Regulamin

I. ORGANIZATOR
 1. Organizatorem 29. Biegu Konstytucji 3 Maja i biegu dodatkowego dla dzieci pod nazwą 8. „Bieg z Maskotką ” (zw. dalej także „Biegami” lub „imprezą”) jest Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA Jednostka Budżetowa z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Rozbrat 26, 00-429 (zw. dalej także SCS AKTYWNA WARSZAWA).
II. CELE
 1. Upamiętnienie 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
 2. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
 3. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
 4. Promocja m. st. Warszawy i SCS AKTYWNA WARSZAWA.
III. TERMIN, MIEJSCE, STREFY STARTOWE I GODZINY STARTU
 1. Biegi odbędą się w dniu 3 maja 2019 r. w Warszawie.
 2. Start będzie miał miejsce w Alei Tomasza Hopfera. Meta będzie znajdować na ul. Rozbrat.
 3. Start nastąpi w godzinach:
 • od 10:30:00 – bieg dzieci 8. „Bieg z Maskotką” obowiązuje start z podziałem na dwie grupy wiekowe: 2008-2010, 2011 i młodsi
 • od 11:00:00 do 11:04:00 – biegacze strefy 1 / ELITE zawodnicy z czasem życiowym poniżej 19:59
 • od 11:05:00 do 11:09:00 – biegacze strefy II / zawodnicy z czasem życiowym 20:00 – 24:59
 • od 11:10:00 do 11:14:00 – biegacze strefy III / zawodnicy z czasem życiowym 25:00 – 29:59
 • od 11:15:00 do 11:19:00 – biegacze strefy IV / zawodnicy z czasem życiowym powyżej 30:00
 • od 11:20:00 do 11:24:00 – zawodnicy Nordic Walking
 1. Pomiędzy tymi limitami czasowymi aparatura pomiaru czasu będzie nieaktywna.
 2. Trasa będzie oznaczona znakami pionowymi co 1 kilometr.
IV. BIEG DODATKOWY 8. „BIEG Z MASKOTKĄ”
 1. Prawo uczestnictwa w biegu mają dzieci (zw. dalej także „osobami niepełnoletnimi” lub „Uczestnikami” lub „zawodnikami”) od rocznika 2008 i młodsi.
 2. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia w formie papierowej „Deklaracji uczestnictwa osoby niepełnoletniej” ze zgodą na udział w imprezie podpisaną przez rodzica lub prawnego opiekuna. Deklaracja jest możliwa do pobrania ze strony internetowej www.aktywnawarszawa.pl. Podpisując deklarację uczestnictwa lub dokonując zgłoszenia poprzez stronę internetową w osobistym profilu Uczestnika rodzic lub opiekun prawny dziecka, zaświadcza że stan zdrowia dziecka umożliwia mu udział w biegu przewidzianym w ramach imprezy. SCSAW nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w imprezie, oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.
 3. Limit Uczestników biegu dodatkowego „Bieg z maskotką ” wynosi do 1000 dzieci.
 4. Obowiązkowo każdy zawodnik biegnie ze swoją ulubioną maskotką. Wielkość maskotki jest dowolna.
 5. Miejscem zbiórki dzieci po biegu jest teren Ośrodka SCSAW Jutrzenka ul. Rozbrat 5.
 6. Obowiązkowym jest zapisanie telefonu kontaktowego do opiekuna na numerze startowym dziecka.
V. TRASA, DYSTANS 29. BIEGU KONSTYTUCJI 3 MAJA I BIEGU DODATKOWEGO 8. „BIEG Z MASKOTKĄ”
 1. Trasa biegu głównego przebiega ulicami asfaltowymi, w żadnym miejscu trasa biegu nie wiedzie chodnikami. Niedopuszczalne jest skracanie trasy biegu. UWAGA: Duże różnice wzniesień na ul. Agrykola oraz na odcinku Górnośląska – Myśliwiecka zakończone ostrym skrętem.
