Regulamin

I. ORGANIZATOR
 1. Organizatorem 29. Biegu Powstania Warszawskiego oraz 6. Biegu Zdobycia PAST-y (zw. dalej także „Biegami” lub „Imprezą”) jest Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA, Jednostka Budżetowa z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Rozbrat 26, 00-429 (zw. dalej także SCS AKTYWNA WARSZAWA).
II. CELE
 1. Upamiętnienie 75 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.
 2. Upamiętnienie 75 rocznicy zdobycia budynku PAST-y przez powstańców warszawskich.
 3. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
 4. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
 5. Promocja m. st. Warszawy i Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA.
III. TERMIN, MIEJSCE, STREFY STARTOWE I GODZINY STARTU 29. BIEGU POWSTANIA WARSZAWSKIEGO
 1. Impreza odbędzie się w dniu 27 lipca 2019 r. w Warszawie.
 2. Zawodnicy startują:
 • na dystansie 5000 metrów o godzinie 20.30 z ul. Bonifraterskiej
 • na dystansie 10000 metrów o godzinie 21.10 z ul. Bonifraterskiej
 1. Start nastąpi w godzinach:

DYSTANS 5000 metrów

 • od 20:28:00 do 20:30:00 – zawodnicy na wózkach
 • od 20:30:00  do 20:32:30 – biegacze strefy I /ELITE zawodnicy z czasem życiowym poniżej 19:59/
 • od 20:33:00 do 20:35:30 – biegacze strefy II / zawodnicy z czasem życiowym 20:00 – 24:59/
 • od 20:36:00 do 20:38:30 – biegacze strefy III / zawodnicy z czasem życiowym 25:00 – 29:59/
 • od 20:39:00 do 20:44:30 – biegacze strefy IV / zawodnicy z czasem życiowym pow. 30:00/

Pomiędzy tymi limitami czasowymi aparatura pomiaru czasu będzie nieaktywna.

DYSTANS 10000 metrów

 • od 21:10:00  do 21:14:30 – biegacze strefy I /ELITE zawodnicy z czasem życiowym poniżej 39:59/
 • od 21:15:00 do 21:19:30 – biegacze strefy II / zawodnicy z czasem życiowym 40:00 – 44:59/
 • od 21:20:00 do 21:24:30 – biegacze strefy III / zawodnicy z czasem życiowym 45:00 – 49:59/
 • od 21:25:00 do 21:29:30 – biegacze strefy IV / zawodnicy z czasem życiowym 50:00 – 54:59/
 • od 21:30:00 do 21:34:30 – biegacze strefy V / zawodnicy z czasem życiowym 55:00 – 59:59/
 • od 21:35:00 do 21:39:30 – biegacze strefy VI / zawodnicy z czasem życiowym powyżej 60:00/

Pomiędzy tymi limitami czasowymi aparatura pomiaru czasu będzie nieaktywna.

IV. TERMIN, MIEJSCE, SPOSÓB PRZEPROWADZENIA 6. BIEGU ZDOBYCIA PAST-y
 1. 6. Bieg Zdobycia PAST-y rozegrany zostanie w dniu 27 lipca 2019 r. w obrębie budynku PAST-y,
  przy ul. Zielnej 39 w Warszawie.
 2. Zawodnicy, w fazie eliminacyjnej, startują wewnątrz budynku, od godziny 09.00, pojedynczo, co 10 sekund.
 3. Start finalistów /10 najlepszych mężczyzn i 10 kobiet wyłonionych na podstawie biegów eliminacyjnych/ nastąpi od godz. 12.00.
 4. Zawodnicy w finałach startują wewnątrz budynku, od godziny 12.00, pojedynczo, co 10 sekund.
V. TRASA, DYSTANS 29. BIEGU POWSTANIA WARSZAWSKIEGO I 6. BIEGU ZDOBYCIA PAST-y
 1. 29. Bieg Powstania Warszawskiego odbędzie się na dystansie  5000 i 10000 metrów.
