Regulamin

I. ORGANIZATOR

Organizatorem 31. Biegu Niepodległości i biegu dodatkowego dla dzieci pod nazwą „Mila Niepodległości” (zw. dalej także „Biegami” lub „Imprezą”) jest Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA, Jednostka Budżetowa z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Rozbrat 26, 00-429 (zw. dalej także „SCS AKTYWNA WARSZAWA” lub „SCS AW” ).

II. CELE
 1. Upamiętnienie 101. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.
 2. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
 3. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
 4. Promocja m. st. Warszawy i SCS AKTYWNA WARSZAWA.
III. TERMIN, MIEJSCE, STREFY STARTOWE I GODZINY STARTU

1. Biegi odbędą się w dniu 11 listopada 2019 r. w Warszawie.
2. Start Biegów będzie miał miejsce w okolicach skrzyżowania Al. Jana Pawła II i ul. Stawki, z lewej strony jezdni. Meta będzie znajdować się po drugiej stronie Al. Jana Pawła II.
3. Start nastąpi w godzinach:

 • od 10:15:00 do 10:20:00 – start w biegu dodatkowym „Mila Niepodległości” na dystansie 1918 metrów
 • od 11:07:00 do 11:08:00 – zawodnicy na zwykłych wózkach aktywnych oraz na wózkach z napędem pośrednim - handbike
 • od 11:11:00  do 11:14:30 – biegacze strefy I /ELITE zawodnicy z czasem deklarowanym poniżej 39:59/
 • od 11:15:00 do 11:19:30 – biegacze strefy II / zawodnicy z czasem deklarowanym 40:00 – 44:59/
 • od 11:20:00 do 11:24:30 – biegacze strefy III / zawodnicy z czasem deklarowanym 45:00 – 49:59/
 • od 11:25:00 do 11:29:30 – biegacze strefy IV / zawodnicy z czasem deklarowanym 50:00 – 54:59/
 • od 11:30:00 do 11:34:30 – biegacze strefy V / zawodnicy z czasem deklarowanym 55:00 – 59:59/
 • od 11:35:00 do 11:39:30 – biegacze strefy VI / zawodnicy z czasem deklarowanym powyżej 60:00/
 • od 11:40:00 – zawodnicy Nordic Walking.

4. Pomiędzy tymi limitami czasowymi aparatura pomiaru czasu będzie nieaktywna.
5. Trasa będzie oznaczona znakami pionowymi co 1 kilometr.

