Regulamin

Spis rozdziałów:

 1. ORGANIZATOR
 2. CELE
 3. TERMIN, MIEJSCE, SPOSÓB PRZEPROWADZENIA BIEGU
 4. TRASA I DYSTANS BIEGU
 5. LIMIT I POMIAR CZASU
 6. ZGŁOSZENIA DO BIEGU
 7. UCZESTNICTWO W BIEGU
 8. OPŁATY
 9. PAKIET STARTOWY
 10. ODBIÓR PAKIETÓW STARTOWYCH
 11. B IURO ZAWODÓW
 12. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 13. KLASYFIKACJA I NAGRODY
 14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 15. KONTAKT DO ORGANIZATORA

 

 1. ORGANIZATOR

Organizatorem 7. Biegu Zdobycia PAST-y (zw. dalej także „Biegiem” lub „Imprezą”) jest Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA, Jednostka Budżetowa m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Rozbrat 26, 00-429 (zw. dalej „Organizatorem”).

 

II. CELE

 1. Upamiętnienie 76. rocznicy zdobycia budynku PAST-y przez Powstańców Warszawskich.
 2. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
 3. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.

 

 1. TERMIN, MIEJSCE, SPOSÓB PRZEPROWADZENIA BIEGU
 1. Bieg rozegrany zostanie w dniu 22 sierpnia 2020 r. w obrębie budynku PAST-y, przy ul. Zielnej 39 w Warszawie lub w innym terminie, w przypadku wystąpienia sytuacji, na którą Organizator nie ma wpływu lub której nie mógł przewidzieć.
 2. Uczestnicy, startują wewnątrz budynku, od godziny 08.00, pojedynczo, w odstępach czasu co 30 sekund.

 

 1. TRASA I DYSTANS BIEGU
 1. Impreza będzie polegała na wbiegnięciu przez Uczestnika po schodach na 9. piętro budynku PAST-y przy ul. Zielnej 39 w Warszawie. Wysokość pięter i schodów jest różna. Poszczególne piętra dodatkowo przedzielone są półpiętrami.

 

 1. LIMIT I POMIAR CZASU
 1. Limit czasu na pokonanie trasy Biegu wynosi 5 minut na Uczestnika.
 2. Decyzje obsługi medycznej co do kontynuowania Biegu przez Uczestnika są ostateczne i niezmienne.
 3. Numer startowy posiada przyklejony od wewnątrz elektroniczny chip pomiaru czasu, jest gotowy do użycia i należy przymocować go z przodu na odzieży wierzchniej za pomocą agrafek. Wszelkie modyfikacje, zginanie, odrywanie chipów i pianek zabezpieczających są zabronione i mogą spowodować dyskwalifikację Uczestnika.
 4. Liczba Uczestników Biegu wynosi maksymalnie do 600 osób, przy czym Uczestnicy zostaną podzieleni przez Organizatora na starty w czterech turach po 150 osób, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.2020.1066). .
 5. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zaleceń Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego zamieszczonych na stronach internetowych:
  1. https://www.gov.pl/web/sport/koronawirus---co-musisz-wiedziec
  2. https://www.gov.pl/web/zdrowie/
  3. https://gis.gov.pl/

 

 1. ZGŁOSZENIA DO BIEGU
 1. Zgłoszeń/zapisów indywidualnych do Biegu można dokonywać od dnia 25 lipca br. od godz. 0:01, drogą internetową na stronie https://zapisy.aktywnawarszawa.waw.pl. Aby dokonać zapisu indywidualnego należy uprzednio założyć konto na stronie aktywnawarszawa.pl oraz wpłacić opłatę startową. Brak konta na stronie aktywnawarszawa.pl oraz niedokonanie wpłaty uniemożliwia zapis.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia list startowych/zgłoszeń w momencie przekroczenia limitu 600 zgłoszonych Uczestników Biegu.