 2. Trasy posiadają atest PZLA.
 3. Trasa na dystansie 5000 metrów przebiega ulicami: Bonifraterską do ul. Miodowej, Krakowskim Przedmieściem i Karową, następnie skręt w Wybrzeże Kościuszkowskie. Na Wybrzeżu Gdańskim na wysokości kamienia - Pomnika Pracy Nauczycieli nawrót, następnie dobieg ul. Sanguszki do mety na ul. Konwiktorskiej.
 4. Trasa na dystansie 10000 metrów przebiega ulicami: Bonifraterską do ul. Miodowej, Krakowskim Przedmieściem i Karową, następnie skręt w ul. Dobrą, Lipową do Browarnej, Topiel i Kruczkowskiego. Po skręcie w Ludną do ul. Czerniakowskiej, a następnie ul. Wilanowską do Wioślarskiej, Wybrzeżem Kościuszkowskim /w tym tunelem/ do ul. Krajewskiego, Zakroczymskiej i mety na ul. Konwiktorskiej.
 5. Uczestnicy biegną ulicami asfaltowymi, w żadnym miejscu nie wkraczają na chodniki. Niedopuszczalne jest skracanie trasy biegu pod rygorem dyskwalifikacji.
 6. Trasa będzie oznaczona znakami pionowymi co 1000 metrów.
 7. Na mecie będą się znajdować stanowiska wydawania wody, medali i cateringu.
 8. Dla zawodników biegnących na dystansie 10000 m. przy ul. Czerniakowskiej zorganizowany będzie punkt z wodą.
 9. UWAGA ZAWODNICY NA WÓZKACH I UCZESTNICY STARTUJĄCY NA DYSTANSIE 5000 METRÓW: progi spowalniające na ul. Miodowej, nawrót na Wybrzeżu Gdańskim o 1800.
 10. UWAGA UCZESTNICY STARTUJĄCY NA DYSTANSIE 10000 METRÓW: progi spowalniające na ul. Miodowej, Czerniakowskiej oraz Wilanowskiej.
 11. 6. Bieg Zdobycia PAST-y będzie polegał na wbiegnięciu po schodach na 9 piętro budynku PAST-y przy ul. Zielnej 39 w Warszawie.
 12. UWAGA: Wysokość pięter i schodów jest różna. Poszczególne piętra dodatkowo przedzielone są półpiętrami.
 13. O wszelkich korektach trasy Organizator będzie informował na bieżąco na stronie www.aktywnawarszawa.pl, stronach Facebook: Aktywna Warszawa i Zabiegaj o Pamięć. Korekty trasy nie stanowią powodu do zwrotu opłaty startowej.
VI. LIMIT I POMIAR CZASU
 1. Limit czasu w 29. Biegu Powstania Warszawskiego wynosi 1 godzinę na dystansie 5000 metrów oraz 2 godziny na dystansie 10000 metrów.
 2. Limit czasowy jest liczony od przekroczenia linii startu przez ostatniego zawodnika startującego na danym dystansie.
 3. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu w limicie czasu zobowiązani są do zejścia z trasy.
 4. Punkty pomiaru czasu rozmieszczone będą na starcie, trasie i mecie. Ominięcie któregokolwiek punktu kontroli pomiaru czasu spowoduje   dyskwalifikację.
 5. Pierwszych 50-ciu biegaczy na obu dystansach (niezależnie od płci) kolejno przekraczających linię mety będzie miało obliczony czas biegu od strzału startera do przekroczenia mety (czas brutto), pozostali będą klasyfikowani wg czasu netto, od przekroczenia linii startu do linii mety.
 6. Rejestrując się Uczestnik określi strefę startową odpowiadającą zakładanemu czasowi pokonania trasy. Zmiana strefy startowej może nastąpić w Biurze Zawodów podczas odbioru pakietu startowego.
