Regulamin

I. ORGANIZATOR
 1. Organizatorem 29. Biegu Niepodległości jest Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Rozbrat 26, 00 - 429.  
II. PATRONAT
 1. Bieg odbywa się pod patronatem Prezydent m. st. Warszawy Pani Hanny Gronkiewicz-Waltz.
III. CELE
 1. Upamiętnienie 99. Rocznicy Odzyskania Niepodległości.
 2. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
 3. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
 4. Promocja m. st. Warszawy i SCS AKTYWNA WARSZAWA.
IV. TERMIN, MIEJSCE, STREFY STARTOWE I GODZINY STARTU
 1. Bieg odbędzie się w dniu 11 listopada 2017 r. w Warszawie.
 2. Start będzie miał miejsce w okolicach skrzyżowania Al. Jana Pawła II i ul. Stawki, z lewej strony jezdni. Meta będzie znajdować się po drugiej stronie Al. Jana Pawła II.
 3. Start nastąpi w godzinach:
 • od 10:35 do 10:36 – start młodzieży ze szkół i uczelni im. Marszałka Piłsudskiego w biegu Mila Niepodległości o Puchar MSiT na dystansie 1918 metrów
 • od 11:07 do 11:08– zawodnicy na wózkach z napędem pośrednim oraz aktywnych
 • od 11:11:00  do 11:14:30 – biegacze strefy I /ELITE zawodnicy z czasem życiowym poniżej 39:59/
 • od 11:15:00 do 11:19:30 – biegacze strefy II / zawodnicy z czasem życiowym 40:00 – 44:59/
 • od 11:20:00 do 11:24:30 – biegacze strefy III / zawodnicy z czasem życiowym 45:00 – 49:59/
 • od 11:25:00 do 11:29:30 – biegacze strefy IV / zawodnicy z czasem życiowym 50:00 – 54:59/
 • od 11:30:00 do 11:34:30 – biegacze strefy V / zawodnicy z czasem życiowym 55:00 – 59:59/
 • od 11:35:00 do 11:39:30 – biegacze strefy VI / zawodnicy z czasem życiowym powyżej 60:00/
 • od 11:40:00 –  zawodnicy Nordic Walking.
 1. Pomiędzy tymi limitami czasowymi aparatura pomiaru czasu będzie nieaktywna.
 2. Trasa będzie oznaczona znakami pionowymi co 1 kilometr.
V. BIEGI DODATKOWE
 1. W ramach 29. Biegu Niepodległości przeprowadzona zostanie Młodzieżowa Mila Niepodległości na dystansie 1918 metrów dla uczniów urodzonych w latach 1999-2007 na podstawie oddzielnego regulaminu uczestnictwa, z którym można zapoznać się na stronie: www.biegstulecia.pl.
 2. Zawodnicy grup młodzieżowych mają możliwość startu wyłącznie na jednym dystansie.
 3. Z regulaminem i zasadami zapisu można zapoznać się na stronie: www.biegstulecia.pl
 4. Rejestracja na Młodzieżową Milę Niepodległości odbywa się poprzez stronę www.datasport.pl
VI . TRASA, DYSTANS
 1. Trasa będzie przebiegać ulicami: Al. Jana Pawła II, wiaduktem nad Alejami Jerozolimskimi, ul. Chałubińskiego do Alei Niepodległości. Biegacze - nawrót w prawo na wysokości ul. Rakowieckiej, zawodnicy Nordic Walking – nawrót na wysokości ul. Koszykowej, powrót drugą stroną w/w ulic. Trasa przebiega ulicami asfaltowymi, w żadnym miejscu trasa biegu nie wiedzie chodnikami. Niedopuszczalne jest skracanie trasy biegu. Trasa jest przedstawiona na mapce sytuacyjnej.
 2. Dystans atestowany dla biegaczy i zawodników na wózkach wynosi 10 km.
 3. Dystans dla zawodników Nordic Walking wynosi ok. 6,5 km.
 4. Dystans dla zawodników startujących w biegu Mila Niepodległości wynosi 1918 m. Trasa jest przedstawiona na mapce sytuacyjnej.
VII. LIMIT I POMIAR CZASU
 1. Łączna liczba Uczestników ograniczona jest do 18000 osób.
 2. Limit czasu na pokonanie dystansu w biegu dla każdego zawodnika wynosi 2 godziny.
 3. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu w limicie czasu zobowiązani są do zejścia z trasy.
 4. Punkty pomiaru czasu rozmieszczone będą na starcie, trasie i mecie. Ominięcie któregokolwiek punktu kontroli pomiaru czasu spowoduje dyskwalifikację.