 2. Trasa Bieg z Maskotką. Start wspólny w Alei Hopfera, z pierwszej linii startują dzieci starsze. Meta znajduje się na ul. Rozbrat. Miejsce startu i mety pokrywają się z miejscami startu i mety Uczestników 29. Biegu Konstytucji 3 Maja.
 3. Trasa na 5 km posiada atest PZLA. Dystans dla zawodników startujących w biegu dodatkowym 8. „Bieg z Maskotką” wynosi ok. 0,7 km. Trasa biegów przedstawiona jest na stronie internetowej www.aktywnawarszawa.pl oraz na www.facebook.com/AKTYWNAWARSZAWA.
VI. LIMIT I POMIAR CZASU W 29. BIEGU KONSTYTUCJI 3 MAJA
 1. Łączna liczba Uczestników (zw. dalej także „zawodnikami” lub „biegaczami”) biegów ograniczona jest do 8000 osób (w tym maksymalnie 1000 osób w biegu dodatkowym 8. „Bieg z maskotką”).
 2. Limit czasu Biegu głównego wynosi 1 godzinę od startu ostatniego zawodnika.
 3. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu w limicie czasu zobowiązani są do zejścia z trasy.
 4. Punkty pomiaru czasu rozmieszczone będą na starcie, trasie i mecie. Ominięcie któregokolwiek punktu kontroli pomiaru czasu spowoduje dyskwalifikację.
 5. Pierwszych 50-ciu biegaczy (niezależnie od płci) kolejno przekraczających linię mety będzie miało obliczony czas biegu od strzału startera do przekroczenia mety (czas brutto), pozostali będą klasyfikowani wg czasu netto, od przekroczenia linii startu do linii mety.
 6. Rejestrując się Uczestnik określi strefę startową odpowiadającą zakładanemu czasowi pokonania trasy. Zmiana strefy startowej może nastąpić w Biurze Zawodów podczas odbioru pakietu startowego.
 7. Decyzje obsługi medycznej co do kontynuowania biegu są ostateczne i niezmienne.
 8. Numer startowy posiada przyklejone od wewnątrz elektroniczne chipy pomiaru czasu, jest gotowy do użycia i należy przymocować go z przodu na odzieży wierzchniej za pomocą agrafek. Wszelkie modyfikacje, zginanie, odrywanie chipów i pianek zabezpieczających są zabronione i mogą spowodować dyskwalifikację.
 9. Czas osiągnięty w biegu dodatkowym 8. „Bieg z maskotką” zachowuje tylko charakter informacyjny, nie będzie sporządzona klasyfikacja indywidualna.
VII. ZGŁOSZENIA DO 29. BIEGU KONSTYTUCJI 3 MAJA I BIEGU DODATKOWEGO 8. „BIEG Z MASKOTKĄ”
 1. Zgłoszeń/zapisów indywidualnych do 29. Biegu Konstytucji 3 Maja i biegu dodatkowego 8. „Bieg z Maskotką ” można dokonywać od dnia 30 marca br. od godz. 0:01 drogą internetową na stronie https://zapisy.aktywnawarszawa.waw.pl. Aby dokonać zapisu indywidualnego należy uprzednio założyć konto na stronie aktywnawarszawa.pl. Brak takiego konta uniemożliwia zapis jak również przyjęcie pakietu startowego od osoby przekazującej.
 2. Zapisów grupowych (dotyczy podmiotów typu firmy, instytucje, kluby, stowarzyszenia, szkoły, placówki oświatowo- wychowawcze ) do 29. Biegu Konstytucji 3 Maja i biegu dodatkowego 8. „Bieg z Maskotką” można dokonać poprzez przesłanie maila na adres mailowy ajasiurska@aktywnawarszawa.waw.pl. Dokonanie zapisu jest skuteczne tylko wówczas, gdy osoba zapisująca grupę wypełni poprawnie przesłany przez Organizatora formularz, prześlę prawidłowo wypełnione odpowiednie deklaracje uczestnictwa poszczególnych Uczestników oraz opłaci wymaganą kwotę, wynikającą z opłat startowych.