 7. Dla zawodników na wózkach oficjalnym czasem decydującym o klasyfikacji jest czas brutto.
 8. Limit czasu na pokonanie trasy w 6. Biegu Zdobycia PAST-y wynosi 5 minut na uczestnika.
 9. Decyzje obsługi medycznej co do kontynuowania biegu są ostateczne i niezmienne.
 10. Uczestnik startujący w zarówno w 29. Biegu Powstania Warszawskiego, jak i w 6. Biegu Zdobycia PAST-y startuje z tym samym numerem startowym.
 11. Numer startowy posiada przyklejone od wewnątrz elektroniczne chipy pomiaru czasu, jest gotowy do użycia i należy przymocować go z przodu na odzieży wierzchniej za pomocą agrafek. Wszelkie modyfikacje, zginanie, odrywanie chipów i pianek zabezpieczających są zabronione i mogą spowodować dyskwalifikację.
 12. Łączna liczba Uczestników 29. Biegu Powstania Warszawskiego na obu dystansach i 6. Biegu Zdobycia PAST-y wynosi maksymalnie do 13000 osób, z czego liczba uczestników 6. Biegu Zdobycia PAST- y nie przekracza 750 osób.
VII. ZGŁOSZENIA DO 29. BIEGU POWSTANIA WARSZAWSKIEGO I 6. BIEGU ZDOBYCIA PAST-y
 1. Zgłoszeń/zapisów indywidualnych do 29. Biegu Powstania Warszawskiego oraz 6. Biegu Zdobycia PAST-y można dokonywać od dnia 15 czerwca br. od godz. 0:01 drogą internetową na stronie https://zapisy.aktywnawarszawa.waw.pl. Aby dokonać zapisu indywidualnego należy uprzednio założyć konto na stronie aktywnawarszawa.pl. Brak takiego konta uniemożliwia zapis, jak również przyjęcie pakietu startowego od osoby przekazującej.
 2. Zapisów grupowych (dotyczy podmiotów typu firmy, instytucje, kluby, stowarzyszenia, szkoły, placówki oświatowo- wychowawcze ) do 29. Biegu Powstania Warszawskiego oraz 6. Biegu Zdobycia PAST-można dokonać poprzez przesłanie maila na adres mailowy ajasiurska@aktywnawarszawa.waw.pl. Dokonanie zapisu jest skuteczne tylko wówczas, gdy osoba zapisująca grupę wypełni formularz na stronie https://zapisy.aktywnawarszawa.waw.pl/firma, dostarczy do Organizatora prawidłowo wypełnione odpowiednie deklaracje uczestnictwa poszczególnych Uczestników (w terminie 7 dni od zapisu na adres: ajasiurksa@aktywnawarszawa.waw.pl) oraz opłaci wymaganą kwotę, wynikającą z opłat startowych. Grupa biegowa może liczyć minimum 5 osób.
 3. Zapisów osobistych (w przypadku niewyczerpania puli przeznaczonej do zapisów internetowych) i odbioru pakietów startowych zarówno przez Uczestników indywidualnych jak i osoby reprezentujące grupy dokonywać można od dnia 10 lipca br., w dniach i godzinach pracy biura, zgodnie z Rozdziałem XIII niniejszego Regulaminu.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia list startowych/zgłoszeń w momencie przekroczenia limitu ilości zgłoszonych Uczestników biegów. Pierwszeństwo udziału w biegach mają zapisane osoby, które uiściły wcześniej opłatę startową.
 5. Organizator, w przypadkach losowych /kontuzja/, dopuszcza możliwość przepisania pakietu startowego innemu Uczestnikowi, jednak w terminie nie późniejszym niż do dnia 24 lipca br. Po tym terminie nie ma możliwości dokonywania odstąpienia/przekazania pakietu startowego, bez względu na przyczynę.
 6. Przepisanie pakietu będzie możliwe po uiszczeniu kwoty 10 zł i wyłącznie dla osoby, która założyła konto na www.aktywnawarszawa.pl. Przekazanie tego samego pakietu startowego ponownie, wymaga uiszczenia opłaty w wysokości 50 zł. Opłatę za przekazanie pakietu każdorazowo ponosi przekazujący.