 

 1. UCZESTNICTWO W BIEGU
 1. Prawo uczestnictwa mają w biegu mają osoby, które najpóźniej w dniu Biegu ukończą 13 lat.
 2. Dokonując zapisu/zgłoszenia poprzez stronę internetową Uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w Biegu. Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia, w tym na życie i zdrowotnego oraz nie ponosi odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód osobowych, rzeczowych i majątkowych, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w Biegu. Wzór ww. dokumentu jest dostępny na stronie https://zapisy.aktywnawarszawa.waw.pl podczas zapisu na Bieg.
 3. Dokonując zgłoszenia poprzez stronę internetową Uczestnika niepełnoletniego, rodzic lub opiekun prawny Uczestnika niepełnoletniego zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w Biegu. Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA nie zapewnia Uczestnikowi niepełnoletniemu jakiegokolwiek ubezpieczenia, w tym na życie i zdrowotnego oraz nie ponosi odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód osobowych, rzeczowych i majątkowych, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w Biegu. Wzór ww. dokumentu jest dostępny na stronie https://zapisy.aktywnawarszawa.waw.pl podczas zapisu na Bieg.
 4. Podczas Biegu wszyscy Uczestnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej części koszulek startowych. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości bądź jego modyfikacja jest zabroniona i grozi dyskwalifikacją.
 5. Przebywanie na trasie Biegu bez ważnego numeru startowego (w tym z numerem startowym innego Uczestnika) jest niedozwolone. Uczestnicy bez ważnego numeru startowego będą usuwani z trasy Biegu przez obsługę trasy.
 6. Uczestnicy na mecie Biegu nieposiadający numeru startowego i elektronicznego chipu do pomiaru czasu, nie będą sklasyfikowani.
 7. W dniu Biegu mogą zostać zorganizowane depozyty i przebieralnie dla Uczestników, czynne w godzinach 7.00 - 15.00 w budynku PAST-y przy ul. Zielnej 39 w Warszawie. Potwierdzenie organizacji depozytów i przebieralni zostanie podane w komunikacie organizacyjnym na stronie aktywnawarszawa.pl.

 

 1. OPŁATY
 1. O ile nie nastąpi wcześniejsze zamknięcie list startowych i zakończenie zapisów, opłata startowa za udział w 7. Biegu Zdobycia PAST-y wynosi:
  1. od dnia 25 do dnia 27 lipca br. włącznie 50 zł;
  2. od dnia 28 lipca br. 60 zł.
 2. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi, z wyjątkiem sytuacji odwołania Biegu.
 3. Zakończenie zapisów spowodowane przekroczeniem limitu Uczestników powoduje blokadę systemu opłat.
 4. Opłat można dokonywać wyłącznie za pomocą systemu automatycznych płatności online. Przekierowanie do płatności następuje bezpośrednio po wypełnieniu przez Uczestnika formularza zgłoszeniowego na stronie https://zapisy.aktywnawarszawa.waw.pl.
 5. Faktury za wniesione opłaty startowe wystawiane są wyłącznie po pisemnym zgłoszeniu ze strony osoby/podmiotów, które wniosły opłatę startową. Faktura za opłatę startową może być wystawiona nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został przeprowadzony Bieg.

 

IX. PAKIET STARTOWY

 1. W pakiecie startowym Uczestnicy otrzymują od Organizatora numer startowy, agrafki do jego przypięcia i pamiątkową koszulkę techniczną, a po ukończeniu Biegu pamiątkowy medal i napój lub wodę butelkowaną. Wszelkie dodatkowe, niewymienione wyżej materiały wydawane przez Organizatora w pakiecie startowym lub w dniu przeprowadzenia Biegu nie są częściami składowymi pakietu startowego i ich liczba może być mniejsza niż liczba Uczestników Biegu. Nie podlegają również one zwrotom i reklamacjom.
 2. Chip pomiaru czasu przymocowany jest do tylnej strony numeru startowego i ochronnie zabezpieczony gąbką. Odklejanie gąbki może spowodować uszkodzenie chipa.
 3. Uczestnicy deklarują rozmiar pamiątkowej koszulki technicznej wyłącznie w momencie zapisów. Możliwość zadeklarowania rozmiaru koszulki istnieje do 4 sierpnia 2020 r.
 4. Organizator nie gwarantuje wymiany koszulki na inny rozmiar niż zadeklarowany przez Uczestnika w momencie zapisów.