 3. Zapisów osobistych (w przypadku niewyczerpania puli przeznaczonej do zapisów internetowych) i odbioru pakietów startowych zarówno przez Uczestników indywidualnych jak i osoby reprezentujące grupy dokonywać można od dnia 15 kwietnia br., w dniach i godzinach pracy biura, zgodnie z Rozdziałem XIII niniejszego Regulaminu.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia list startowych/zgłoszeń w momencie przekroczenia limitu ilości zgłoszonych Uczestników biegów. Pierwszeństwo udziału w biegach mają zapisane osoby, które uiściły wcześniej opłatę startową.
 5. Organizator, w przypadkach losowych /kontuzja/, dopuszcza możliwość przepisania pakietu startowego innemu Uczestnikowi, jednak w terminie nie późniejszym niż do dnia 30 kwietnia br. Po tym terminie nie ma możliwości dokonywania odstąpienia/przekazania pakietu startowego, bez względu na przyczynę.
 6. Przepisanie pakietu będzie możliwe po uiszczeniu kwoty 10 zł i wyłącznie dla osoby, która założyła konto na www.aktywnawarszawa.pl. Szczegółowa instrukcja przekazania pakietu jest zamieszczona na stronie www.aktywnawarszawa.pl w zakładce 29. Bieg Konstytucji 3 Maja. Przekazanie tego samego pakietu startowego ponownie, wymaga uiszczenia opłaty w wysokości 50 zł. Opłatę za przekazanie pakietu każdorazowo ponosi przekazujący.
 7.  W przypadku zgłoszeń grupowych każda zmiana w składzie osobowym i liczbie startujących powoduje uiszczenie opłaty w wysokości 10 zł od osoby. Brak wniesienia opłaty skutkuje niemożliwością naniesienia zmian w składzie osobowym i liczbie startujących w grupie.
VIII. UCZESTNICTWO W 29. BIEGU KONSTYTUCJI 3 MAJA
 1. Prawo uczestnictwa w biegu mają osoby w wieku 13 lat /rocznik 2006/ i starsze.
 2. W grupie Nordic Walking nie obowiązuje limit wiekowy.
 3. Podpisując „Deklarację uczestnictwa” lub dokonując zgłoszenia poprzez stronę internetową Uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w biegu przewidzianym w ramach imprezy. Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia, w tym na życie i zdrowotnego oraz nie ponosi odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód osobowych, rzeczowych i majątkowych, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w imprezie. Wzór ww. dokumentu jest dostępny na stronie internetowej  www.aktywnawarszawa.pl oraz w biurze zawodów.
 4. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia w formie papierowej „Deklaracji uczestnictwa osoby niepełnoletniej” ze zgodą na udział w imprezie podpisaną przez rodzica lub prawnego opiekuna. Podpisując deklarację uczestnictwa lub dokonując zgłoszenia poprzez stronę internetową w osobistym profilu Uczestnika - rodzic lub opiekun prawny dziecka, zaświadcza się że stan zdrowia dziecka umożliwia mu udział w biegu przewidzianym w ramach imprezy. SCSAW nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w imprezie, oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.
 5. Wzory dokumentów, o których mowa w pkt 3 i 4  są dostępne na stronie internetowej www.aktywnawarszawa.pl oraz w Biurze Zawodów.
 6. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej części koszulek startowych. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości bądź jego modyfikacja jest zabroniona i grozi dyskwalifikacją.
 7. Zawodnicy Nordic Walking zobowiązani są poruszać się prawa stroną jezdni, obowiązkowo z kijkami.
 8. Przebywanie na trasie biegu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę trasy. W szczególności zabrania się poruszania się po trasie biegu na rowerach, deskorolkach i innych urządzeniach mechanicznych oraz ze zwierzętami.