VIII. UCZESTNICTWO W 29. BIEGU POWSTANIA WARSZAWSKIEGO I 6. BIEGU ZDOBYCIA PAST-y
 1. Prawo uczestnictwa mają w biegu:
 • na dystansie 5000 metrów osoby w wieku 13 lat / rocznik 2006/  i starsze;
 • na dystansie 10000 metrów osoby w wieku 15 lat / rocznik 2004/  i starsze;
 • w 6. Biegu Zdobycia PAST-y - osoby w wieku 5 lat /rocznik 2013/ i starsze.
 1. Podpisując „Deklarację uczestnictwa” lub dokonując zgłoszenia poprzez stronę internetową Uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w biegu przewidzianym w ramach imprezy. Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia, w tym na życie i zdrowotnego oraz nie ponosi odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód osobowych, rzeczowych i majątkowych, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w imprezie. Wzór ww. dokumentu jest dostępny na stronie internetowej  www.aktywnawarszawa.pl oraz w biurze zawodów.
 2. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia w formie papierowej „Deklaracji uczestnictwa osoby niepełnoletniej” ze zgodą na udział w imprezie podpisaną przez rodzica lub prawnego opiekuna. Podpisując deklarację uczestnictwa lub dokonując zgłoszenia poprzez stronę internetową w osobistym profilu Uczestnika - rodzic lub opiekun prawny dziecka, zaświadcza się że stan zdrowia dziecka umożliwia mu udział w biegu przewidzianym w ramach imprezy. SCSAW nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w imprezie, oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.
 3. Wzory dokumentów, o których mowa w pkt 3 i 4 są dostępne na stronie internetowej www.aktywnawarszawa.pl oraz w biurze zawodów.
 4. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej części koszulek startowych. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości bądź jego modyfikacja jest zabroniona i grozi dyskwalifikacją.
 5. Przebywanie na trasie biegu bez ważnego numeru startowego (w tym z numerem startowym innego zawodnika) jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę trasy. W szczególności zabrania się poruszania się po trasie biegu na rowerach, deskorolkach i innych urządzeniach mechanicznych oraz ze zwierzętami.
 6. Zawodnicy na mecie nieposiadający numeru startowego i elektronicznego chipu do pomiaru czasu, nie będą sklasyfikowani.
 7. W dniu biegu zostaną zorganizowane depozyty i przebieralnie dla Uczestników, czynne:
  1. w przypadku 6. Biegu Zdobycia PAST-y 8.00 - 13.00 w budynku PAST.
  2. w przypadku 29. Biegu Powstania Warszawskiego w godzinach 18.00 - 23.30, na terenie parkingu Ośrodka Polonia, ul. Konwiktorska 6.
IX. OPŁATY W 29. BIEGU POWSTANIA WARSZAWSKIEGO I 6. BIEGU ZDOBYCIA PAST-y
 1. O ile nie nastąpi wcześniejsze zamknięcie list startowych i zakończenie zapisów, opłata startowa za udział w 29. Biegu Powstania Warszawskiego i 6. Biegu Zdobycia PAST-y wynosi:
 1. od dnia 15 czerwca br. do dnia 19 czerwca br. włącznie 50 zł;
 2. od dnia 20 czerwca br. do 27 lipca br. 60 zł.
 1. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Uczestnik biegów może skorzystać z opcji przepisania pakietu startowego na inną osobę.
 2. Opłata przyjmowana jest przez Organizatora celem pokrycia kosztów pakietu startowego.
 3. Zakończenie zapisów spowodowane przekroczeniem limitu Uczestników powoduje blokadę systemu opłat. Dokonanie opłaty w tej sytuacji powoduje obligatoryjny brak jej zwrotu.
