Regulamin

REGULAMIN SPACERU
„ŚLADAMI UCZESTNIKÓW

POWSTANIA WARSZAWSKIEGO”

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Spacer jest wydarzeniem o tematyce historycznej pod nazwą „ŚLADAMI

UCZESTNIKÓW POWSTANIA WARSZAWSKIEGO” (zwanym dalej: "Spacerem").

 1. Organizatorem Spaceru jest Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA
  z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Rozbrat 26, 00 – 429, zwane dalej „Organizatorem” we współpracy z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy pl. Starynkiewicza 5, 02-015, zwanym dalej „MWPiK”
 2. Do udziału w Spacerze uprawnia jednoosobowe zaproszenie, (zw. dalej „Voucherem”), przekazane przez Organizatora w formie elektronicznej, zawierające indywidualny numer.
 3. Za zapewnienie bezpieczeństwa podczas Spaceru odpowiada MPWiK.

§ 2

WARUNKI UCZESTNICTWA W SPACERZE

 1. Uczestnikiem Spaceru (zw. dalej „Uczestnikiem”) może być każda osoba pełnoletnia, która zapłaciła i odebrała pakiet startowy na 28. Bieg Powstania Warszawskiego lub 5. Bieg Zdobycia PAST-y (dalej jako Biegi) w Biurze Zawodów Biegów lub zapłaciła i zamówiła pakiet startowy kurierem oraz otrzymała Voucher.
 2.  Warunkiem uczestnictwa w Spacerze jest zapoznanie się z poniższym regulaminem i jego akceptacja oraz posiadanie Vouchera.

§ 3

TEMATYKA SPACERU

Spacer nawiązuje do wydarzeń z okresu Powstania Warszawskiego, kiedy to Powstańcy przemieszczali się kanałami pod Warszawą. Szli jeden za drugim, bardzo często na kolanach i w całkowitych ciemnościach.

§ 4

TERMIN i MIEJSCE ODBYCIA SPACERU
 

 1. Spacer odbędzie się w dniach 4 i 5 sierpnia 2018 kanałem udostępnionym przez MPWiK. Uczestnicy zostaną podzieleni na dwie grupy.
 2. Miejsce rozpoczęcia Spaceru wyznaczono przy wejściu do kanału na ul. Karowej, obok Hotelu Bristol.

§ 5
ZASADY ROZDYSPONOWANIA VOUCHERÓW

 1. Za rozdysponowanie voucherów odpowiada komisja powołana przez Organizatora. Całkowita liczba voucherów do rozdysponowania wynosi 74. Z czego 40 vouchery zostaną rozdysponowane, w następujący sposób:

- wśród osób, które odebrały pakiet startowy na 28. Bieg Powstania Warszawskiego lub 5. Bieg Zdobycia PAST-y w Biurze Zawodów obu biegów lub zapłaciły i zamówiły pakiet startowy kurierem w dn. 10 lipca – 5 voucherów w dn. 11 lipca;

- wśród osób, które odebrały pakiet startowy na 28. Bieg Powstania Warszawskiego lub 5. Bieg Zdobycia PAST-y w Biurze Zawodów obu biegów lub zapłaciły i zamówiły pakiet startowy kurierem w dn. 11 lipca – 5 voucherów w dn. 12 lipca;

- wśród osób, które odebrały pakiet startowy na 28. Bieg Powstania Warszawskiego lub 5. Bieg Zdobycia PAST-y w Biurze Zawodów obu biegów lub zapłaciły i zamówiły pakiet startowy kurierem w dn. 12 lipca – 5 voucherów w 13 lipca;

- wśród osób, które odebrały pakiet startowy na 28. Bieg Powstania Warszawskiego lub 5. Bieg Zdobycia PAST-y w Biurze Zawodów obu biegów lub zapłaciły i zamówiły pakiet startowy kurierem w dn. 13 lipca – 5 voucherów 14 lipca;

- wśród osób, które odebrały pakiet startowy na 28. Bieg Powstania Warszawskiego lub 5. Bieg Zdobycia PAST-y w Biurze Zawodów obu biegów lub zapłaciły i zamówiły pakiet startowy kurierem w dn. 14 lipca – 5 voucherów w 15 lipca

- wśród osób, które odebrały pakiet startowy na 28. Bieg Powstania Warszawskiego lub 5. Bieg Zdobycia PAST-y w Biurze Zawodów obu biegów lub zapłaciły i zamówiły pakiet startowy kurierem w dn. 15 lipca – 5 voucherów w 16 lipca;

- wśród osób, które odebrały pakiet na 28. Bieg Powstania Warszawskiego lub 5. Bieg Zdobycia PAST-y w Biurze Zawodów obu biegów lub zapłaciły i zamówiły pakiet startowy kurierem w dn. 17 lipca – 5 voucherów w dn. 18 lipca;

