Regulamin

REGULAMIN 30. BIEGU POWSTANIA WARSZAWSKIEGO
 
 
I. ORGANIZATOR
 
Organizatorem 30. Biegu Powstania Warszawskiego (zwanego dalej Biegiem) jest Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA, Jednostka Budżetowa m.st. Warszawy, z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Rozbrat 26, 00-429 (zwane dalej Organizatorem).
 

 

II. CELE
 
1. Upamiętnienie 77. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.
2. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu blisko domu.
3. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
 

 

III. TERMIN, MIEJSCE, STREFY STARTOWE I GODZINY STARTU 30. BIEGU POWSTANIA WARSZAWSKIEGO
 
1. Bieg odbędzie się w dniu 7 sierpnia 2021 r. w Warszawie.
2. Uczestnicy Biegu wystartują najwcześniej o godzinie 20:00 z ul. Bonifraterskiej.
3. Uczestnicy zostaną podzieleni przez Organizatora na starty w ośmiu turach po maks. 500 osób, ewentualnie podział uczestników na tury może zostać zmodyfikowany z uwagi na aktualne obostrzenia wprowadzone przez Radę Ministrów mające na celu ograniczanie rozprzestrzeniania się epidemii. Do Organizatora należy rozstrzygnięcie o przydzieleniu uczestnika do konkretnej tury startowej.
4. Godziny startów poszczególnych uczestników (w turach lub indywidualnie) ustalone zostaną przez Organizatora
i opublikowane najpóźniej 48 godzin przed Biegiem na stronie www.aktywnawarszawa.pl oraz na profilu Aktywnej Warszawy w serwisie Facebook.

 

IV.  TRASA, DYSTANS 30. BIEGU POWSTANIA WARSZAWSKIEGO
 
1. Bieg odbędzie się na dystansie 10.000 metrów.
2. Trasa Biegu posiada atest PZLA.
3. Trasa na dystansie 10.000 metrów przebiega ulicami Warszawy: ul. Bonifraterską do ul. Miodowej, Krakowskim Przedmieściem i Karową, następnie skręt w ul. Browarną, Topiel i Kruczkowskiego. Po skręcie w ul. Ludną do Czerniakowskiej, Okrąg, a następnie ul. Wilanowską do Wioślarskiej, Wybrzeżem Kościuszkowskim /w tym tunelem/ do ul. Krajewskiego, Zakroczymskiej i mety na ul. Konwiktorskiej. 
4. Uczestnicy biegną ulicami asfaltowymi, w żadnym miejscu nie wkraczają na chodniki. Niedopuszczalne jest skracanie trasy biegu pod rygorem dyskwalifikacji.
5. Trasa będzie oznaczona znakami pionowymi co 1.000 metrów.
6. Na mecie będą się znajdować stanowiska wydawania wody, medali i bananów.
7. Dla uczestników mniej więcej w połowie dystansu Biegu zorganizowany będzie punkt z wodą.
8. UWAGA na trasie Biegu występują progi spowalniające na ul. Miodowej, Czerniakowskiej oraz Wilanowskiej.
9. O wszelkich korektach trasy Organizator będzie informował na bieżąco na stronie www.aktywnawarszawa.pl, stronach Facebook: AKTYWNA WARSZAWA i Zabiegaj o Pamięć. Korekty trasy nie stanowią powodu do zwrotu opłaty startowej.
 

 

V. LIMIT I POMIAR CZASU
 
1. Limit czasu Biegu wynosi 1,5 godziny.
2. Limit czasowy jest liczony od przekroczenia linii startu przez ostatniego startującego zawodnika.
3. Uczestnicy, którzy nie ukończą Biegu w limicie czasu zobowiązani są do zejścia z trasy.
4. Punkty pomiaru czasu rozmieszczone będą na starcie, trasie i mecie. Ominięcie któregokolwiek punktu kontroli pomiaru czasu spowoduje dyskwalifikację uczestnika przez Organizatora.
5. Pierwszych 50-ciu biegaczy kolejno przekraczających linię mety będzie miało obliczony czas Biegu od strzału startera do przekroczenia mety (czas brutto), pozostali będą klasyfikowani wg czasu netto, od przekroczenia linii startu do linii mety.
6. Rejestrując się w internetowym systemie zapisów uczestnik określi swój przewidywany czas pokonania biegiem trasy na dystansie 10.000 m. Organizator – z uwagi na aktualnie obowiązujące obostrzenia w organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych – nie przewiduje zmiany zadeklarowanego przez uczestnika czasu pokonania trasy na dystansie 10.000 m.
7. Dla zawodników na wózkach oficjalnym czasem decydującym o klasyfikacji jest czas brutto. 
8. Decyzje obsługi medycznej co do kontynuowania Biegu są ostateczne i niezmienne.
9. Numer startowy posiada przyklejone od wewnątrz elektroniczne chipy pomiaru czasu, jest gotowy do użycia i należy przymocować go z przodu na odzieży wierzchniej za pomocą agrafek. Wszelkie modyfikacje, zginanie, odrywanie chipów
i pianek zabezpieczających są zabronione i mogą spowodować dyskwalifikację.
10. Łączna liczba uczestników Biegu może zostać zmieniona decyzją Organizatora na podstawie aktualnych obostrzeń dot. organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych wprowadzonych przez Radę Ministrów.
 

