Regulamin

I. ORGANIZATOR

Organizatorem 30. Biegu Niepodległości i biegu dodatkowego dla dzieci pod nazwą „Mila na stulecie” (zw. dalej „Biegami”) jest Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Rozbrat 26, 00 - 429.

II. CELE
 1. Upamiętnienie 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości.
 2. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
 3. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
 4. Promocja m. st. Warszawy i SCS AKTYWNA WARSZAWA.
III. TERMIN, MIEJSCE, STREFY STARTOWE I GODZINY STARTU
 1. Biegi odbędą się w dniu 11 listopada 2018 r. w Warszawie.
 2. Start będzie miał miejsce w okolicach skrzyżowania Al. Jana Pawła II i ul. Stawki, z lewej strony jezdni. Meta będzie znajdować się po drugiej stronie Al. Jana Pawła II.
 3. Start nastąpi w godzinach:
 • od 10:15:00 do 10:20:00 – start w biegu dodatkowym „Mila na stulecie” na dystansie 1918 metrów
 • od 11:07:00 do 11:08:00 – zawodnicy na zwykłych wózkach aktywnych oraz na wózkach z napędem pośrednim - handbike
 • od 11:11:00  do 11:14:30 – biegacze strefy I /ELITE zawodnicy z czasem życiowym poniżej 39:59/
 • od 11:15:00 do 11:19:30 – biegacze strefy II / zawodnicy z czasem życiowym 40:00 – 44:59/
 • od 11:20:00 do 11:24:30 – biegacze strefy III / zawodnicy z czasem życiowym 45:00 – 49:59/
 • od 11:25:00 do 11:29:30 – biegacze strefy IV / zawodnicy z czasem życiowym 50:00 – 54:59/
 • od 11:30:00 do 11:34:30 – biegacze strefy V / zawodnicy z czasem życiowym 55:00 – 59:59/
 • od 11:35:00 do 11:39:30 – biegacze strefy VI / zawodnicy z czasem życiowym powyżej 60:00/
 • od 11:40:00 – zawodnicy Nordic Walking.
 1. Pomiędzy tymi limitami czasowymi aparatura pomiaru czasu będzie nieaktywna.
 2. Trasa będzie oznaczona znakami pionowymi co 1 kilometr.
IV. BIEG DODATKOWY – „MILA NA STULECIE”
 1. Prawo uczestnictwa w biegu mają dzieci od rocznika 2004 do 2008.
 2. Długość trasy wynosi: 1918 m.
 3. Obowiązuje start z podziałem na dwie grupy wiekowe.
 4. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia „Deklaracji uczestnictwa osoby niepełnoletniej” przez rodzica lub prawnego opiekuna.
 5. Podpisując deklarację uczestnictwa lub dokonując zgłoszenia poprzez stronę internetową w osobistym profilu uczestnika - rodzic lub opiekun prawny, zaświadcza się że stan zdrowia dziecka / uczestnika umożliwia mu udział w biegu przewidzianym w ramach imprezy. SCSAW nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w imprezie, oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.
 6. Czas osiągnięty w biegu dodatkowym „Mila na stulecie” zachowuje tylko charakter informacyjny, nie będzie sporządzona klasyfikacja indywidualna.
 7. Limit Uczestników biegu dodatkowego „Mila na stulecie” wynosi 1000 osób.
VI. LIMIT I POMIAR CZASU W 30. BIEGU NIEPODLEGŁOŚCI
 1. Łączna liczba Uczestników biegów ograniczona jest do 20000 osób (w tym maksymalnie 1000 osób w biegu dodatkowym „Mila na stulecie”.
 2. Limit czasu na pokonanie dystansu w biegu dla każdego zawodnika wynosi 2 godziny.
 3. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu w limicie czasu zobowiązani są do zejścia z trasy.
 4. Punkty pomiaru czasu rozmieszczone będą na starcie, trasie i mecie. Ominięcie któregokolwiek punktu kontroli pomiaru czasu spowoduje dyskwalifikację.
 5. Pierwszych 50-ciu biegaczy (niezależnie od płci) kolejno przekraczających linię mety będzie miało obliczony czas biegu od strzału startera do przekroczenia mety (czas brutto), pozostali będą klasyfikowani wg czasu netto, od przekroczenia linii startu do linii mety.
 6. Rejestrując się Uczestnik określi zakładany czas pokonania trasy, co stanowić będzie podstawę do zakwalifikowania do właściwej strefy startowej.
 7. Dla zawodników na wózkach oficjalnym czasem decydującym o klasyfikacji jest czas brutto.
 8. Decyzje obsługi medycznej co do kontynuowania biegu są ostateczne i niezmienne.