 

X.           ODBIÓR PAKIETÓW STARTOWYCH

 1. Osobisty odbiór pakietu startowego będzie możliwy tylko i wyłącznie po okazaniu dowodu osobistego/paszportu.
 2. Istnieje możliwość odbioru pakietów przez osoby upoważnione. W takim przypadku osoba odbierająca pakiet powinna posiadać „Deklarację uczestnictwa” Uczestnika przez niego wypełnioną i podpisaną lub w przypadku Uczestnika niepełnoletniego „Deklarację uczestnictwa osoby niepełnoletniej” wypełnioną i podpisaną przez rodzica lub opiekuna prawnego Uczestnika. Osoba odbierająca pakiet może również posiadać wygenerowaną i wydrukowaną z profilu użytkownika Uczestnika/rodzic lub opiekuna prawnego „Deklaracji uczestnika” lub „Deklaracji uczestnictwa osoby niepełnoletniej” wraz z automatycznie nadanym na niej unikatowym numerem, który nie jest jednak numerem startowym. Taka deklaracja z uwagi na nadany unikalny numer nie musi być już podpisywana własnoręcznie przez Uczestnika/Rodzica lub Opiekuna Prawnego.
 3. Numer startowy nadawany jest przy odbiorze pakietu startowego w Biurze Zawodów lub automatycznie w momencie zapisów.
 4. Odbiór pakietów startowych dla Uczestników z Warszawy i spoza Warszawy jest możliwy od dnia 19 sierpnia br. do dnia 22 sierpnia br. w godzinach pracy Biura Zawodów.

 

XI.          BIURO ZAWODÓW

 1. W dniach 19-21 sierpnia br. Biuro Zawodów i punkt wydawania pakietów startowych będzie mieścić się w sali konferencyjnej nr. 109, w siedzibie Organizatora, przy ul. Rozbrat 26. Biuro czynne będzie w następujących godzinach:
  1. 19-20 sierpnia w godzinach 15.00-19.00.
  2. 21 sierpnia w godzinach 12.00-19.00.
 2. W dniu 22 sierpnia br., Biuro Zawodów i punkt wydawania pakietów startowych będzie mieścić się w budynku PAST-y przy ul. Zielnej 39 w Warszawie w godzinach 7.00-13.00                        .
 3. Pakiety, które nie zostaną odebrane w dniach i godzinach pracy Biura Zawodów, nie będą wydawane, ani rozsyłane w późniejszym terminie.
 4. Godziny startów poszczególnych zawodników ustalane zostaną przez Organizatora i opublikowane zostaną na listach startowych najpóźniej 48 godzin przed zawodami – na stronie www.aktywnawarszawa.pl oraz na profilu Aktywnej Warszawy w serwisie Facebook.

 

 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Dane osobowe Uczestników Imprezy będą wykorzystywane i przetwarzane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000 z późn. zm.) oraz na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane RODO) [Dz. Urz. UE z dnia 5 maja 2016 r. L 119/1].
 2. Administratorem danych osobowych jest Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA ul. Rozbrat 26, 00-429 Warszawa, reprezentowane przez Dyrektora.
 3. W sprawie danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Danych Osobowych SCS AW Jaromirem Dylewskim pod adresem: odo@aktywnawarszawa.waw.pl.
 4. Dane osobowe w zakresie podanym w formularzu zgłoszeniowym będą przetwarzane w celu:
  1. uczestnictwa w Biegu, wyłonienia zwycięzców i przyznania, wydania odbioru i rozliczenia nagród,
  2. upublicznienie wizerunku oraz imienia i nazwiska Uczestnika na stronie www i Facebooka Administratora, na podstawie oddzielnie wyrażonej zgody.
 5. Odbiorcami danych osobowych mogą być: pracownicy i współpracownicy Administratora; podmioty zewnętrzne i ich pracownicy lub współpracownicy przetwarzający dane osobowe na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 28 RODO a w tym: przygotowujący i drukujący listy z wynikami Imprezy.
 6. Przetwarzanie danych, w związku z udziałem w Imprezie jest na podstawie wyrażonej zgody umieszczonej w formularzu zgłoszeniowym i jest dobrowolne, jednakże nie wyrażenie zgody uniemożliwi udział w Imprezie. Wyrażenie zgody na upublicznienie wizerunku jest dobrowolne.