- wśród osób, które odebrały pakiet na 28. Bieg Powstania Warszawskiego lub 5. Bieg Zdobycia PAST-y w Biurze Zawodów obu biegów lub zapłaciły i zamówiły pakiet startowy kurierem w dn. 18 lipca – 5 voucherów w dn. 19 lipca;

 1. W terminach wskazanych w ust. 1, dotyczących rozdysponowania voucherów zostanie wygenerowana elektronicznie imienna lista osób z przyporządkowanymi automatycznie numerami, a następnie - pod nadzorem powołanej przez Organizatora komisji, lista podzielona zostanie przez ilość voucherów (pięć). Wskazane w ten sposób numery będą odpowiadały osobom, którym przyznano voucher.
 2. Każdorazowo Organizator skontaktuje się z osobami, którym przyznano voucher za pomocą poczty internetowej lub telefonicznie w celu potwierdzenia skorzystania z vouchera. Jeśli osoba, która otrzyma voucher zrezygnuje z niego lub w ciągu 48 godzin od otrzymania informacji mailowej lub telefonicznej nie odpowie na wiadomość, voucher przechodzi na następną osobę z listy o której mowa w punkcie powyżej.
 3. 33 vouchery Organizator rozdysponuje wyłącznie dla osób, które ukończyły 28. Bieg Powstania i 5. Bieg Zdobycia PAST-y, z czego:

 - 16 voucherów dla osób, które ukończyły 28. Bieg Powstania Warszawskiego na dystansie10 km;

 - 11 voucherów dla osób, które ukończyły 28. Bieg Powstania Warszawskiego na dystansie 5 km;

 - 6 voucherów dla osób, które ukończyły Bieg Zdobycia PAST-y;

 1. Podziału voucherów wśród osób, które ukończyły ww. Biegi dokona komisja wskazana przez Organizatora na postawie ostatecznych wyników Biegów dostarczonych przez profesjonalny podmiot odpowiadający za pomiar czasu. Lista osób nagrodzonych voucherami zostanie sporządzona począwszy od zwycięzcy w każdym z biegów.
 2. Jeden voucher zostanie przeznaczony dla osoby z 74 wynikiem (numer odpowiadający rocznicy Powstania Warszawskiego) w 28. Biegu Powstania na dystansie 10 km.
 3. Każdorazowo Organizator skontaktuje się z osobami, którym przyznano voucher za pomocą poczty internetowej lub telefonicznie w celu potwierdzenia skorzystania z vouchera. Jeśli osoba, która otrzyma voucher zrezygnuje z niego lub w ciągu 48 godzin od otrzymania informacji mailowej lub telefonicznej nie odpowie na wiadomość, voucher przechodzi na następną osobę wskazaną przez komisję na podstawie listy ostatecznych wyników Biegów.

§ 6
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Spaceru, zgodnie z deklaracją uczestnictwa w Biegach.
 2. Dane osobowe Uczestników będą wykorzystywane i przetwarzane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i prawa miejscowego, zgodnie z art.6 ust.1 lit.c i e oraz art. 9 ust.2 lit.g  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane RODO) [Dz. Urz. UE z dnia 5 maja 2016 r. L 119/1].
 3. Administratorem danych osobowych jest Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA ul. Rozbrat 26 00-429 Warszawa, reprezentowane przez Dyrektora.
 4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Dane osobowe Uczestnika przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.
 6. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Spacerze.
 7. Dane osobowe Uczestników nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

§ 7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulamin, w szczególności Organizator we współpracy z MPWiK zastrzega sobie prawo do zmiany terminu, w szczególności w przypadku, gdy Spacer nie będzie mógł się odbyć z powodu opadów deszczu.
 2. Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją Spaceru nie ponoszą odpowiedzialności względem Uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po Spacerze. Uczestnicy biorą udział w Spacerze na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody. Przez akceptację niniejszego Regulaminu uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotowego od Organizatora w razie wypadku lub szkody związanej ze Spacerem. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że w razie wypadku nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do Organizatora.
 3. Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia, w tym na życie i zdrowotnego oraz nie ponosi  odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód osobowych, rzeczowych i majątkowych, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w Spacerze.
 4. W spacerze nie mogą brać udziału osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 5. W przypadku niekorzystnej zmiany pogody lub w sytuacji mającej wpływ na bezpieczeństwo Uczestników prowadzący spacer mogą zmienić lub skrócić trasę.
 6. W trakcie trwania spaceru zabrania się spożywania alkoholu oraz innych środków odurzających, a także zagrażających zdrowiu, bezpieczeństwu czy życiu.