 9. Numer startowy posiada przyklejone od wewnątrz elektroniczne chipy pomiaru czasu, jest gotowy do użycia i należy przymocować go z przodu na odzieży wierzchniej za pomocą agrafek. Wszelkie modyfikacje, zginanie, odrywanie chipów i pianek zabezpieczających są zabronione i mogą spowodować dyskwalifikację.
VII. ZGŁOSZENIA W 30. BIEGU NIEPODLEGŁOŚCI I BIEGU DODATKOWEGO „MILA NA STULECIE”
 1. Zgłoszeń – zapisów do 30. Biegu Niepodległości i biegu dodatkowego „Mila na stulecie” można dokonywać od dnia 6 października br. od godz. 0:01 drogą internetową na stronie www.aktywnawarszawa.pl
 2. Zapisów osobistych i odbioru pakietów startowych dokonać można od dnia 15 października br., w dniach i godzinach pracy biura, zgodnie z Rozdziałem XIII niniejszego Regulaminu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy startowej / zgłoszeń w momencie przekroczenia limitu ilości zgłoszonych Uczestników biegu. Pierwszeństwo udziału w biegu mają osoby, które zapisały się i uiściły wcześniej opłatę startową.
 4. Organizator, w przypadkach losowych /kontuzja/, dopuszcza możliwość przekazania pakietu startowego innemu Uczestnikowi, jednak w terminie nie późniejszym niż do dnia 8 listopada br. Po tym terminie nie ma możliwości dokonywania odstąpienia/przekazania pakietu startowego, bez względu na przyczynę.
VIII. UCZESTNICTWO W 30. BIEGU NIEPODLEGŁOŚCI
 1. Prawo uczestnictwa mają w biegu - osoby w wieku 15 lat /rocznik 2003/ i starsze.
 2. W grupie Nordic Walking nie obowiązuje limit wiekowy.
 3. Podpisując „Deklarację uczestnictwa” lub dokonując zgłoszenia poprzez stronę internetową Uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w biegu przewidzianych w ramach imprezy. Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia, w tym na życie i zdrowotnego oraz nie ponosi odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód osobowych, rzeczowych i majątkowych, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w imprezie. Wzór ww.  dokumentu jest dostępny na stronie internetowej  www.aktywnawarszawa.pl oraz w biurze zawodów.
 4. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia „Deklaracji uczestnictwa osoby niepełnoletniej” wraz ze zgodą na udział w Biegu podpisanej przez rodzica lub prawnego opiekuna. Dokonując zgłoszenia poprzez stronę internetową  i podpisując „Deklarację uczestnictwa osoby niepełnoletniej” ww. osoby zaświadczają, że stan zdrowia niepełnoletniego umożliwia mu udział w biegu przewidzianym w ramach imprezy. Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA nie zapewnia niepełnoletniemu Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia, w tym na życie i zdrowotnego oraz nie ponosi odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód osobowych, rzeczowych lub majątkowych, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w imprezie. Wzór ww. dokumentu jest dostępny na stronie internetowej www.aktywnawarszawa.pl oraz w biurze zawodów.
 5. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej części koszulek startowych. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości bądź jego modyfikacja jest zabroniona i grozi dyskwalifikacją.
 6. Zawodnicy Nordic Walking zobowiązani są poruszać się prawą stroną jezdni, obowiązkowo z kijkami.
 7. Zabrania się startu zawodników na wózkach typu rim push.
 8. Przebywanie na trasie biegu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę trasy. W szczególności zabrania się poruszania się po trasie biegu na rowerach, deskorolkach i innych urządzeniach mechanicznych oraz ze zwierzętami.
 9. Zawodnicy na mecie nieposiadający numeru startowego i elektronicznego chipu do pomiaru czasu, nie będą sklasyfikowani.
 10. W związku z inicjatywą stworzenia biało-czerwonej flagi zaleca się start w koszulkach okolicznościowych biegu i ustawienie się przed startem osób w białych koszulkach po prawej, wewnętrznej stronie jezdni, w czerwonych po lewej zewnętrznej stronie.
 11. W dniu biegu zostaną zorganizowane szatnie i przebieralnie dla Uczestników. Ich rozmieszczenie jest przedstawione na mapce sytuacyjnej.
IX. OPŁATY W 30. BIEGU NIEPODLEGŁOŚCI I BIEGU DODATKOWYM „MILA NA STULECIE”