 

VI. ZGŁOSZENIA DO 30. BIEGU POWSTANIA WARSZAWSKIEGO 
 
1. Zgłoszeń/zapisów indywidualnych na Bieg można dokonywać od dnia 6 lipca br. od godz. 10:00 drogą internetową na stronie https://zapisy.aktywnawarszawa.waw.pl, podając wymagane przez Organizatora dane i uiszczając opłatę startową. Aby dokonać zapisu indywidualnego należy uprzednio założyć konto na stronie aktywnawarszawa.pl. Brak takiego konta uniemożliwia zapis, jak również przyjęcie pakietu startowego od osoby przekazującej. 
2. Organizator dopuszcza możliwość zapisów grupowych. Dokonanie zapisu grupowego jest skuteczne tylko wówczas, gdy osoba zapisująca grupę prawidłowo wypełni formularz na stronie https://zapisy.aktywnawarszawa.waw.pl/firma, dostarczy do Organizatora prawidłowo wypełnione odpowiednie deklaracje uczestnictwa poszczególnych Uczestników (w terminie maks. 2 dni od zapisu na adres: biurozawodow@aktywnawarszawa.waw.pl) oraz opłaci wymaganą kwotę, wynikającą z opłat startowych na podstawie proformy lub faktury. Grupa biegowa może liczyć minimum 5 osób.
3. Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia zapisów indywidualnych i grupowych w dowolnym momencie. Prawo do udziału w Biegu mają wówczas osoby i grupy które dokonały skutecznego zapisu, w szczególności uiściły opłatę startową.
4. Organizator, w przypadkach losowych jak np. kontuzja, dopuszcza możliwość przepisania pakietu startowego innemu Uczestnikowi, jednak w terminie nie późniejszym niż do dnia 3 sierpnia br. Po tym terminie nie ma możliwości dokonywania odstąpienia/przekazania pakietu startowego, bez względu na przyczynę.
5. Przepisanie pakietu będzie możliwe po uiszczeniu kwoty 10 zł i wyłącznie dla osoby, która założyła konto na www.aktywnawarszawa.pl. Przekazanie tego samego pakietu startowego ponownie, wymaga uiszczenia opłaty w wysokości 50 zł. Opłatę za przekazanie pakietu każdorazowo ponosi przekazujący.
 

 