 5. Pierwszych 50-ciu biegaczy (niezależnie od płci) kolejno przekraczających linię mety będzie miało obliczony czas biegu od strzału startera do przekroczenia mety (czas brutto), pozostali będą klasyfikowani wg czasu netto, od przekroczenia linii startu do linii mety.
 6. Rejestrując się Uczestnik określi zakładany czas pokonania trasy, co stanowić będzie podstawę do zakwalifikowania do właściwej strefy startowej.
 7. Dla zawodników na wózkach oficjalnym czasem decydującym o klasyfikacji jest czas brutto.
 8. Decyzje obsługi medycznej co do kontynuowania biegu są ostateczne i niezmienne.
 9. Numer startowy posiada przyklejone od wewnątrz elektroniczne chipy pomiaru czasu, jest gotowy do użycia i należy przymocować go z przodu na odzieży wierzchniej za pomocą agrafek. Wszelkie modyfikacje, zginanie, odrywanie chipów i pianek zabezpieczających są zabronione i mogą spowodować dyskwalifikację.
VIII. ZGŁOSZENIA
 1. Zgłoszeń - zapisów można dokonywać od dnia 7 października br. od godz. 0:01 drogą internetową na stronie www.aktywnawarszawa.waw.pl .
 2. Zapisów osobistych i odbioru pakietów startowych dokonać można od dnia 19 października br, w dniach i godzinach pracy biura, zgodnie z Rozdziałem XIII niniejszego regulaminu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy startowej / zgłoszeń w momencie przekroczenia limitu ilości zgłoszonych Uczestników biegu. Pierwszeństwo udziału w biegu mają osoby, które zapisały się i uiściły wcześniej opłatę startową.
 4. Organizator, w przypadkach losowych /kontuzja/, dopuszcza możliwość przekazania pakietu startowego innemu uczestnikowi, jednak w terminie nie późniejszym niż do dnia 8 listopada. Po tym terminie nie ma możliwości dokonywania odstąpienia/przekazania pakietu startowego, bez względu na przyczynę.
IX. UCZESTNICTWO
 1. Prawo uczestnictwa mają w biegu - osoby w wieku 15 lat / rocznik 2002/ i starsze;
 2. W grupie Nordic Walking nie obowiązuje limit wiekowy.
 3. Podpisując deklarację uczestnictwa lub dokonując zgłoszenia poprzez stronę internetową uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w zajęciach przewidzianych w ramach imprezy. Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w imprezie, oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.
 4. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia „Deklaracji uczestnictwa wraz ze zgodą do udziału w Biegu” podpisanych przez rodzica lub prawnego opiekuna. Wzór tych dokumentów jest dostępny na stronie internetowej www.aktywnawarszawa.waw.pl oraz w biurze zawodów.
 5. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej części koszulek startowych. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości bądź jego modyfikacja jest zabroniona.
 6. Zawodnicy Nordic Walking zobowiązani są poruszać się prawą stroną jezdni, obowiązkowo z kijkami.
 7. Zabrania się startu zawodników na wózkach typu rim push.
 8. Przebywanie na trasie biegu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę trasy. W szczególności zabrania się poruszania się po trasie biegu na rowerach, deskorolkach i innych urządzeniach mechanicznych oraz ze zwierzętami.
 9. Zawodnicy na mecie nieposiadający numeru startowego i elektronicznego chipu do pomiaru czasu, nie będą sklasyfikowani.
 10. W związku z inicjatywą stworzenia biało-czerwonej flagi zaleca się start w koszulkach okolicznościowych Biegu i ustawienie się przed startem osób w białych koszulkach po prawej, wewnętrznej stronie jezdni, w czerwonych po lewej zewnętrznej stronie.
 11. W dniu biegu zostaną zorganizowane szatnie i przebieralnie dla uczestników. Ich rozmieszczenie jest przedstawione na mapce sytuacyjnej.
X. OPŁATY
 1. O ile nie nastąpi wcześniejsze zamknięcie list startowych i zakończenie zapisów, opłata startowa za udział w biegu wynosi:
 • od dnia 7 października do dnia 3 listopada włącznie – 50 zł za. w dniach od 4 listopada do 11 listopada – 60 zł.
 1. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.
 2. Zakończenie zapisów spowodowane przekroczeniem limitu uczestników powoduje obligatoryjne wstrzymanie dokonywania opłat. Dokonanie opłaty w tej sytuacji powoduje obligatoryjny brak jej zwrotu.