1.O ile nie nastąpi wcześniejsze zamknięcie list startowych i zakończenie zapisów, opłata startowa za udział w biegu wynosi:

 • od dnia 6 października br. do dnia 3 listopada br. włącznie – 50 zł
 • od dnia 4 listopada br. do 11 listopada br. – 60 zł.

2.Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.
​3. Opłata przyjmowana jest przez Organizatora celem pokrycia kosztów pakietu startowego.

4. Zakończenie zapisów spowodowane przekroczeniem limitu Uczestników powoduje obligatoryjne wstrzymanie dokonywania opłat. Dokonanie opłaty w tej sytuacji powoduje obligatoryjny brak jej zwrotu.
5. Z opłaty startowej w biegu zwolnione są osoby z rocznika 1948 i starsze.
6. Opłat można dokonywać za pomocą:

 • systemu automatycznych płatności online podczas rejestracji. Płatności należy dokonać w terminie 72 godzin od momentu zapisu. Po przekroczeniu tego terminu brak opłaty od Uczestnika traktowany jest jako rezygnacja ze startu, a zgłoszenie może zostać usunięte z bazy danych. Zabrania się modyfikacji danych wczytanych automatycznie przez system.
 • przelewem na konto nr 83 1030 1508 0000 0005 5084 6055 Płatności należy dokonać w terminie 3 dni roboczych od zgłoszenia. Po przekroczeniu tego terminu brak opłaty od Uczestnika traktowany jest jako rezygnacja ze startu a zgłoszenie może zostać usunięte z bazy danych. Opłat przelewem można dokonywać w dniach od 6 października br. do 3 listopada br. włącznie. W treści przelewu OBOWIĄZKOWO należy podać: imię, nazwisko, rok urodzenia Uczestnika, miasto zamieszkania.
 • gotówką w Biurze Zawodów od dnia 15 października 2018 r. do dnia 11 listopada 2018 br. Płatności należy dokonać w terminie 72 godzin od momentu zapisu.

​7. Dokonanie opłaty startowej oraz pobranie numeru jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