VII. UCZESTNICTWO W 30. BIEGU POWSTANIA WARSZAWSKIEGO 
 
1. Prawo uczestnictwa mają w biegu, które najpóźniej w dniu Biegu ukończą wieku 15 lat i starsze.
2. Podpisując „Deklarację uczestnictwa” lub dokonując zgłoszenia poprzez stronę internetową Uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w biegu. Organizator nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia, w tym na życie i zdrowotnego oraz nie ponosi odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód osobowych, rzeczowych i majątkowych, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem Uczestnika
w imprezie. Wzór ww. dokumentu jest dostępny na stronie internetowej www.aktywnawarszawa.pl oraz w biurze zawodów.
3. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia w formie papierowej „Deklaracji uczestnictwa osoby niepełnoletniej” ze zgodą na udział w imprezie podpisaną przez rodzica lub prawnego opiekuna. Podpisując deklarację uczestnictwa lub dokonując zgłoszenia poprzez stronę internetową w osobistym profilu Uczestnika - rodzic lub opiekun prawny dziecka, zaświadcza się że stan zdrowia dziecka umożliwia mu udział w biegu. Organizator nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem Uczestnika
w imprezie, oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.
4. Wzory dokumentów, o których mowa w pkt 2 i 3 są dostępne na stronie internetowej www.aktywnawarszawa.pl oraz
w biurze zawodów.
5. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej części koszulek startowych. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości bądź jego modyfikacja jest zabroniona i grozi dyskwalifikacją.
6. Przebywanie na trasie biegu bez ważnego numeru startowego (w tym z numerem startowym innego zawodnika) jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę trasy. 
7. Zabrania się poruszania się po trasie biegu na rowerach, deskorolkach i innych urządzeniach mechanicznych oraz ze zwierzętami. Osoby łamiące ten przepis będą usuwane z trasy.
8. Zawodnicy na mecie nieposiadający numeru startowego i elektronicznego chipu do pomiaru czasu, nie będą sklasyfikowani.
9. Zawodnicy, którzy nie będą stosować się do poleceń Organizatora oraz jego służb, w szczególności do zajęcia miejsca
w turze startowej ustalonej przez Organizatora mogą zostać zdyskwalifikowani przed rozpoczęciem Biegu, a jeśli mimo to wezmą udział w Biegu nie bądą klasyfikowani.
10. W dniu biegu zostaną zorganizowane depozyty i przebieralnie dla Uczestników, czynne w godzinach 18.30 - 23.30, na terenie Ośrodka Polonia, ul. Konwiktorska 6 w Warszawie.
 

 

VIII. OPŁATY W 30. BIEGU POWSTANIA WARSZAWSKIEGO 
 
1. Opłata startowa za udział w Biegu wynosi:
a) od dnia 6 lipca br. do dnia 7 lipca br. – 60 zł;
b) od dnia 8  lipca br. do dnia 7 sierpnia br. – 70 zł.
2. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. 
3. Opłata przyjmowana jest przez Organizatora celem pokrycia kosztów pakietu startowego.
4. Zakończenie zapisów spowodowane przekroczeniem limitu uczestników powoduje blokadę systemu opłat. Dokonanie opłaty w tej sytuacji powoduje obligatoryjny brak jej zwrotu.
5. Z opłaty startowej w biegu zwolnione są osoby z rocznika 1951 i starsze, pod warunkiem dokonania zapisu.
6. Opłat startowych można dokonywać:
a) indywidualnie: za pomocą systemu automatycznych płatności online. Przekierowanie do płatności następuję bezpośrednio po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego na stronie https://zapisy.aktywnawarszawa.waw.pl.
b) grupowo (pod warunkiem ich uruchomienia): przelewem bezpośrednim przez stronę na konto nr 75 1030 1508 0000 0005 5084 6005. Płatności należy dokonać w terminie 2 dni roboczych od zgłoszenia grupy. Brak opłaty od Uczestnika traktowany jest jako rezygnacja ze startu, a zgłoszenie zostanie usunięte z bazy danych.
7. Faktury za wniesione opłaty startowe wystawiane są wyłącznie po pisemnym zgłoszeniu wysłanym na biurozawodow@aktywnawarszawa.waw.pl ze strony osoby/podmiotów, które wniosły opłatę startową. Faktura za opłatę startową może być wystawiona nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został przeprowadzony Bieg.
8. Dokonanie opłaty startowej oraz pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 

 

IX. PAKIET STARTOWY 30. BIEGU POWSTANIA WARSZAWSKIEGO 
 
1. W pakiecie startowym Uczestnicy otrzymują od Organizatora numer startowy, agrafki do jego przypięcia i pamiątkową koszulkę techniczną, a po ukończeniu biegu pamiątkowy medal i pamiątkowy dyplom do pobrania ze strony internetowej. Wszelkie dodatkowe, niewymienione wyżej materiały wydawane przez Organizatora w pakiecie startowym lub w dniu przeprowadzenia Biegu nie są częściami składowymi pakietu startowego i ich liczba może być mniejsza niż liczba uczestników Biegu, nie podlegają one zwrotom i reklamacjom.
2. Organizator nie gwarantuje otrzymania koszulki w zgłoszonym przez Uczestnika rozmiarze.
 