 3. Z opłaty startowej w biegu zwolnione są osoby z rocznika 1947 i starsze.
 4. Opłat można dokonywać za pomocą:
   
  • systemu automatycznych płatności online podczas rejestracji. Płatności należy dokonać w terminie 3 dni roboczych od momentu zapisu. Po przekroczeniu tego terminu brak opłaty od uczestnika traktowany jest jako rezygnacja ze startu, a zgłoszenie może zostać usunięte z bazy danych.
  • przelewem na konto nr 83 1030 1508 0000 0005 5084 6055 Płatności należy dokonać w terminie 3 dni roboczych od zgłoszenia. Po przekroczeniu tego terminu brak opłaty od uczestnika traktowany jest jako rezygnacja ze startu a zgłoszenie może zostać usunięte z bazy danych. Opłat przelewem można dokonywać w dniach od 7 października  do 3 listopada włącznie. W treści przelewu OBOWIĄZKOWO należy podać: imię, nazwisko, rok urodzenia uczestnika, miasto zamieszkania.
  • gotówką w Biurze Zawodów;
    
 5. Dokonanie opłaty startowej oraz pobranie numeru jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
XI. PAKIET STARTOWY
 1. W pakiecie startowym uczestnicy otrzymują numer startowy, agrafki do jego przypięcia i pamiątkową koszulkę techniczną firmy 4F, a po ukończeniu biegu pamiątkowy medal, napój, posiłek regeneracyjny i pamiątkowy dyplom do pobrania ze strony internetowej
 2. Chip pomiaru czasu przymocowany jest do tylnej strony numeru startowego i ochronnie zabezpieczony gąbką. Odklejanie gąbki może spowodować uszkodzenie chipa.
 3. Organizator nie gwarantuje otrzymania koszulki w zgłoszonym przez Uczestnika rozmiarze.
XII. ODBIÓR OSOBISTY PAKIETÓW STARTOWYCH
 1. Osobisty odbiór pakietu startowego będzie możliwy tylko i wyłącznie po okazaniu dowodu osobistego, oraz okazaniu dowodu wpłaty potwierdzonego przez bank, z wyłączeniem przypadku odnotowania wpłaty na konto Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA i zaznaczenia tego faktu przez organizatora w internetowej liście uczestników.
 2. Istnieje możliwość odbioru pakietów przez osoby upoważnione. W takim przypadku osoba odbierająca powinna posiadać „Deklarację uczestnictwa” Uczestnika, przez niego wypełnioną i podpisaną. Uczestnik zobowiązany jest do wydrukowania wygenerowanej na profilu użytkownika, „Deklaracji uczestnika” wraz z automatycznie nadanym na niej unikatowym numerem.
XIII. BIURO ZAWODÓW I PUNKT WYDAWANIA PAKIETÓW STARTOWYCH
 1. Biuro zawodów i punkt wydawania pakietów startowych dla wszystkich zawodników będzie mieścić się w Sali im. Stefana Kisielewskiego w Pałacu Kultury i Nauki, Plac Defilad 1, wejście od strony ul. Marszałkowskiej. Czynny będzie od 19 Października  do 10 listopada 2017 roku w następujących godzinach:
 • w poniedziałki i środy  (23, 25, 30, Październik 06 ,08  Listopad   ) od 14.00 do 20.00;
 • wtorki i piątki (20, 24, 27, 31 Październik, 03 i 07,  Listopad  ) w godzinach 12.00 – 18.00;
 • w czwartki  (19, 26 Październik 02, 09 Listopad ) w godzinach 10.00 do 16.00;
 • w sobotę (21 ,28 Październik 04 Listopad ) w godzinach  10:00 – 14:00;
 • w dniu 10 listopada , w godzinach 15.00- 19.00
 •  W dniu 11 Listopada w godzinach biuro zawodów i punkt wydawania pakietów startowych czynny będzie w Zespole Szkół Poligraficznych im. Józefa Piłsudskiego ul. Stawki 14 / wejście od Al. Jana Pawła II w godzinach 7.00 – 9.00
 • W dniach 10 i 11 Listopada pakiety startowe wydawane będą wyłącznie dla zawodników spoza  Warszawy
XIV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Dane osobowe uczestników biegów będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprez, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.
 2. Dane osobowe uczestników biegów będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.). Administratorem danych osobowych jest Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA, ul. Rozbrat 26, 00-429 Warszawa.
 3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, w związku z udziałem w obu biegach obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z rokiem urodzenia i z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje - w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
 4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w biegu.