IV. BIEG DODATKOWY – „MILA NIEPODLEGŁOŚCI”
 1. Prawo uczestnictwa w biegu dodatkowym „Mila Niepodległości” mają dzieci od rocznika 2005 do 2009
 2. Długość trasy wynosi: 1918 m.
 3. Obowiązuje start z podziałem na dwie grupy wiekowe: w pierwszej fazie startu dzieci z roczników 2005-2007, w drugiej fazie startu dzieci z roczników 2008-2009.
 4. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia „Deklaracji uczestnictwa osoby niepełnoletniej” podpisanej przez rodzica lub prawnego opiekuna.
 5. Podpisując deklarację uczestnictwa lub dokonując zgłoszenia poprzez stronę internetową w osobistym profilu uczestnika - rodzic
  lub opiekun prawny, zaświadcza, że stan zdrowia dziecka / uczestnika umożliwia mu udział w biegu przewidzianym w ramach imprezy. SCS AW nie zapewnia uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej
  z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem uczestnika w Imprezie, oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.
 6. Czas osiągnięty w biegu dodatkowym „Mila Niepodległości” stanowi jedynie charakter informacyjny, nie będzie sporządzona klasyfikacja indywidualna ani przeprowadzona dekoracja uczestników z najlepszymi wynikami.
 7. Limit uczestników biegu dodatkowego „Mila Niepodległości” wynosi 1000 osób, liczy się kolejność opłaconych zgłoszeń.
V. TRASA, DYSTANS
 1. Trasa biegów będzie przebiegać ulicami: Al. Jana Pawła II, wiaduktem nad Alejami Jerozolimskimi, ul. Chałubińskiego
  do Alei Niepodległości. Biegacze, zawodnicy na zwykłych wózkach aktywnych oraz zawodnicy na wózkach pośrednich - nawrót
  w prawo na wysokości ul. Rakowieckiej, zawodnicy Nordic Walking – nawrót na wysokości ul. Koszykowej, zawodnicy startujący w biegu dodatkowym „Mila Niepodległości” – nawrót na wysokości ul. Nowolipki, powrót drugą stroną w/w ulic. Trasa przebiega ulicami asfaltowymi, w żadnym miejscu trasa biegu nie wiedzie chodnikami. Niedopuszczalne jest skracanie trasy biegu. Mapka sytuacyjna trasy zostanie opublikowana na www.aktywnawarszawa.pl oraz na https://www.facebook.com/AKTYWNAWARSZAWA/.
 2. Dystans atestowany dla biegaczy, zawodników na wózkach aktywnych i wózkach z napędem pośrednim wynosi 10 km.
 3. Dystans dla zawodników Nordic Walking wynosi ok. 6,5 km.
VI. LIMIT I POMIAR CZASU W 31. BIEGU NIEPODLEGŁOŚCI
 1. Łączna liczba uczestników Biegów ograniczona jest do 22 000 osób (w tym maksymalnie 1000 osób w biegu dodatkowym „Mila Niepodległości”.
 2. Limit czasu na pokonanie dystansu w 31. Biegu Niepodległości dla każdego zawodnika wynosi 2 godziny.
 3. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu w limicie czasu, o którym mowa w ust. 2 powyżej, zobowiązani są do zejścia z trasy.
 4. Punkty pomiaru czasu rozmieszczone będą na starcie, trasie i mecie. Ominięcie któregokolwiek punktu kontroli pomiaru czasu spowoduje dyskwalifikację.
 5. Pierwszych 50-ciu biegaczy (niezależnie od płci) kolejno przekraczających linię mety będzie miało obliczony czas biegu od strzału startera do przekroczenia mety (czas brutto), pozostali będą klasyfikowani wg czasu netto tj. od przekroczenia linii startu do linii mety.
 6. Rejestrując się uczestnik określi zakładany czas pokonania trasy, co stanowić będzie podstawę do zakwalifikowania do właściwej strefy startowej.
 7. Dla zawodników na wózkach aktywnych i wózkach z napędem pośrednim oficjalnym czasem decydującym o klasyfikacji jest czas brutto.
 8. Decyzje obsługi medycznej, co do kontynuowania biegu są ostateczne i niezmienne.
 9. Numer startowy posiada przyklejone od wewnątrz elektroniczne chipy pomiaru czasu, jest gotowy do użycia i należy przymocować go z przodu na odzieży wierzchniej za pomocą agrafek lub paska na numer. Wszelkie modyfikacje, zginanie, odrywanie chipów i pianek zabezpieczających są zabronione i mogą spowodować dyskwalifikację.
VII. ZGŁOSZENIA W 31. BIEGU NIEPODLEGŁOŚCI I BIEGU DODATKOWEGO „MILA NIEPODLEGŁOŚCI”
 1. Zgłoszeń/zapisów indywidualnych do 31. Biegu Niepodległości oraz biegu dodatkowego „Mila Niepodległości” można dokonywać od dnia 21 września br. od godz. 0:01 drogą internetową na stronie https://zapisy.aktywnawarszawa.waw.pl.