 

X. ODBIÓR PAKIETÓW STARTOWYCH 30. BIEGU POWSTANIA WARSZAWSKIEGO 
 
1. Osobisty odbiór pakietu startowego będzie możliwy tylko i wyłącznie po okazaniu dowodu osobistego/paszportu.
2. Istnieje możliwość odbioru pakietów przez osoby upoważnione. W takim przypadku osoba odbierająca pakiet powinna posiadać „Deklarację uczestnictwa” Uczestnika przez niego wypełnioną i podpisaną lub w przypadku Uczestnika niepełnoletniego „Deklarację uczestnictwa osoby niepełnoletniej” wypełnioną i podpisaną przez rodzica lub opiekuna prawnego Uczestnika. Osoba odbierająca pakiet może również posiadać wygenerowaną i wydrukowaną z profilu użytkownika Uczestnika/rodzic lub opiekuna prawnego „Deklaracji uczestnika” lub „Deklaracji uczestnictwa osoby niepełnoletniej” wraz
z automatycznie nadanym na niej unikatowym numerem, który nie jest jednak numerem startowym. Taka deklaracja z uwagi na nadany unikalny numer nie musi być już podpisywana własnoręcznie przez Uczestnika/rodzica lub opiekuna prawnego.
3. Numer startowy nadawany jest automatycznie po dokonaniu zapisu.
4. Odbiór pakietów będzie możliwy w godzinach pracy biura zawodów, w dn. 3-7.08.2021r.
 

 

XI. BIURO ZAWODÓW 30. BIEGU POWSTANIA WARSZAWSKIEGO 
 
1. Biuro zawodów i punkt wydawania pakietów startowych będzie mieścić się w Ośrodku Rozbrat-Jutrzenka przy ul. Rozbrat 26 w Warszawie (sala konferencyjna – pokój 109):
a) w dn.3-5.08.2021 w godz. 15:00-19:00;
b) w dn. 6.08.2021 w godz. 10:00-20:00;
oraz w dniu Biegu, tj. 7 sierpnia 2021r.,w  Ośrodku Polonia, przy ul. Konwiktorska 6, w godz. 15:00 – 18:30. 
2. Pakiety, które nie zostaną odebrane w godzinach pracy biura zawodów, nie będą wydawane w późniejszym terminie.
 

 

XII.  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 
1. Dane osobowe Uczestników imprezy / rodziców lub prawnych opiekunów będą wykorzystywane i przetwarzane zgodnie
z warunkami określonymi w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000 z ze zmianami) oraz na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane RODO) [Dz. Urz. UE
z dnia 5 maja 2016 r. L 119/1]. 
2. Administratorem danych osobowych jest Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA, ul. Rozbrat 26, 00-429 Warszawa, reprezentowane przez Dyrektora. 
3. W sprawie danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Danych Osobowych SCSAW Jaromirem Dylewskim pod adresem: odo@aktywnawarszawa.waw.pl.
4. Dane osobowe w zakresie podanym w formularzu zgłoszeniowym będą przetwarzane w celu:
a) uczestnictwa w biegu, wyłonienia zwycięzców i przyznania, wydania odbioru i rozliczenia nagród;
b) promocji imprezy poprzez upublicznienie wizerunku oraz imienia i nazwiska Uczestnika na stronie www i Facebooka Administratora, na podstawie oddzielnie wyrażonej zgody.
5. Odbiorcami danych osobowych mogą być: podmioty zewnętrzne i ich pracownicy lub współpracownicy przetwarzający dane osobowe na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 28 RODO
a w tym: przygotowujący i drukujący listy z wynikami Imprezy oraz organy państwowe zgodnie z przepisami prawa. 
6. Przetwarzanie danych, w związku z udziałem w Imprezie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody umieszczonej
w formularzu zgłoszeniowym i jest dobrowolne, jednakże niewyrażenie zgody uniemożliwi udział w Imprezie. Wyrażenie zgody na upublicznienie wizerunku jest dobrowolne.
7. Uczestnik / rodzic lub opiekun prawny ma prawo:
a) wglądu i prawo dostępu do własnych danych osobowych/danych osobowych dziecka;
b) prawo do sprostowania własnych danych osobowych/danych osobowych dziecka;
c) prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dziecka lub Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;
e) przysługuje Państwu prawo do usunięcia danych osobowych;
f) prawo do przenoszenia danych osobowych.
8. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z zapisami jednolitego rzeczowego wykazu aktem stanowiącego realizację zapisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach.
9. Dane osobowe rodzica / opiekuna prawnego / Uczestnika nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
10. W momencie upublicznienie wizerunku Uczestnika Imprezy na Facebook’u dane osobowe są przekazywane do państw trzecich, tj. poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych na Facebook można znaleźć na stronach dotyczących regulaminu https://www.facebook.com/about/privacyshield oraz www.facebook.com/policy.php w pozostałych przypadkach dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
11. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z Uczestnikami, a także wyniki z danymi osobowymi mogą być wykorzystane bezpłatnie i bezterminowo przez prasę, radio, telewizję i w innych mediach zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1191 z późn. zm.) w celu organizacji i promocji imprezy, na co Uczestnik oraz rodzic lub opiekun prawny, wyraża zgodę wypełniając odpowiednią deklarację uczestnictwa.
 