 9. Zawodnicy na mecie nieposiadający numeru startowego i elektronicznego chipu do pomiaru czasu, nie będą sklasyfikowani.
 10. W dniu biegu zostaną zorganizowane szatnie i przebieralnie dla Uczestników. Ich rozmieszczenie jest przedstawione na mapce sytuacyjnej stanowiącej Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu. 
IX. OPŁATY W 29. BIEGU KONSTYTUCJI 3 MAJA I BIEGU DODATKOWYM 8. „BIEG Z MASKOTKĄ”
 1. O ile nie nastąpi wcześniejsze zamknięcie list startowych i zakończenie zapisów, opłata startowa za udział w 29. Biegu Konstytucji 3 Maja wynosi:

od dnia 30 marca br. do dnia 2 kwietnia br. włącznie 50 zł;
od dnia 3 kwietnia br. do 3 maja br. 60 zł.

 1. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Uczestnik biegów może skorzystać z opcji przepisania pakietu startowego na inną osobę.
 2. Opłata przyjmowana jest przez Organizatora celem pokrycia kosztów pakietu startowego.
 3. Zakończenie zapisów spowodowane przekroczeniem limitu Uczestników powoduje blokadę systemu opłat. Dokonanie opłaty w tej sytuacji powoduje obligatoryjny brak jej zwrotu.
 4. Z opłaty startowej w biegu zwolnione są osoby z rocznika 1949 i starsze.
 5. Koszt pakietu startowego w biegu dzieci 8. Bieg z Maskotką zawierający koszulkę wynosi 50 zł., a bez koszulki 20 zł, niezależnie od terminu zakupu.
 6. Opłat można dokonywać za pomocą:

a)  W przypadku zapisów indywidualnych:

 • za pomocą systemu automatycznych płatności online. Przekierowanie do płatności następuję bezpośrednio po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego na stronie https://zapisy.aktywnawarszawa.waw.pl.
 • gotówką w Biurze Zawodów od dnia 15 kwietnia 2019 r. do dnia biegów tj. 3 maja 2019 br. (wyłącznie w przypadku wolnych miejsc na listach startowych). Płatności należy dokonać w momencie zapisu.

b)  W przypadku zapisów grupowych (podmiotów publicznych i prywatnych):

 • przelewem na konto nr 75 1030 1508 0000 0005 5084 6005. Płatności należy dokonać w terminie 3 dni roboczych od zgłoszenia grupy. Brak opłaty od Uczestnika traktowany jest jako rezygnacja ze startu, a zgłoszenie zostanie usunięte z bazy danych. Opłat przelewem można dokonywać w dniach od 30 marca br. do dnia zakończenia zapisów (o fakcie tym Organizator poinformuje na stronie internetowej aktywnawarszawa.pl oraz www.facebook.com/AKTYWNAWARSZAWA).
 1. Dokonanie opłaty startowej oraz pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
X. PAKIET STARTOWY 29. BIEGU KONSTYTUCJI 3 MAJA I BIEGU DODATKOWEGO 8. „BIEG Z MASKOTKĄ”
 1. W pakiecie startowym Uczestnicy otrzymują od Organizatora numer startowy, agrafki do jego przypięcia i pamiątkową koszulkę techniczną, a po ukończeniu biegu pamiątkowy medal, napój, posiłek regeneracyjny i pamiątkowy dyplom do pobrania ze strony internetowej. Wszelkie dodatkowe, niewymienione wyżej materiały wydawane przez Organizatora w pakiecie startowym lub w dniu przeprowadzenia biegów nie są częściami składowymi pakietu startowego i ich ilość może być mniejsza niż liczba Uczestników biegów, nie podlegają one zwrotom i reklamacjom.
 2. Chip pomiaru czasu przymocowany jest do tylnej strony numeru startowego i ochronnie zabezpieczony gąbką. Odklejanie gąbki może spowodować uszkodzenie chipa.