Uczestnik lub Rodzic / Opiekun prawny Uczestnika ma prawo wglądu i prawo dostępu do własnych danych osobowych/danych osobowych dziecka; prawo do sprostowania własnych danych osobowych/danych osobowych dziecka; prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych; prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dziecka lub Państwa dotyczących narusza przepisy RODO; przysługuje Państwu prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych.

 1. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.
 2. Dane osobowe Rodzica/Opiekuna prawnego/Uczestnika nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 3. W momencie upublicznienie wizerunku Uczestnika Imprezy w serwisie Facebook dane osobowe są przekazywane do państw trzecich, tj. poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych na Facebook można znaleźć na stronach dotyczących regulaminu https://www.facebook.com/about/privacyshield oraz www.facebook.com/policy.php w pozostałych przypadkach dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 4. Zdjęcia, nagrania filmowe, oraz wywiady z Uczestnikami, a także wyniki z danymi osobowymi mogą być wykorzystane bezpłatnie i bezterminowo przez prasę, radio, telewizję i w innych mediach zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1191 z późn. zm.) w celu organizacji i promocji imprezy, na co Uczestnik oraz rodzic lub opiekun prawny, wyraża zgodę wypełniając odpowiednią deklarację uczestnictwa.

 

 1. KLASYFIKACJA I NAGRODY
 1. Klasyfikacja biegaczy ustalona będzie dla:
  1. kobiet;
  2. mężczyzn.
 2. Zawodnik na mecie nie posiadający numeru startowego i elektronicznego chipu do pomiaru czasu nie będzie sklasyfikowany.
 3. Ewentualne zmiany w kolejności Uczestników, spowodowane korektą wyników, nie stanowią w terminie późniejszym podstawy do otrzymania nagród.
 4. Wszelkie protesty i zażalenia dotyczące kolejności Uczestników należy zgłaszać Organizatora a jego decyzje są ostateczne i nieodwołalne.
 5. Nagrody rzeczowe w postaci zestawy gadżetów/upominków przewidziane są dla Uczestników w klasyfikacji generalnej Biegu, którzy zajmą miejsca 1- 3 (mężczyźni i kobiety). Uroczyste wręczenie nagród nastąpi w dniu biegu. Szczegóły zostaną podane w komunikacie organizacyjnym. Uczestnicy którzy nie odbiorą nagród podczas oficjalnej dekoracji w dniu biegu, mogą je odebrać w siedzibie Organizatora tj. ul Rozbrat 26 w pok. 214 w godz. 8.30 - 15.30 od 24 sierpnia br. (poniedziałek) do dnia 18 września br. (piątek). Odebranie nagród po upływie powyższego terminu nie będzie możliwe.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Organizator zapewnia Uczestnikom obsługę medyczną na czas trwania biegów.
 2. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej. Organizator nie zapewnia żadnemu Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w Biegu, oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.
 3. Organizator nie odpowiada za rzeczy Uczestnika pozostawione w szatni.
 4. Wyniki Biegu zostaną umieszczone na stronie internetowej www.aktywnawarszawa.pl.
 5. We wszystkich sprawach nieujętych Regulaminem decyduje Organizator, któremu przysługuje wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu.

 

 1. KONTAKT DO ORGANIZATORA
 1. Kontakt do biura zawodów /w godzinach pracy biura zawodów/ tel. 508 465 383, 22  16 27 204
 2. Kontakt w sprawach zapisów /w godzinach pracy biura zawodów/ tel. 508 465 383, 22  16 27 254; e-mail: biurozawodow@aktywnawarszawa.waw.pl
 3. Kontakt w sprawach organizacyjnych /w godzinach 8.00 - 16.00/ tel. 22 16 27 204; e-mail: bstepien@aktywnawarszawa.waw.pl
 4. Kontakt w sprawach faktur, przelewów, płatności /w godzinach 8.00 - 16.00/ 22  16 27 254, 22 16 27 246; e-mail: platnosci@aktywnawarszawa.waw.pl
 5. Wszelkie dodatkowe informacje będą zamieszczane na stronie www.aktywnawarszawa.pl oraz https://www.facebook.com/AKTYWNAWARSZAWA

Pliki do pobrania: