwycięstw,
 2. większa liczba lepszych miejsc,
 3. najlepszy czas.
VII. Kategorie wiekowe oraz dystanse (oddzielnie dla dziewcząt i chłopców)

                Rocznik                                Dystans (metry)

2011 i młodsi                                      50
2010                                                      50
2009                                                      100
2008                                                      200
2007                                                      300
2006                                                      300
2005                                                      300
2004                                                      300

Każda szkoła może wystawić dowolną ilość drużyn w sztafetach w danej grupie /dopuszcza się sztafetę mieszaną / chłopiec - dziewczynki
- grupa pierwsza – rocznik 2010, 2011 i młodsi,–  dystans 150 m /3 x 50 m/ (klasa 1-2)
- grupa druga - rocznik 2008, 2009– dystans 300 m /3 x 100 m/ (klasa 3-4)
- grupa trzecia - rocznik 2004, 2005, 2006, 2007 – dystans 300 m /3 x 100 m/ (klasa 5-8)

Jeden zawodnik może startować maksymalnie w dwóch sztafetach.

VIII. Zapisy

Podpisując deklarację uczestnictwa rodzic lub opiekun prawny Uczestnika zaświadcza, że stan zdrowia Uczestnika umożliwia mu udział w zajęciach przewidzianych w ramach imprezy. Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w Imprezie, oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.

Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia „Deklaracji uczestnictwa dla niepełnoletnich” podpisanych przez rodzica lub prawnego opiekuna. Wzór tego dokumentu jest dostępny na stronie internetowej www.aktywnawarszawa.pl oraz w biurze zawodów.

IX. W czasie każdej imprezy będą się odbywały także konkurencje rekreacyjne

Po podsumowaniu wyników całego cyklu imprez w sezonie 2018/2019 przewidziano nagrody w postaci pucharów i sprzętu sportowego dla najlepszych 6 szkół. Zostaną również wręczone  puchary, medale i nagrody indywidualne za zajęcie miejsc 1-3 oraz puchary i medale pamiątkowe za zajęcie miejsc 4-6 dla zawodników i zawodniczek z każdej kategorii wiekowej. Dla wszystkich startujących Organizator zapewnia pamiątkowe dyplomy uczestnictwa.

X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Dane osobowe Uczestników Imprezy będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagród.
 2. Dane osobowe  Uczestników Imprezy będą wykorzystywane i przetwarzane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i prawa miejscowego, zgodnie z art.6 ust.1 lit.c i e oraz art. 9 ust.2 lit.g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane RODO) [Dz. Urz. UE z dnia 5 maja 2016 r. L 119/1] w szczególności wydrukowania list startowych i ich umieszczenia na stronie internetowej Organizatora; rozwieszenia list startowych w Biurze Zawodów; przygotowania, wydrukowania list z wynikami Imprezy i wywieszenia list w Biurze Zawodów; umieszczenia list z wynikami Imprezy na stronie internetowej Organizatora, w serwisie społecznościowym Facebook,
 3. Odbiorcami danych osobowych mogą być: pracownicy i współpracownicy Organizatora; podmioty zewnętrzne i ich pracownicy lub współpracownicy, przygotowujący i drukujący listy z wynikami Imprezy; osoby znajdujące się na terenie imprezy; użytkownicy strony internetowej, serwisu  społecznościowego Facebook.
 4. Administratorem danych osobowych Imprezy jest Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA ul. Rozbrat 26 00-429 Warszawa, reprezentowane przez Dyrektora.
 5. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 i 2 niniejszego paragrafu, w związku z udziałem w Imprezie obejmuje także publikację imienia i nazwiska Uczestnika wraz z rokiem urodzenia i z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje - w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
 6. Rodzic/opiekun prawny niepełnoletniego Uczestnika ma prawo wglądu do swoich danych osobowych/danych osobowych niepełnoletniego Uczestnika oraz ich poprawiania oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.
 8. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Imprezie.
 9. Pani/Pana/niepełnoletniego Uczestnika dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 10. Zdjęcia, nagrania filmowe, oraz wywiady z Uczestnikami, a także wyniki z danymi osobowymi mogą być wykorzystane bezpłatnie przez prasę, radio, telewizję i w innych mediach zgodnie z ustawą z dnia
  4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880 z pozn. zm.) w celu organizacji i promocji imprezy, na rodzic lub opiekun prawny Uczestnika, wyraża zgodę wypełniając ”Deklarację uczestnictwa osoby niepełnoletniej”.
XI. Postanowienia końcowe

Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu.

Niedopuszczalne jest łączenie 2- ch lub więcej szkół w jeden zespół.