X. PAKIET STARTOWY W 30. BIEGU NIEPODLEGŁOŚCI I BIEGU DODATKOWYM „MILA NA STULECIE”
 1. W pakiecie startowym Uczestnicy otrzymują numer startowy, agrafki do jego przypięcia i pamiątkową koszulkę techniczną firmy 4F, a po ukończeniu biegu pamiątkowy medal, napój, posiłek regeneracyjny i pamiątkowy dyplom do pobrania ze strony internetowej.
 2. Chip pomiaru czasu przymocowany jest do tylnej strony numeru startowego i ochronnie zabezpieczony gąbką. Odklejanie gąbki może spowodować uszkodzenie chipa.
 3. Organizator nie gwarantuje otrzymania koszulki w zgłoszonym przez Uczestnika rozmiarze.
XI. ODBIÓR PAKIETÓW STARTOWYCH W 30. BIEGU NIEPODLEGŁOŚCI I BIEGU DODATKOWYM „MILA NA STULECIE”
 1. Osobisty odbiór pakietu startowego przez osoby pełnoletnie będzie możliwy tylko i wyłącznie po okazaniu dowodu osobistego/paszportu oraz okazaniu dowodu wpłaty opłaty startowej, z wyłączeniem przypadku odnotowania wpłaty na konto Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA Samorządowego Zakładu Budżetowego m. st. Warszawy i zaznaczenia tego faktu przez Organizatora na internetowej liście Uczestników.
 2. Istnieje możliwość odbioru pakietów przez osoby upoważnione. W takim przypadku osoba odbierająca powinna posiadać „Deklarację uczestnictwa” Uczestnika przez niego wypełnioną i podpisaną lub w przypadku Uczestnika niepełnoletniego „Deklarację uczestnictwa osoby niepełnoletniej” wypełnioną i podpisaną przez rodzica lub opiekuna prawnego Uczestnika. Uczestnik/rodzic lub opiekun prawny Uczestnika zobowiązany jest do wydrukowania wygenerowanej na profilu użytkownika „Deklaracji uczestnika” lub „Deklaracji uczestnictwa osoby niepełnoletniej” wraz z automatycznie nadanym na niej unikatowym numerem. Dodatkowo osoba upoważniona zobowiązana jest do okazania dowodu wpłaty za opłatę startową, potwierdzonego przez bank, z wyłączeniem przypadku odnotowania wpłaty na konto Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA Samorządowego Zakładu Budżetowego m. st. Warszawy i zaznaczenia tego faktu przez Organizatora na internetowej liście uczestników.
 3. Numer startowy nadawany jest przy odbiorze pakietu startowego w Biurze Zawodów.
 4. Odbiór pakietów dla zawodników z Warszawy od dnia 15 października br. do dnia 09 listopada br. w godzinach pracy biura zawodów.
 5. Odbiór pakietów dla zawodników spoza Warszawy od dnia 15 października br. do dnia 11 listopada br. w godzinach pracy biura zawodów.
XII. WYSYŁKA PAKIETÓW STARTOWYCH W 30. BIEGU NIEPODLEGŁOŚCI I BIEGU DODATKOWYM „MILA NA STULECIE”

1. Zamówienie usługi wysłania pakietu startowego na 30. Bieg Niepodległości i bieg dodatkowy „Mila na stulecie” będzie możliwe tylko i wyłącznie w terminie od 06 października br. do 2 listopada br. po:

 • Dokonaniu zapisu na odpowiedni bieg poprzez konto Uczestnika.
 • Wypełnieniu, w trakcie dokonywania zgłoszenia do biegów, wymaganych pól adresowych.
 • Dokonaniu dodatkowej opłaty za wysyłkę, w terminie najpóźniej 24 godziny od momentu zapisu za pomocą systemu automatycznych płatności dostępnego w trakcie rejestracji.

2. Wypełnienie powyższych warunków zwalnia z konieczności dostarczenia deklaracji uczestnictwa w formie pisemnej.
3. Adres podany przez Uczestnika do wysłania pakietu w trakcie rejestracji nie podlega późniejszej zmianie.

XIII. BIURO ZAWODÓW 30. BIEGU NIEPODLEGŁOŚCI I BIEGU DODATKOWEGO „MILA NA STULECIE”

1. Biuro zawodów i punkt wydawania pakietów startowych będzie mieścić się w Sali im. Stefana Kisielewskiego w Pałacu Kultury i Nauki, Plac Defilad 1, wejście od strony ul. Marszałkowskiej. Czynny będzie od 15 października do 9 listopada 2018 roku w następujących godzinach:

 • w poniedziałki i piątki (15, 19, 22, 26, 29 października br. oraz 02 i 05 listopada br.) w godzinach od 12.00 do 18.00;
 • we wtorki i czwartki ( 16, 18, 23, 25, 30 października br. oraz 06 i 08 listopada br.) w godzinach od 14.00 do 20.00;
 • w środy (17, 24, 31 października br. oraz 07 listopada br.) w godzinach od 10.00 do 16.00;
 • w piątek (09 listopada br. ) w godzinach od 10.00 do 17.00;
 • w soboty (20, 27 października br. oraz 03 listopada br.) w godzinach od  10:00 do 14:00.