 3. Organizator nie gwarantuje otrzymania koszulki w zgłoszonym przez Uczestnika rozmiarze.
XI. ODBIÓR PAKIETÓW STARTOWYCH 29. BIEGU KONSTYTUCJI 3 MAJA I BIEGU DODATKOWEGO 8. „BIEG Z MASKOTKĄ”
 1. Osobisty odbiór pakietu startowego będzie możliwy tylko i wyłącznie po okazaniu dowodu osobistego/paszportu.
 2. Istnieje możliwość odbioru pakietów przez osoby upoważnione. W takim przypadku osoba odbierająca powinna posiadać „Deklarację uczestnictwa” Uczestnika przez niego wypełnioną i podpisaną lub w przypadku Uczestnika niepełnoletniego „Deklarację uczestnictwa osoby niepełnoletniej” wypełnioną i podpisaną przez rodzica lub opiekuna prawnego Uczestnika. Uczestnik/rodzic lub opiekun prawny Uczestnika zobowiązany jest do wydrukowania wygenerowanej na profilu użytkownika „Deklaracji uczestnika” lub „Deklaracji uczestnictwa osoby niepełnoletniej” wraz z automatycznie nadanym na niej unikatowym numerem, który nie jest jednak numerem startowym.
 3. Numer startowy nadawany jest przy odbiorze pakietu startowego w Biurze Zawodów.
 4. Odbiór pakietów dla zawodników z Warszawy od dnia 15 kwietnia br. do dnia 30 kwietnia br. w godzinach pracy biura zawodów
 5. Odbiór pakietów dla zawodników spoza Warszawy od dnia 15 kwietnia br. do dnia 3 maja  br. w godzinach pracy biura zawodów.
XII. WYSYŁKA PAKIETÓW STARTOWYCH W 29. BIEGU KONSTYTUCJI 3 MAJA I BIEGU DODATKOWYM 8. „BIEG Z MASKOTKĄ”
 1. Zamówienie usługi wysłania pakietu startowego na 29. Bieg Konstytucji 3 Maja i bieg dodatkowy 8. „Bieg z maskotką” będzie możliwe tylko i wyłącznie w terminie od 30 marca do 12 kwietnia br.

2. Wysyłanie pakietów nastąpi w terminie od 15 do 17 kwietnia br. po:

 • dokonaniu zapisu na odpowiedni bieg poprzez konto Uczestnika;
 • wypełnieniu, w trakcie dokonywania zgłoszenia do biegów, wymaganych pól adresowych;
 • dokonaniu dodatkowej opłaty za wysyłkę, od momentu zapisu za pomocą systemu automatycznych płatności dostępnego w trakcie rejestracji.Adres podany przez Uczestnika do wysłania pakietu w trakcie rejestracji nie podlega późniejszej zmianie.
XIII. BIURO ZAWODÓW 29. BIEGU KONSTYTUCJI 3 MAJA I BIEGU DODATKOWEGO 8. „BIEG Z MASKOTKĄ”
 1. Biuro zawodów i punkt wydawania pakietów startowych będzie mieścić się w Sali im. Stefana Kisielewskiego w Pałacu Kultury i Nauki, Plac Defilad 1, wejście od strony ul. Marszałkowskiej. Czynny będzie od 15 kwietnia do 2 maja 2019 roku w następujących godzinach:
 • w poniedziałki i piątki (15, 19, 26, 29 kwietnia ) br. w godzinach od 12.00 do 18.00
 • we wtorki i czwartki ( 16, 18, 23, 25, 30) kwietnia w godzinach od 14.00 do 20.00;
 • w środy (17, 24, kwietnia ) br. w godzinach od 10.00 do 16.00;
 • w soboty (20, 27 kwietnia  br.) w godzinach od  10:00 do 14:00;
 • w dniu 2 maja w godz. 10.00 – 14.00.