 4. Z opłaty startowej w biegu zwolnione są osoby z rocznika 1949 i starsze.
 5. Opłat można dokonywać za pomocą:
 6. Faktury za wniesione opłaty startowe wystawiane są wyłącznie po pisemnym zgłoszeniu ze strony osoby/podmiotów, które wniosły opłatę startową. Faktura za opłatę startowego może być wystawiona nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został przeprowadzony bieg.
 1. W przypadku zapisów indywidualnych:
 • za pomocą systemu automatycznych płatności online. Przekierowanie do płatności następuję bezpośrednio po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego na stronie https://zapisy.aktywnawarszawa.waw.pl.
 • gotówką w Biurze Zawodów od dnia 10 lipca 2019 r. do dnia biegów tj. 27 lipca 2019 br. (wyłącznie w przypadku wolnych miejsc na listach startowych). Płatności należy dokonać w momencie zapisu.
 1. W przypadku zapisów grupowych (podmiotów publicznych i prywatnych):
 • przelewem bezpośrednim przez stronę na konto nr 75 1030 1508 0000 0005 5084 6005. Płatności należy dokonać w terminie 3 dni roboczych od zgłoszenia grupy. Brak opłaty od Uczestnika traktowany jest jako rezygnacja ze startu, a zgłoszenie zostanie usunięte z bazy danych. Opłat przelewem można dokonywać w dniach od 15 czerwca br. do dnia zakończenia zapisów (o fakcie tym Organizator poinformuje na stronie internetowej aktywnawarszawa.pl oraz www.facebook.com/AKTYWNAWARSZAWA).

Dokonanie opłaty startowej oraz pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

X. PAKIET STARTOWY 29. BIEGU POWSTANIA WARSZAWSKIEGO I 6. BIEGU ZDOBYCIA PAST-y
 1. W pakiecie startowym Uczestnicy otrzymują od Organizatora numer startowy, agrafki do jego przypięcia i pamiątkową koszulkę techniczną, a po ukończeniu biegu pamiątkowy medal, napój, posiłek regeneracyjny i pamiątkowy dyplom do pobrania ze strony internetowej. Wszelkie dodatkowe, niewymienione wyżej materiały wydawane przez Organizatora w pakiecie startowym lub w dniu przeprowadzenia biegów nie są częściami składowymi pakietu startowego i ich ilość może być mniejsza niż liczba Uczestników biegów, nie podlegają one zwrotom i reklamacjom.
 2. Chip pomiaru czasu przymocowany jest do tylnej strony numeru startowego i ochronnie zabezpieczony gąbką. Odklejanie gąbki może spowodować uszkodzenie chipa.
 3. Organizator nie gwarantuje otrzymania koszulki w zgłoszonym przez Uczestnika rozmiarze.
XI. ODBIÓR PAKIETÓW STARTOWYCH 29. BIEGU POWSTANIA WARSZAWSKIEGO I 6. BIEGU ZDOBYCIA PAST-y
 1. Osobisty odbiór pakietu startowego będzie możliwy tylko i wyłącznie po okazaniu dowodu osobistego/paszportu.
 2. Istnieje możliwość odbioru pakietów przez osoby upoważnione. W takim przypadku osoba odbierająca pakiet powinna posiadać „Deklarację uczestnictwa” Uczestnika przez niego wypełnioną i podpisaną lub w przypadku Uczestnika niepełnoletniego „Deklarację uczestnictwa osoby niepełnoletniej” wypełnioną i podpisaną przez rodzica lub opiekuna prawnego Uczestnika. Osoba odbierająca pakiet może również posiadać wygenerowaną i wydrukowaną z profilu użytkownika Uczestnika/rodzic lub opiekuna prawnego „Deklaracji uczestnika” lub „Deklaracji uczestnictwa osoby niepełnoletniej” wraz z automatycznie nadanym na niej unikatowym numerem, który nie jest jednak numerem startowym. Taka deklaracja z uwagi na nadany unikalny numer nie musi być już podpisywana własnoręcznie przez Uczestnika/rodzica lub opiekuna prawnego.
 3. Numer startowy nadawany jest przy odbiorze pakietu startowego w Biurze Zawodów.
 4. Odbiór pakietów dla zawodników z Warszawy od dnia 10 lipca  br. do dnia 25 lipca  br. w godzinach pracy biura zawodów.
 5. Odbiór pakietów dla zawodników spoza Warszawy od dnia 10 lipca br. do dnia 27 lipca br. w godzinach pracy biura zawodów.
XII. WYSYŁKA PAKIETÓW STARTOWYCH 29. BIEGU POWSTANIA WARSZAWSKIEGO I 6. BIEGU ZDOBYCIA PAST-y
 1. Zamówienie usługi wysłania pakietu startowego na 29. Bieg Powstania Warszawskiego oraz 6. Bieg Zdobycia PAST-y będzie możliwe tylko i wyłącznie w terminie od 15 czerwca  do 3 lipca br
 2.  Wysyłanie pakietów nastąpi w terminie od 10 lipca do 19 lipca br. po:
 • dokonaniu zapisu na odpowiedni bieg poprzez konto Uczestnika;wypełnieniu, w trakcie dokonywania zgłoszenia do biegów, wymaganych pól adresowych;
 • dokonaniu dodatkowej opłaty za wysyłkę, od momentu zapisu za pomocą systemu automatycznych płatności dostępnego w trakcie rejestracji.
 1.   Adres podany przez Uczestnika do wysłania pakietu w trakcie rejestracji nie podlega późniejszej zmianie.
XIII. BIURO ZAWODÓW 29. BIEGU POWSTANIA WARSZAWSKIEGO I 6. BIEGU ZDOBYCIA PAST-y
 1. Biuro zawodów i punkt wydawania pakietów startowych będzie mieścić się w Sali im. Stefana Kisielewskiego w Pałacu Kultury i Nauki, Plac Defilad 1, wejście od strony ul. Marszałkowskiej. Biuro czynne będzie od 10 lipca 2019. do 27 lipca 2019 roku w następujących godzinach:
 • w poniedziałki i w piątki (12, 15, 19, 22,  lipca ) od 12.00 do 18.00;
 • wtorki i czwartki (11, 16, 18, 23, 25, lipca ) w godzinach 14.00 - 20.00;
 • w środy (10, 17, 24,  lipca ) w godzinach 10.00 do 16.00;
 • w soboty (13, 20,  lipca ) w godzinach 10:00  14:00;
 • w piątek 26 lipca w godzinach 10.00  14.00.
 1. W dniu zawodów, 27 lipca, o ile nie zostanie wyczerpany limit zapisów, zgłoszenia tylko dla osób spoza Warszawy przyjmowane będą:
 • w godzinach 8.00 - 9.00 w biurze przed budynkiem PAST-y, ul. Zielna;
 • w godzinach 16.30 - 18.30 w biurze zawodów na ośrodku POLONIA ul. Konwiktorska  6.
 1. W dniu zawodów, 27 lipca, wydawanie opłaconych pakietów internetowych, tylko dla osób spoza Warszawy, nastąpi:
 • w godzinach 8.00 - 11.00 w biurze przed budynkiem PAST-y, ul. Zielna 39 (tylko dla uczestników 6. Biegu Zdobycia PAST-y);
 • w godz. 16.30 - 18.30 w biurze zawodów na ośrodku POLONIA ul. Konwiktorska 6.
 1. Pakiety, które nie zostaną odebrane w godzinach pracy  Biura Zawodów, nie będą wydawane, ani rozsyłane w późniejszym terminie.
XIV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Dane osobowe  Uczestników imprezy będą wykorzystywane i przetwarzane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000 z późn. zm.) oraz na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane RODO) [Dz. Urz. UE z dnia 5 maja 2016 r. L 119/1].
 2. Administratorem danych osobowych jest Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA ul. Rozbrat 26 00-429 Warszawa, reprezentowane przez Dyrektora.