2. W dniu 10 i 11 listopada br. biuro zawodów i punkt wydawania pakietów startowych czynny będzie w Zespole Szkół Poligraficznych im. Józefa Piłsudskiego ul. Stawki 14 / wejście od Al. Jana Pawła II.

 • w dniu 10 listopada br. w godzinach od 12.00 do 19.00.
 • w dniu 11 listopada br. w godzinach od 7.00 do 9.00.

3. W dniach 10 i 11 listopada br. pakiety startowe wydawane będą wyłącznie dla zawodników spoza  Warszawy.

XIV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Dane osobowe Uczestników biegów będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagród.
 2. Dane osobowe  Uczestników biegów będą wykorzystywane i przetwarzane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i prawa miejscowego, zgodnie z art.6 ust.1 lit.c i e oraz art. 9 ust.2 lit.g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane RODO) [Dz. Urz. UE z dnia 5 maja 2016 r. L 119/1] w szczególności w postaci umieszczenia danych w wewnętrznym systemie zapisów; przygotowania i wydrukowania numerów startowych; przygotowania i wydania pakietów startowych oraz wydrukowania list startowych i ich umieszczenia na stronie internetowej Organizatora; rozwieszenia list startowych w Biurze Zawodów; przygotowania, wydrukowania list z wynikami biegu i wywieszenia list w Biurze Zawodów; umieszczenia list z wynikami biegu na stronie internetowej Organizatora, w serwisie społecznościowym Facebook, na stronie internetowej podmiotu zajmującego się elektronicznym pomiarem czasu; umieszczenia danych na listach osób do dekoracji medalowej; umieszczenia danych na listach i przekazania list podmiotowi mierzącemu czas biegu, w celu przeprowadzenia prawidłowego pomiaru czasu; udzielenia informacji oraz weryfikacji poprawności zapisów na bieg w Biurze Zawodów. Pełna klauzula informacyjna dla Uczestników biegów znajduje się na stronie internetowej Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA oraz będzie dostępna w biurze zawodów.
 3. Odbiorcami danych osobowych mogą być: pracownicy i współpracownicy Organizatora; podmioty zewnętrzne i ich pracownicy lub współpracownicy, przygotowujący i drukujący numery startowe; podmioty zewnętrzne i ich pracownicy lub współpracownicy, przygotowujący i drukujący listy z wynikami poszczególnych biegów; wolontariusze Organizatora; pozostali uczestnicy organizowanych zawodów; osoby znajdujące się na terenie imprezy; użytkownicy strony internetowej, serwisu  społecznościowego Facebook, strony internetowej podmiotu zajmującego się elektronicznym pomiarem czasu.
 4. Administratorem danych osobowych biegów jest Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA ul. Rozbrat 26 00-429 Warszawa, reprezentowane przez Dyrektora.
 5. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 i 2 niniejszego paragrafu, w związku z udziałem w biegach obejmuje także publikację imienia i nazwiska Uczestnika wraz z rokiem urodzenia i z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje - w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
 6. Uczestnik lub rodzic/opiekun prawny niepełnoletniego Uczestnika ma prawo wglądu do swoich danych osobowych/danych osobowych niepełnoletniego Uczestnika oraz ich poprawiania oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Dane osobowe Uczestnika przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.
 8. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w danym biegu.
 9. Pani/Pana/niepełnoletniego Uczestnika dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 10. Zdjęcia, nagrania filmowe, oraz wywiady z Uczestnikami, a także wyniki z danymi osobowymi mogą być wykorzystane bezpłatnie przez prasę, radio, telewizję i w innych mediach zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880 z pozn. zm.) w celu organizacji i promocji imprezy, na co Uczestnik, a w przypadku niepełnoletniego Uczestnika jego rodzic lub opiekun prawny, wyraża zgodę wypełniając odpowiednio „Deklarację uczestnictwa”/”Deklarację uczestnictwa osoby niepełnoletniej”.
XIV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Dane osobowe Uczestników biegów będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagród.
 2. Dane osobowe  Uczestników biegów będą wykorzystywane i przetwarzane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i prawa miejscowego, zgodnie z art.6 ust.1 lit.c i e oraz art. 9 ust.2 lit.g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane RODO) [Dz. Urz. UE z dnia 5 maja 2016 r. L 119/1] w szczególności w postaci umieszczenia danych w wewnętrznym systemie zapisów; przygotowania i wydrukowania numerów startowych; przygotowania i wydania pakietów startowych oraz wydrukowania list startowych i ich umieszczenia na stronie internetowej Organizatora; rozwieszenia list startowych w Biurze Zawodów; przygotowania, wydrukowania list z wynikami biegu i wywieszenia list w Biurze Zawodów; umieszczenia list z wynikami biegu na stronie internetowej Organizatora, w serwisie społecznościowym Facebook, na stronie internetowej podmiotu zajmującego się elektronicznym pomiarem czasu; umieszczenia danych na listach osób do dekoracji medalowej; umieszczenia danych na listach i przekazania list podmiotowi mierzącemu czas biegu, w celu przeprowadzenia prawidłowego pomiaru czasu; udzielenia informacji oraz weryfikacji poprawności zapisów na bieg w Biurze Zawodów. Pełna klauzula informacyjna dla Uczestników biegów znajduje się na stronie internetowej Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA oraz będzie dostępna w biurze zawodów.
 3. Odbiorcami danych osobowych mogą być: pracownicy i współpracownicy Organizatora; podmioty zewnętrzne i ich pracownicy lub współpracownicy, przygotowujący i drukujący numery startowe; podmioty zewnętrzne i ich pracownicy lub współpracownicy, przygotowujący i drukujący listy z wynikami poszczególnych biegów; wolontariusze Organizatora; pozostali uczestnicy organizowanych zawodów; osoby znajdujące się na terenie imprezy; użytkownicy strony internetowej, serwisu  społecznościowego Facebook, strony internetowej podmiotu zajmującego się elektronicznym pomiarem czasu.
 4. Administratorem danych osobowych biegów jest Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA ul. Rozbrat 26 00-429 Warszawa, reprezentowane przez Dyrektora.
 5. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 i 2 niniejszego paragrafu, w związku z udziałem w biegach obejmuje także publikację imienia i nazwiska Uczestnika wraz z rokiem urodzenia i z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje - w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
 6. Uczestnik lub rodzic/opiekun prawny niepełnoletniego Uczestnika ma prawo wglądu do swoich danych osobowych/danych osobowych niepełnoletniego Uczestnika oraz ich poprawiania oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Dane osobowe Uczestnika przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.
 8. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w danym biegu.
 9. Pani/Pana/niepełnoletniego Uczestnika dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 10. Zdjęcia, nagrania filmowe, oraz wywiady z Uczestnikami, a także wyniki z danymi osobowymi mogą być wykorzystane bezpłatnie przez prasę, radio, telewizję i w innych mediach zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880 z pozn. zm.) w celu organizacji i promocji imprezy, na co Uczestnik, a w przypadku niepełnoletniego Uczestnika jego rodzic lub opiekun prawny, wyraża zgodę wypełniając odpowiednio „Deklarację uczestnictwa”/”Deklarację uczestnictwa osoby niepełnoletniej”.
XV. KLASYFIKACJA I NAGRODY W 30. BIEGU NIEPODLEGŁOŚCI
 1. Podstawą ustalenia klasyfikacji będą uzyskane wyniki według pomiaru czasu zatwierdzone przez Sędziego Głównego.
 2. Pierwszych 50-ciu biegaczy (niezależnie od płci) kolejno przekraczających linię mety będzie miało obliczony czas biegu od strzału startera do przekroczenia mety (czas brutto), pozostali będą klasyfikowani wg czasu netto, od przekroczenia linii startu do linii mety.
 3. Klasyfikacja biegaczy ustalona będzie dla:

- kobiet;

- mężczyzn.

 1. Klasyfikacja w rywalizacji zawodników na wózkach /oddzielnie w kategorii wózków z napędem aktywnym jak i pośrednim/ ustalona będzie dla:

- kobiet;

- mężczyzn.