  Aby dokonać zapisu indywidualnego należy uprzednio założyć konto na stronie aktywnawarszawa.pl. Brak takiego konta uniemożliwia zapis, jak również przyjęcie pakietu startowego od osoby przekazującej.
 2. Zapisów grupowych (dotyczy podmiotów typu firmy, instytucje, kluby, stowarzyszenia, szkoły, placówki oświatowo- wychowawcze ) do 31. Biegu Niepodległości oraz biegu dodatkowego „Mila Niepodległości” można dokonać poprzez przesłanie maila na adres mailowy ajasiurska@aktywnawarszawa.waw.pl. Dokonanie zapisu jest skuteczne tylko wówczas, gdy osoba zapisująca grupę wypełni formularz na stronie https://zapisy.aktywnawarszawa.waw.pl/firma, dostarczy do Organizatora prawidłowo wypełnione odpowiednie deklaracje uczestnictwa poszczególnych Uczestników (w terminie 7 dni od zapisu na adres: ajasiurska@aktywnawarszawa.waw.pl) oraz opłaci wymaganą kwotę, wynikającą z opłat startowych. Grupa biegowa może liczyć minimum 5 osób.
 3. Zapisów osobistych (w przypadku niewyczerpania puli przeznaczonej do zapisów internetowych) i odbioru pakietów startowych zarówno przez uczestników indywidualnych, jak i osoby reprezentujące grupy dokonywać można od dnia 21 października br., w dniach i godzinach pracy Biura, zgodnie z Rozdziałem XIII niniejszego Regulaminu.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia list startowych/zgłoszeń w momencie przekroczenia limitu ilości zgłoszonych uczestników biegów.
 5. Organizator, w przypadkach losowych /np. kontuzja/, dopuszcza możliwość przepisania pakietu startowego innemu Uczestnikowi, jednak w terminie nie późniejszym niż do dnia 7 listopada br. Po tym terminie nie ma możliwości dokonywania odstąpienia/przekazania pakietu startowego, bez względu na przyczynę.
 6. Przepisanie pakietu będzie możliwe po uiszczeniu opłaty w kwoty 10 zł i wyłącznie dla osoby, która założyła konto
  na www.aktywnawarszawa.pl. Ponowne przekazanie już raz przekazanego pakietu, wymaga uiszczenia opłaty w wysokości
  50 zł. Opłatę za przekazanie pakietu każdorazowo ponosi przekazujący.
VIII. UCZESTNICTWO W 31. BIEGU NIEPODLEGŁOŚCI
 1. Prawo uczestnictwa w 31. Biegu Niepodległości mają osoby, które w dniu biegu tj. 11.11.2019r. ukończą 15 lat i starsze.
 2. W grupie Nordic Walking nie obowiązuje limit wiekowy.
 3. Podpisując „Deklarację uczestnictwa” lub dokonując zgłoszenia poprzez stronę internetową uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w biegu przewidzianym w ramach Imprezy. Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA nie zapewnia uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia, w tym na życie i zdrowotnego oraz nie ponosi odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód osobowych, rzeczowych i majątkowych, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w imprezie. Wzór ww.  dokumentu jest dostępny na stronie internetowej  www.aktywnawarszawa.pl oraz w biurze zawodów.
 4. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia „Deklaracji uczestnictwa osoby niepełnoletniej” wraz ze zgodą na udział w Biegu podpisanej przez rodzica lub prawnego opiekuna. Dokonując zgłoszenia poprzez stronę internetową  i podpisując „Deklarację uczestnictwa osoby niepełnoletniej” ww. osoby zaświadczają, że stan zdrowia niepełnoletniego umożliwia mu udział w biegu przewidzianym w ramach imprezy. Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA nie zapewnia niepełnoletniemu Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia, w tym na życie i zdrowotnego oraz nie ponosi odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód osobowych, rzeczowych lub majątkowych, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w imprezie. Wzór ww. dokumentu jest dostępny na stronie internetowej www.aktywnawarszawa.pl oraz w Biurze Zawodów.
 5. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej części koszulek startowych. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości bądź jego modyfikacja jest zabroniona i grozi dyskwalifikacją.
 6. Przekazanie numeru startowego innej osobie bez przepisania pakietu startowego w systemie zapisów powoduje dyskwalifikację zarówno osoby, która pakiet przepisała, jak i osoby, która pakiet odebrała.
 7. Zawodnicy Nordic Walking zobowiązani są poruszać się prawą stroną jezdni, obowiązkowo z kijkami.
 8. Zabrania się startu zawodników na wózkach typu rim push.
 9. Przebywanie na trasie Biegów bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę trasy. Uczestnicy nieposiadający numeru startowego i elektronicznego chipu do pomiaru czasu, nie będą sklasyfikowani.
 10. Na trasie mogą przebywać jedynie osoby wskazane przez Organizatora, posiadające odpowiednio identyfikatory lub zgodę Organizatora.
 11. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Imprezie wiąże się z wysiłkiem fizycznym i może skutkować wypadkami oraz możliwością odniesienia obrażeń ciała, w tym śmierci, jak również szkód o charakterze majątkowym.
 12. Uczestnicy, którzy zamierzają wystartować w Imprezie wraz z wózkiem dziecięcym, mają obowiązek zgłosić to Organizatorowi na adres mailowy: biurozawodow@aktywnawarszawa.waw.pl w nieprzekraczalnym terminie do 7 listopada br. Uczestnicy startując z wózkiem dziecięcym są zobowiązani do startu z końca ostatniej, szóstej strefy startowej, o której mowa w rozdz. 3 ust. 3 niniejszego Regulaminu.
 13. W związku z inicjatywą stworzenia biało-czerwonej flagi zaleca się start w koszulkach okolicznościowych biegu i ustawienie się przed startem osób w białych koszulkach po prawej, wewnętrznej stronie jezdni, w czerwonych po lewej zewnętrznej stronie.
 14. W dniu biegu zostaną zorganizowane depozyty dla uczestników na terenie Westfield Arkadia (Al. Jana Pawła II 82). Dokładna ich lokalizacja zostanie wskazana po zamknięciu zapisów.
 15. Organizator nie zapewnia przebieralni ani natrysków dla uczestników Biegów. O wszelkich, możliwych udogodnieniach w tym zakresie Organizator będzie informował w terminach późniejszych w komunikatach na stronie www.aktywnawarszawa.pl 
  i facebook/AKTYWNAWARSZAWA.
IX. OPŁATY W 31. BIEGU NIEPODLEGŁOŚCI I BIEGU DODATKOWYM „MILA NIEPODLEGŁOŚCI”
 1. O ile nie nastąpi wcześniejsze zamknięcie list startowych i zakończenie zapisów, opłata startowa za udział w biegu wynosi:
 • od dnia 21 września br. do dnia 25 września br. włącznie – 50 zł
 • od dnia 26 września br. do 11 listopada br. – 60 zł.
 1. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.
 2. Opłata przyjmowana jest przez Organizatora celem pokrycia kosztów organizacji Imprezy.
 3. Zakończenie zapisów spowodowane przekroczeniem limitu Uczestników powoduje obligatoryjne wstrzymanie dokonywania opłat. Dokonanie opłaty w tej sytuacji powoduje obligatoryjny brak jej zwrotu.
 4. Z opłaty startowej w biegu zwolnione są osoby z rocznika 1949 i starsze.
 5. Opłat można dokonywać za pomocą:
 1. W przypadku zapisów indywidualnych:
 • za pomocą systemu automatycznych płatności online. Przekierowanie do płatności następuje bezpośrednio po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego na stronie https://zapisy.aktywnawarszawa.waw.pl.
 • gotówką w Biurze Zawodów od dnia 21 października 2019 r. do dnia Biegów tj. 11 listopada 2019 br. (wyłącznie w przypadku wolnych miejsc na listach startowych).
 1. W przypadku zapisów grupowych (podmiotów publicznych i prywatnych):
 • przelewem bezpośrednim przez stronę na konto nr 75 1030 1508 0000 0005 5084 6005. Płatności należy dokonać w terminie 3 dni roboczych od zgłoszenia grupy. Brak opłaty od uczestnika traktowany jest jako rezygnacja ze startu, a zgłoszenie zostanie usunięte z bazy danych. Opłat przelewem można dokonywać w dniach od 21 września br. do dnia zakończenia zapisów (o fakcie tym Organizator poinformuje na stronie internetowej www.aktywnawarszawa.pl oraz www.facebook.com/AKTYWNAWARSZAWA).
 1. Faktury za wniesione opłaty startowe wystawiane są wyłącznie po pisemnym zgłoszeniu na adres mailowy: platnosci@aktywnawarszawa.waw.pl ze strony osoby/podmiotów, które wniosły opłatę startową. Faktura za opłatę startową może być wystawiona nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został przeprowadzony bieg
 2. Dokonanie opłaty startowej oraz pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

 

X. PAKIET STARTOWY W 31. BIEGU NIEPODLEGŁOŚCI I BIEGU DODATKOWYM „MILA NIEPODLEGŁOŚCI”
 1. W pakiecie startowym uczestnicy otrzymują od Organizatora numer startowy, agrafki do jego przypięcia i pamiątkową koszulkę techniczną.
 2. Pakiety startowe są wydawane tylko i wyłącznie w dniach i godzinach pracy Biura Zawodów. Nie ma możliwości odbioru pakietu startowego po zakończeniu Biegów.
 3. Osobom, które ukończyły Biegi przysługuje wydawane po przekroczeniu linii mety: pamiątkowy medal, napój, posiłek regeneracyjny oraz możliwość pobrania pamiątkowego dyplomu ze strony internetowej www.datasport.pl. Wszelkie dodatkowe, niewymienione wyżej materiały wydawane przez Organizatora w pakiecie startowym lub w dniu przeprowadzenia biegów nie są częściami składowymi pakietu startowego i ich ilość może być mniejsza niż liczba Uczestników biegów, nie podlegają one zwrotom i reklamacjom.
 4. Chip pomiaru czasu przymocowany jest do tylnej strony numeru startowego i ochronnie zabezpieczony gąbką. Odklejanie gąbki może spowodować uszkodzenie chipa.
 5. Możliwość wyboru rozmiaru koszulki technicznej istnieje wyłącznie przy zamówieniu wysyłki kurierskiej pakietu startowego. Organizator nie gwarantuje otrzymania koszulki w zgłoszonym przez uczestnika rozmiarze podczas odbioru pakietu startowego w Biurze Zawodów.
 6. Organizator zapewnia koszulki techniczne w kolorze białym i czerwonym (w podziale po 50% dostępnego asortymentu).
XI.ODBIÓR PAKIETÓW STARTOWYCH W 31. BIEGU NIEPODLEGŁOŚCI I „MILI NIEPODLEGŁOŚCI”
 1. Osobisty odbiór pakietu startowego będzie możliwy tylko i wyłącznie po okazaniu dowodu osobistego/paszportu.
 2. Istnieje możliwość odbioru pakietów przez osoby upoważnione. W takim przypadku osoba odbierająca pakiet powinna posiadać „Deklarację uczestnictwa” uczestnika przez niego wypełnioną i podpisaną lub w przypadku uczestnika niepełnoletniego „Deklarację uczestnictwa osoby niepełnoletniej” wypełnioną i podpisaną przez rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika. Osoba odbierająca pakiet może również posiadać wygenerowaną i wydrukowaną z profilu użytkownika uczestnika/rodzica lub opiekuna prawnego „Deklarację uczestnika” lub „Deklarację uczestnictwa osoby niepełnoletniej” wraz z automatycznie nadanym na niej unikatowym numerem, który nie jest jednak numerem startowym. Taka deklaracja z uwagi na nadany unikalny numer nie musi być już podpisywana własnoręcznie przez Uczestnika/rodzica lub opiekuna prawnego.
 3. Numer startowy nadawany jest przy odbiorze pakietu startowego w Biurze Zawodów.
 4. Odbiór pakietów dla zawodników z Warszawy będzie możliwy od dnia 21 października br. do dnia 9 listopada br. w godzinach pracy Biura Zawodów, o którym mowa w rodz. XIII Regulaminu.
 5. Odbiór pakietów dla zawodników spoza Warszawy będzie możliwy od dnia 21 października br. do dnia 11 listopada br. w godzinach pracy Biura Zawodów, o którym mowa w rodz. XIII Regulaminu.
XII. WYSYŁKA PAKIETÓW STARTOWYCH W 31. BIEGU NIEPODLEGŁOŚCI I „MILI NIEPODLEGŁOŚCI”