 3. W sprawie danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Danych Osobowych SCS AW Jaromirem Dylewskim pod adresem: odo@aktywnawarszawa.waw.pl.
 4. Dane osobowe w zakresie podanym w formularzu zgłoszeniowym będą przetwarzane w celu:
  a. uczestnictwa w biegu, wyłonienia zwycięzców i przyznania, wydania odbioru i rozliczenia nagród,
  b. upublicznienie wizerunku oraz imienia i nazwiska Uczestnika na stronie www i Facebooka Administratora, na  podstawie oddzielnie wyrażonej zgody.
 5. Odbiorcami danych osobowych mogą być: pracownicy i współpracownicy Administratora; podmioty zewnętrzne i ich pracownicy lub współpracownicy przetwarzający dane osobowe na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 28 RODO a w tym: przygotowujący i drukujący listy z wynikami Imprezy.
 6. Przetwarzanie danych, w związku z udziałem w Imprezie jest na podstawie wyrażonej zgody umieszczonej w formularzu zgłoszeniowym i jest dobrowolne, jednakże nie wyrażenie zgody uniemożliwi udział w Imprezie. Wyrażenie zgody na upublicznienie wizerunku jest dobrowolne.
  a. Uczestnik / rodzic lub opiekun prawny ma prawo wglądu i  prawo dostępu do własnych danych osobowych/danych osobowych dziecka;
  b.prawo do sprostowania własnych danych osobowych/danych osobowych dziecka;
  c.prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  d.prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dziecka lub Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;
  e.przysługuje Państwu prawo do usunięcia danych osobowych
  f.prawo do przenoszenia danych osobowych.
 7. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.
 8. Dane osobowe Rodzica/Opiekuna prawnego/Uczestnika nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 9. W momencie upublicznienie wizerunku Uczestnika Imprezy na Facebook’u dane osobowe są przekazywane do państw trzecich, tj. poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych na Facebook można znaleźć na stronach dotyczących regulaminu https://www.facebook.com/about/privacyshield oraz www.facebook.com/policy.php w pozostałych przypadkach dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. Zdjęcia, nagrania filmowe, oraz wywiady z Uczestnikami, a także wyniki z danymi osobowymi mogą być wykorzystane bezpłatnie i bezterminowo przez prasę, radio, telewizję i w innych mediach zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1191 z późn. zm.) w celu organizacji i promocji imprezy, na co Uczestnik oraz rodzic lub opiekun prawny, wyraża zgodę wypełniając odpowiednią deklarację uczestnictwa.
XV. KLASYFIKACJA I NAGRODY 29. BIEGU POWSTANIA WARSZAWSKIEGO I 6. BIEGU ZDOBYCIA PAST-y
 1. Podstawą ustalenia klasyfikacji będą uzyskane wyniki według pomiaru czasu zatwierdzone przez Sędziego Głównego.
 2. Pierwszych 50-ciu biegaczy (niezależnie od płci) kolejno przekraczających linię mety będzie miało obliczony czas biegu od strzału startera do przekroczenia mety (czas brutto), pozostali będą klasyfikowani wg czasu netto, od przekroczenia linii startu do linii mety.
 3. Klasyfikacja biegaczy ustalona będzie dla kobietmężczyzn.
 4. Zawodnik na mecie nie posiadający numeru startowego i elektronicznego chipu do pomiaru czasu nie będzie sklasyfikowany.
 5. Ewentualne zmiany w kolejności Uczestników, spowodowane korektą wyników, nie stanowią w terminie późniejszym podstawy do otrzymania nagród.
 6. Wszelkie protesty i zażalenia dotyczące kolejności Uczestników należy zgłaszać do Sędziego Głównego, a jego decyzje są ostateczne i nieodwołalne.