 1. W dniu zawodów, 3 maja 2019 r., o ile nie zostanie wyczerpany limit zapisów, zgłoszenia tylko dla osób spoza Warszawy przyjmowane będą w godzinach 8.00–9.00 w biurze zawodów mieszczącym się na trybunie głównej Stadionu Miejskiego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego przy ul. Łazienkowskiej 3. Opłacone pakiety internetowe wydawane będą, tylko dla osób spoza Warszawy, w godz. 8.00-09.30 pod ww. adresem.
XIV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Dane osobowe  Uczestników Imprezy będą wykorzystywane i przetwarzane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000 z późn. zm.) oraz na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane RODO) [Dz. Urz. UE z dnia 5 maja 2016 r. L 119/1]
 2. Administratorem danych osobowych jest Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA ul. Rozbrat 26 00-429 Warszawa, reprezentowane przez Dyrektora.
 3. W sprawie danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Danych Osobowych SCS AW Jaromirem Dylewski pod adresem: odo@aktywnawarszawa.waw.pl.
 4. Dane osobowe w zakresie podanym w formularzu zgłoszeniowym będą przetwarzane w celu:
  1. uczestnictwa w biegu, wyłonienia zwycięzców i przyznania, wydania odbioru i rozliczenia nagród,
  2. upublicznienie wizerunku oraz imienia i nazwiska Uczestnika na stronie www i Facebooka Administratora, na podstawie oddzielnie wyrażonej zgody.
 5. Odbiorcami danych osobowych mogą być: pracownicy i współpracownicy Administratora; podmioty zewnętrzne i ich pracownicy lub współpracownicy przetwarzający dane osobowe na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 28 RODO a w tym: przygotowujący i drukujący listy z wynikami Imprezy.
 6. Przetwarzanie danych, w związku z udziałem w Imprezie jest na podstawie wyrażonej zgody umieszczonej w formularzu zgłoszeniowym i jest dobrowolne, jednakże nie wyrażenie zgody uniemożliwi udział w Imprezie. Wyrażenie zgody na upublicznienie wizerunku jest dobrowolne.
  1. Uczestnik / rodzic lub opiekun prawny ma prawo wglądu i  prawo dostępu do własnych danych osobowych/danych osobowych dziecka;
  2. prawo do sprostowania własnych danych osobowych/danych osobowych dziecka;
  3. prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dziecka lub Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;
  5. przysługuje Państwu prawo do usunięcia danych osobowych;
  6. prawo do przenoszenia danych osobowych.
 7. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.
 8. Dane osobowe Rodzica/Opiekuna prawnego/Uczestnika nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 9. W momencie upublicznienie wizerunku Uczestnika Imprezy na Facebook’u dane osobowe są przekazywane do państw trzecich, tj. poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych na Facebook można znaleźć na stronach dotyczących regulaminu https://www.facebook.com/about/privacyshield oraz www.facebook.com/policy.php w pozostałych przypadkach dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. Zdjęcia, nagrania filmowe, oraz wywiady z Uczestnikami, a także wyniki z danymi osobowymi mogą być wykorzystane bezpłatnie i bezterminowo przez prasę, radio, telewizję i w innych mediach zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1191 z późn. zm.) w celu organizacji i promocji imprezy, na co Uczestnik oraz rodzic lub opiekun prawny, wyraża zgodę wypełniając odpowiednią deklarację uczestnictwa.
XV. KLASYFIKACJA I NAGRODY W 29. BIEGU KONSTYTUCJI 3 MAJA
 1. Podstawą ustalenia klasyfikacji będą uzyskane wyniki według pomiaru czasu zatwierdzone przez Sędziego Głównego.
 2. Pierwszych 50-ciu biegaczy (niezależnie od płci) kolejno przekraczających linię mety będzie miało obliczony czas biegu od strzału startera do przekroczenia mety (czas brutto), pozostali będą klasyfikowani wg czasu netto, od przekroczenia linii startu do linii mety.
 3. Klasyfikacja biegaczy ustalona będzie dla:

- kobiet;

- mężczyzn.

 1. Zawodnik na mecie nie posiadający numeru startowego i elektronicznego chipu do pomiaru czasu nie będzie sklasyfikowany.
 2. Ewentualne zmiany w kolejności Uczestników, spowodowane korektą wyników, nie stanowią w terminie późniejszym podstawy do otrzymania nagród.
 3. Wszelkie protesty i zażalenia dotyczące kolejności Uczestników należy zgłaszać do Sędziego Głównego, a jego decyzje są ostateczne i nieodwołalne.
 4. Nagrody rzeczowe przewidziane są dla zawodników w klasyfikacji generalnej:
 • biegaczy za miejsca 1- 3 kobiet i 1 – 3 mężczyzn;
 • dla Uczestników Nordic Walking nagrody zostaną rozlosowane;
 • nagrodę otrzymają biegacze którzy zajmą odpowiednio 29 i 1791 miejsce w Biegu ( na podstawie pierwszej oficjalnej listy klasyfikacyjnej). Ewentualne zmiany Uczestników, spowodowane korektą wyników, nie stanowią w terminie późniejszym podstawy do otrzymania nagród;
 • nagrodę specjalną otrzyma biegacz – najstarszy wyłoniony wśród zawodników, którzy pokonają trasę w zakładanym limicie czasowym - nagroda do odbioru w siedzibie firmy tj. ul Rozbrat 26 w pok. 214 od dnia 4 maja środa ( w godz. 8.30 – 15.30)
 1. Czas osiągnięty w marszu Nordic Walking zachowuje tylko charakter informacyjny, nie będzie sporządzona klasyfikacja indywidualna.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do ustalenia klasyfikacji branżowych. O klasyfikacjach tych Uczestnicy zostaną poinformowani najpóźniej w dniu zawodów.
 3. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi w dniu biegu. Szczegóły zostaną podane w komunikacie organizacyjnym.
XVI. KLASYFIKACJA GENERALNA TRIADY BIEGOWEJ
 1. 29. Bieg Konstytucji 3 Maja włączony jest w klasyfikację generalną Warszawskiej Triady Biegowej „Zabiegaj o Pamięć”. Regulamin Klasyfikacji stanowi oddzielny dokument
XVII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Organizator zapewnia Uczestnikom obsługę medyczną na czas trwania biegów.
 2. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej. SCS AKTYWNA WARSZAWA nie zapewnia żadnemu Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w imprezie, oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.
 3. Organizator nie odpowiada za rzeczy Uczestnika pozostawione w szatni.
 4. Wyniki biegów zostaną umieszczone na stronie internetowej www.aktywnawarszawa.pl
 5. Zabrania się jazdy po trasie na rowerach, rolkach, deskorolkach itp. oraz biegu ze zwierzętami. Osoby łamiące ten przepis będą usuwane z trasy.
 6. We wszystkich sprawach nieujętych Regulaminem decyduje Organizator, któremu przysługuje wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu.
XVIII. KONTAKT DO ORGANIZATORA
 1. Kontakt do biura zawodów, zapisy firmowe /w godzinach pracy biura zawodów/ tel. 797 319 832, e-mail: biurozawodow@aktywnawarszawa.waw.pl
 2. Kontakt w sprawach zapisów /w godzinach pracy biura zawodów/ tel. 666 08 55 47, e-mail: biurozawodow@aktywnawarszawa.waw.pl
 3. Kontakt w sprawach organizacyjnych /w godzinach 8.00 – 16.00/ tel. 22 16 27 204, e-mail: bstepien@aktywnawarszawa.waw.pl
 4. Kontakt w sprawach faktur, przelewów, płatności /w godzinach 8.00–16.00/ tel. 22 162 72 46, e-mail: platnosci@aktywnawarszawa.waw.pl
 5. Wszelkie dodatkowe informacje będą zamieszczane na stronie www.aktywnawarszawa.pl oraz https://www.facebook.com/AKTYWNAWARSZAWA