 

XIII. KLASYFIKACJA I NAGRODY 30. BIEGU POWSTANIA WARSZAWSKIEGO 
 
1. Podstawą ustalenia klasyfikacji będą uzyskane wyniki według pomiaru czasu zatwierdzone przez Sędziego Głównego i Organizatora.
2. Klasyfikacja biegaczy ustalona będzie dla:
a) kobiet;
b) mężczyzn.
3. Zawodnik na mecie nie posiadający numeru startowego i elektronicznego chipu do pomiaru czasu nie będzie sklasyfikowany.
4. Ewentualne zmiany w kolejności uczestników, spowodowane korektą wyników, nie stanowią w terminie późniejszym podstawy do otrzymania nagród.
6. Wszelkie protesty i zażalenia dotyczące kolejności Uczestników należy zgłaszać do Sędziego Głównego, a jego decyzje są ostateczne i nieodwołalne.
7. Nagrody rzeczowe przewidziane są dla zawodników w klasyfikacji generalnej biegu: 
a) biegaczy za miejsca 1- 3 kobiet i 1 - 3 mężczyzn;
b) zawodników na wózkach za miejsca 1- 3 kobiet i 1 - 3 mężczyzn;
c) nagrodę specjalną otrzyma najstarszy biegacz wyłoniony wśród zawodników, którzy pokonają trasę w zakładanym limicie czasowym - nagroda do odbioru w siedzibie firmy tj. ul Rozbrat 26 w pok. 214 od dnia 9 sierpnia, poniedziałek (w godz. 8.30 - 15.30).
8. Organizator zastrzega sobie prawo do ustalenia klasyfikacji branżowych. O klasyfikacjach tych Uczestnicy zostaną poinformowani najpóźniej w dniu zawodów. Nie przewiduje się dekoracji i nagród w klasyfikacjach branżowych.
9. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi w dniu biegu. Szczegóły zostaną podane w komunikacie organizacyjnym.
10. Osoby które nie odbiorą nagród podczas oficjalnej dekoracji w dniu biegu, mogą je odebrać w siedzibie firmy tj. ul. Rozbrat 26 w pok. 214 w godz. 8.30 - 15.30 od dnia 9 sierpnia (poniedziałek) do dnia 23 sierpnia br. Odebranie nagród po upływie powyższego terminu nie będzie możliwe.
 

 

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
1. Organizator zapewnia Uczestnikom obsługę medyczną na czas trwania biegu.
2. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej. Organizator nie zapewnia żadnemu Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w imprezie, oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.
3. Organizator nie odpowiada za rzeczy Uczestnika pozostawione w depozytach i przebieralniach.
4. Wyniki biegu zostaną umieszczone na stronie internetowej www.aktywnawarszawa.pl.
5. We wszystkich sprawach nieujętych Regulaminem decyduje Organizator, któremu przysługuje wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu.
6. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zaleceń Organizatora dotyczących wymagań sanitarnych w zakresie przeciwdziałania pandemii COVID-19.
7. Aktualne zalecenia sanitarne Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego dostępne są  na stronach internetowych:
 

 

XV. KONTAKT DO ORGANIZATORA
 
1. Kontakt do biura zawodów zapisy firmowe /w godzinach pracy biura zawodów/,
2. Kontakt w sprawach zapisów /w godzinach pracy biura zawodów:, e-mail: biurozawodow@aktywnawarszawa.waw.pl,
3. Kontakt w sprawach organizacyjnych, e-mail: imprezy@aktywnawarszawa.waw.pl,
4. Kontakt w sprawach faktur, przelewów, płatności, e-mail: platnosci@aktywnawarszawa.waw.pl,
5. Wszelkie dodatkowe informacje będą zamieszczane na stronie www.aktywnawarszawa.pl oraz https://www.facebook.com/AKTYWNAWARSZAWA.