 7. Nagrody rzeczowe przewidziane są dla zawodników w klasyfikacji generalnej biegu:
 • biegaczy za miejsca 1- 3 kobiet i 1 - 3 mężczyzn;
 • zawodników na wózkach za miejsca 1- 3 kobiet i 1 - 3 mężczyzn;
 • nagrodę otrzymają biegacze którzy zajmą odpowiednio 29, 75 i 1944 miejsce w Biegu ( na podstawie pierwszej oficjalnej listy klasyfikacyjnej). Ewentualne zmiany Uczestników, spowodowane korektą wyników, nie stanowią w terminie późniejszym podstawy do otrzymania nagród;
 • nagrodę specjalną otrzyma najstarszy biegacz wyłoniony wśród zawodników, którzy pokonają trasę w zakładanym limicie czasowym - nagroda do odbioru w siedzibie firmy tj. ul Rozbrat 26 w pok. 214 od dnia 29 lipca, poniedziałek ( w godz. 8.30 - 15.30).
 1. Wszyscy uczestnicy 6. Biegu „Zdobycia PAST-y” otrzymają pamiątkowe medale, a nagrody osoby zajmujące miejsca 1-3 w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do ustalenia klasyfikacji branżowych. O klasyfikacjach tych Uczestnicy zostaną poinformowani najpóźniej w dniu zawodów.
 3. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi w dniu biegu. Szczegóły zostaną podane w komunikacie organizacyjnym.
 4. Osoby które nie odbiorą nagród podczas oficjalnej dekoracji w dniu biegu, mogą je odebrać w siedzibie firmy tj. ul Rozbrat 26 w pok. 214 w godz. 8.30 - 15.30 od dnia 29 lipca br. (poniedziałek) do dnia 9 sierpnia br. (piątek). Odebranie nagród po upływie powyższego terminu nie będzie możliwe.
XVI. KLASYFIKACJA GENERALNA TRIADY BIEGOWEJ
 1. 29. Bieg Powstania Warszawskiego włączony jest w klasyfikację generalną Warszawskiej Triady Biegowej „Zabiegaj o Pamięć”. Regulamin Klasyfikacji stanowi oddzielny dokument.
XVII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Organizator zapewnia Uczestnikom obsługę medyczną na czas trwania biegów.
 2. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej. SCS AKTYWNA WARSZAWA nie zapewnia żadnemu Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w imprezie, oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.
 3. Organizator nie odpowiada za rzeczy Uczestnika pozostawione w szatni.
 4. Wyniki biegów zostaną umieszczone na stronie internetowej www.aktywnawarszawa.pl.
 5. Zabrania się jazdy po trasie na rowerach, rolkach, deskorolkach itp. oraz biegu ze zwierzętami. Osoby łamiące ten przepis będą usuwane z trasy.
 6. Uczestnicy posiadający numer startowy są zwolnieni z opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej w dniu 27 lipca 2019 r. w pierwszej strefie biletowej.
 7. We wszystkich sprawach nieujętych Regulaminem decyduje Organizator, któremu przysługuje wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu.
XVIII. KONTAKT DO ORGANIZATORA

Kontakt do biura zawodów, zapisy firmowe /w godzinach pracy biura zawodów/ tel. 797 319 832,
e-mail: biurozawodow@aktywnawarszawa.waw.pl

 1. Kontakt w sprawach zapisów /w godzinach pracy biura zawodów/ tel. 666 08 55 47,
  e-mail: biurozawodow@aktywnawarszawa.waw.pl
 2. Kontakt w sprawach organizacyjnych /w godzinach 8.00 - 16.00/ tel. 22 16 27 204,
  e-mail: bstepien@aktywnawarszawa.waw.pl 
 3. Kontakt w sprawach faktur, przelewów, płatności /w godzinach 8.00-16.00/ tel. 22 162 72 46, 22 162 72 54 lub 666 085 547
  e-mail: platnosci@aktywnawarszawa.waw.pl
 4. Wszelkie dodatkowe informacje będą zamieszczane na stronie www.aktywnawarszawa.pl
  oraz https://www.facebook.com/AKTYWNAWARSZAWA