1. Zamówienie usługi wysłania pakietu startowego na Biegi będzie możliwe tylko i wyłącznie w terminie
        od 21 września do 18 października br.
2. Wysyłanie pakietów nastąpi w terminie od 21 do 25 października br. po:

 • dokonaniu zapisu na odpowiedni bieg poprzez konto Uczestnika;
 • ​wypełnieniu, w trakcie dokonywania zgłoszenia do Biegów, wymaganych pól adresowych;
 • dokonaniu dodatkowej opłaty za wysyłkę w kwocie 15 zł, za pomocą systemu automatycznych płatności dostępnego w trakcie rejestracji.

3. Adres podany przez Uczestnika do wysłania pakietu w trakcie rejestracji nie podlega późniejszej zmianie.

XIII.BIURO ZAWODÓW 31. BIEGU NIEPODLEGŁOŚCI I BIEGU DODATKOWEGO „MILA NIEPODLEGŁOŚCI”

1. Biuro zawodów i punkt wydawania pakietów startowych będzie mieścić się w Westfield Arkadia przy Al. Jana Pawła II 82 w Warszawie. Biuro Zawodów czynne będzie od 21 października do 11 listopada 2019 roku w następujących godzinach:

 • w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki (21, 22, 24, 25, 28, 29,31 października br. oraz 4,5,7,8 listopada br.) w godzinach od 15.00 do 20.00;
 • w środy (23, 30 października br. oraz 6 listopada br.) w godzinach od 11.00 do 17.00;
 • w sobotę (26 października br.) w godzinach od 10:00 do 14:00;
 • w sobotę (9 listopada br.) w godzinach od 10.00 do 17.00;
 • w dniu 11 listopada br. w godzinach od 7.00 do 9.00.

W dniu 11 listopada br. pakiety startowe wydawane będą wyłącznie dla zawodników spoza Warszawy.

XIV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe uczestników imprezy będą wykorzystywane i przetwarzane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000 z późn. zm.) oraz na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane RODO) [Dz. Urz. UE z dnia 5 maja 2016 r. L 119/1].

2.  Administratorem danych osobowych jest Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA ul. Rozbrat 26 00-429 Warszawa, reprezentowane przez Dyrektora.

3.  W sprawie danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Danych Osobowych SCS AW Jaromirem Dylewskim pod adresem: odo@aktywnawarszawa.waw.pl.

4.  Dane osobowe w zakresie podanym w formularzu zgłoszeniowym będą przetwarzane w celu:

a.       uczestnictwa w Biegu, wyłonienia zwycięzców i przyznania, wydania odbioru i rozliczenia nagród,

b.       upublicznienie wizerunku oraz imienia i nazwiska Uczestnika na stronie www i Facebooka Administratora, na podstawie oddzielnie wyrażonej zgody.

5.  Odbiorcami danych osobowych mogą być: pracownicy i współpracownicy Administratora; podmioty zewnętrzne i ich pracownicy lub współpracownicy przetwarzający dane osobowe na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 28 RODO a w tym: przygotowujący i drukujący listy z wynikami Imprezy.

6.  Przetwarzanie danych, w związku z udziałem w Imprezie jest na podstawie wyrażonej zgody umieszczonej w formularzu zgłoszeniowym i jest dobrowolne, jednakże nie wyrażenie zgody uniemożliwi udział w Imprezie. Wyrażenie zgody na upublicznienie wizerunku jest dobrowolne.

a.       Uczestnik / rodzic lub opiekun prawny ma prawo wglądu i  prawo dostępu do własnych danych osobowych/danych osobowych dziecka;

b.      prawo do sprostowania własnych danych osobowych/danych osobowych dziecka;

c.       prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

d.      prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dziecka lub Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;

e.       przysługuje Państwu prawo do usunięcia danych osobowych;

f.       prawo do przenoszenia danych osobowych.

7.  Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.

8.  Dane osobowe Rodzica/Opiekuna prawnego/Uczestnika nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

9.  W momencie upublicznienie wizerunku Uczestnika Imprezy w serwisie Facebook dane osobowe są przekazywane do państw trzecich, tj. poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych na Facebook można znaleźć na stronach dotyczących regulaminu https://www.facebook.com/about/privacyshield oraz www.facebook.com/policy.php w pozostałych przypadkach dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

10. Zdjęcia, nagrania filmowe, oraz wywiady z Uczestnikami, a także wyniki z danymi osobowymi mogą być wykorzystane bezpłatnie i bezterminowo przez prasę, radio, telewizję i w innych mediach zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1191 z późn. zm.) w celu organizacji i promocji imprezy, na co Uczestnik oraz rodzic lub opiekun prawny, wyraża zgodę wypełniając odpowiednią deklarację uczestnictwa.

XV. KLASYFIKACJA I NAGRODY W 31. BIEGU NIEPODLEGŁOŚCI
 1. Podstawą ustalenia klasyfikacji będą uzyskane wyniki według pomiaru czasu zatwierdzone przez Sędziego Głównego, licencjonowanego przez Polski Związek Lekkiej Atletyki.
 2. Klasyfikacja biegaczy ustalona będzie dla:
 • kobiet;
 • mężczyzn.
 1. Klasyfikacja w rywalizacji zawodników na wózkach /oddzielnie w kategorii wózków z napędem aktywnym jak i pośrednim/ ustalona będzie dla:
 • kobiet;
 • mężczyzn.
 1. Zawodnik na mecie nie posiadający numeru startowego i elektronicznego chipu do pomiaru czasu nie będzie sklasyfikowany.
 2. Ewentualne zmiany w kolejności uczestników, spowodowane korektą wyników, nie stanowią w terminie późniejszym podstawy
  do otrzymania nagród.
   