 1. Zawodnik na mecie nie posiadający numeru startowego i elektronicznego chipu do pomiaru czasu nie będzie sklasyfikowany.
 2. Ewentualne zmiany w kolejności uczestników, spowodowane korektą wyników, nie stanowią w terminie późniejszym podstawy do otrzymania nagród.
 3. Wszelkie protesty i zażalenia dotyczące kolejności uczestników należy zgłaszać do Sędziego Głównego, a jego decyzje są ostateczne i nieodwołalne.
 4. Nagrody rzeczowe przewidziane są dla zawodników w klasyfikacji generalnej:
  • biegaczy za miejsca 1- 10 kobiet i 1 – 10 mężczyzn,
  • zawodników na wózkach handbike z napędem pośrednim: za miejsca 1-3 kobiet i 1-3 mężczyzn,
  • zawodników na wózkach aktywnych: za miejsca 1-3 kobiet i 1-3 mężczyzn,
  • dla uczestników Nordic Walking nagrody zostaną rozlosowane.
 5. Nagrody specjalne w postaci srebrnych sygnetów ze złotym orłem otrzymają:

- pierwsza zawodniczka i zawodnik wśród biegaczy,

- pierwsza zawodniczka i zawodnik na wózkach handbike z napędem pośrednim,

- pierwsza zawodniczka i zawodnik na wózkach aktywnych,

- osoby, które zajmą 100 i 1918 miejsce w Biegu (na podstawie pierwszej oficjalnej listy klasyfikacyjnej).

 1. Ponadto inne nagrody specjalne otrzymają również biegacze:
 • zawodnik na miejscu 30 (na podstawie pierwszej oficjalnej listy klasyfikacyjnej),
 • zawodnik na miejscu 2018 (na podstawie pierwszej oficjalnej listy klasyfikacyjnej),
 • najstarszy zawodnik wyłoniony wśród uczestników, którzy pokonają trasę w zakładanym limicie czasowym.
 1. Czas osiągnięty w marszu Nordic Walking zachowuje tylko charakter informacyjny, nie będzie sporządzona klasyfikacja indywidualna.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do ustalenia klasyfikacji branżowych. O klasyfikacjach tych uczestnicy zostaną poinformowani najpóźniej w dniu zawodów.
 3. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi w dniu biegu ok. godziny 12.10. Szczegóły zostaną podane w komunikacie organizacyjnym.
XVI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Organizator zapewnia Uczestnikom obsługę medyczną na czas trwania biegów .
 2. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej. SCS AKTYWNA WARSZAWA nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w imprezie, oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.
 3. Uczestnicy posiadający numer startowy są zwolnieni z opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej na terenie miasta st. Warszawy w dniu 11 listopada 2018 r. w pierwszej strefie biletowej.
 4. Organizator nie odpowiada za rzeczy Uczestnika pozostawione w szatni .
 5. Wyniki biegów zostaną umieszczone na stronie internetowej: www.datasport.pl oraz www.aktywnawarszawa.pl .
 6. Zabrania się jazdy po trasie na rowerach, rolkach, deskorolkach itp. oraz biegu ze zwierzętami. Osoby łamiące ten przepis będą usuwane z trasy.
 7. We wszystkich sprawach nieujętych Regulaminem decyduje Organizator, któremu przysługuje wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu.
XVII. KONTAKT DO ORGANIZATORA

Kontakt do biura zawodów, zapisy firmowe / w godzinach pracy biura zawodów/ tel. 797 319 832, e-mail: aniawosir1@wp.pl

Kontakt w sprawach zapisów /w godzinach pracy biura zawodów/ tel. 508 974 197, e-mail: aniawosir1@wp.pl

Kontakt w sprawach organizacyjnych /w godzinach 8.00 – 16.00/ tel. 22 162 72 17, e-mail: kadamaszek@aktywnawarszawa.waw.pl

Kontakt w sprawach  faktur, przelewów, płatności /w godzinach 8.00 – 16.00/ tel. 22 162 72 46, e-mail: imprezyaktywna@wp.pl

 

Wszelkie dodatkowe informacje będą zamieszczane na stronie www.aktywnawarszawa.pl

XVIII. MAPKA SYTUACYJNA