 3. Nagrody rzeczowe przewidziane są dla zawodników w klasyfikacji OPEN:
  • biegaczy za miejsca 1 – 3 kobiet i 1 – 3 mężczyzn,
  • zawodników na wózkach handbike z napędem pośrednim: za miejsca 1 – 3 kobiet i 1 – 3 mężczyzn,
  • zawodników na wózkach aktywnych: za miejsca 1 – 3 kobiet i 1 – 3 mężczyzn.
 4. Nagrody specjalne w postaci srebrnych sygnetów ze złotym orłem otrzymają:
 • pierwsza zawodniczka i zawodnik wśród biegaczy,
 • pierwsza zawodniczka i zawodnik na wózkach handbike z napędem pośrednim,
 • pierwsza zawodniczka i zawodnik na wózkach aktywnych,
 • osoba, która zajmie 1918 miejsce w Biegu (na podstawie pierwszej oficjalnej listy klasyfikacyjnej).
 1. Czas osiągnięty w marszu Nordic Walking stanowi jedynie charakter informacyjny, nie będzie sporządzona klasyfikacja indywidualna.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do ustalenia klasyfikacji branżowych. O klasyfikacjach tych uczestnicy zostaną poinformowani najpóźniej w dniu Imprezy.
 3. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi w dniu biegu ok. godziny 12.10 na terenie Centrum Handlowego „Westfield Arkadia”. Szczegóły zostaną podane w komunikacie organizacyjnym.
 4. 31. Bieg Niepodległości włączony jest w klasyfikację generalną Warszawskiej Triady Biegowej „Zabiegaj o Pamięć”. Regulamin Klasyfikacji stanowi oddzielny dokument.

 

XVI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Organizator zapewnia Uczestnikom obsługę medyczną na czas trwania biegów.
 2. Uczestnicy posiadający numer startowy są zwolnieni z opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej na terenie
  miasta st. Warszawy w dniu 11 listopada 2019 r. w pierwszej strefie biletowej.
 3. Organizator nie odpowiada za rzeczy uczestnika pozostawione w depozytach oraz za zagubione lub skradzione podczas Imprezy.
 4. Wyniki biegów zostaną umieszczone na stronie internetowej: www.datasport.pl oraz www.aktywnawarszawa.pl.
 5. Protesty dotyczące wyników Imprezy, można składać w nieprzekraczalnym terminie do 3 dni od zakończenia Imprezy drogą mailową na adres: biurozawodow@aktywnawarszawa.waw.pl. Organizator rozstrzygnie je w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych
  od wpływu protestu. Protest powinien zawierać imię, nazwisko i numer startowy osoby zgłaszającej wynik do weryfikacji.
 6. Zabrania się jazdy po trasie Biegów na rowerach, rolkach, deskorolkach oraz poruszania się ze zwierzętami. itp. Osoby łamiące ten przepis będą usuwane z trasy.
 7. We wszystkich sprawach nieujętych Regulaminem decyduje Organizator, któremu przysługuje wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu.
XVII. KONTAKT DO ORGANIZATORA
 1. Kontakt do biura zawodów, zapisy firmowe /w godzinach pracy biura zawodów/ tel. 797 319 832,
  e-mail: biurozawodow@aktywnawarszawa.waw.pl
 2. Kontakt w sprawach zapisów /w godzinach pracy biura zawodów/ tel. 666 08 55 47, e-mail: biurozawodow@aktywnawarszawa.waw.pl
 3. Kontakt w sprawach organizacyjnych /w godzinach 8.00 - 16.00/ tel. 22 16 27 204, e-mail: bstepien@aktywnawarszawa.waw.pl
 4. Kontakt w sprawach faktur, przelewów, płatności /w godzinach 8.00-16.00/ tel. 22 16 27 246,
  e-mail: platnosci@aktywnawarszawa.waw.pl

Wszelkie dodatkowe informacje będą zamieszczane na stronie www.aktywnawarszawa.pl oraz https://www.facebook.com/AKTYWNAWARSZAWA