XV. KLASYFIKACJA I NAGRODY
 1. Podstawą ustalenia klasyfikacji będą uzyskane wyniki według pomiaru czasu zatwierdzone przez Sędziego Głównego.
 2. Pierwszych 50-ciu biegaczy (niezależnie od płci) kolejno przekraczających linię mety będzie miało obliczony czas biegu od strzału startera do przekroczenia mety (czas brutto), pozostali będą klasyfikowani wg czasu netto, od przekroczenia linii startu do linii mety.
 3. Klasyfikacja biegaczy ustalona będzie dla:
 • kobiet;
 • mężczyzn.
 1. Klasyfikacja w rywalizacji zawodników na wózkach /oddzielnie w kategorii wózków z napędem aktywnym jak i pośrednim/ ustalona będzie dla:
 • kobiet;
 • mężczyzn.
 1. Zawodnik na mecie nie posiadający numeru startowego i elektronicznego chipu do pomiaru czasu nie będzie sklasyfikowany.
 2. Ewentualne zmiany w kolejności uczestników, spowodowane korektą wyników, nie stanowią w terminie późniejszym podstawy do otrzymania nagród.
 3. Wszelkie protesty i zażalenia dotyczące kolejności uczestników należy zgłaszać do Sędziego Głównego, a jego decyzje są ostateczne i nieodwołalne.
 4. Nagrody rzeczowe przewidziane są dla zawodników w klasyfikacji generalnej:
 • biegaczy za miejsca 1- 10 kobiet i 1 – 10 mężczyzn,
 • zawodników na wózkach: za miejsca 1-3 kobiet i 1-3 mężczyzn,
 • dla uczestników Nordic Walking nagrody zostaną rozlosowane.
 1. Nagrody specjalne w postaci srebrnych sygnetów ze złotym orłem otrzymają:
 • pierwsza zawodniczka i zawodnik wśród biegaczy,
 • pierwsza zawodniczka i zawodnik na wózkach handbike z napędem pośrednim,
 • pierwsza zawodniczka i zawodnik na wózkach aktywnych,
 • osoby, które zajmą 99 i 1918 miejsce w Biegu (na podstawie pierwszej oficjalnej listy klasyfikacyjnej).
 1. Ponadto inne nagrody specjalne otrzymają również biegacze:
 • zawodnik na miejscu 29 (na podstawie pierwszej oficjalnej listy klasyfikacyjnej),
 • najstarszy zawodnik wyłoniony wśród uczestników, którzy pokonają trasę w zakładanym limicie czasowym.
 1. Czas osiągnięty w marszu Nordic Walking zachowuje tylko charakter informacyjny, nie będzie sporządzona klasyfikacja indywidualna.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do ustalenia klasyfikacji branżowych. O klasyfikacjach tych uczestnicy zostaną poinformowani najpóźniej w dniu zawodów.
 3. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi w dniu biegu ok. godziny 12.10. Szczegóły zostaną podane w komunikacie organizacyjnym.
XVI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Organizator zapewnia Uczestnikom obsługę medyczną na czas trwania Biegu.
 2. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników Biegu. SCS AKTYWNA WARSZAWA nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w imprezie, oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.
 3. Uczestnicy posiadający numer startowy są zwolnieni z opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej w dniu 11 listopada 2017 r. w pierwszej strefie biletowej.
 4. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe (tj. powyżej 200 zł) pozostawione w szatni.
 5. Wyniki zawodów zostaną umieszczone na stronie internetowej: www.datasport.pl oraz www.aktywnawarszawa.waw.pl
 6. Zabrania się jazdy po trasie na rowerach, rolkach, deskorolkach itp. oraz biegu ze zwierzętami. Osoby łamiące ten przepis będą usuwane z trasy.
 7. We wszystkich sprawach nieujętych Regulaminem decyduje Organizator Biegu, któremu przysługuje wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu.
XVII. KONTAKT
 1. Kontakt do biura zawodów /w godzinach pracy biura zawodów/ tel. 604 449 303
 2. Kontakt w sprawach zapisów /w godzinach pracy biura zawodów/: 508 974 197, e-mail: aniawosir1@wp.pl;
 3. Kontakt w sprawach organizacyjnych /w godzinach 8.00 – 16.00/: 600 347 384, e-mail: tsamul@wp.pl;
 4. Kontakt w sprawach zapisów firmowych, faktur, przelewów, płatności /w godzinach 8.00 – 16.00/: 513 133 916, e-mail: imprezyaktywna@wp.pl
 5. Wszelkie dodatkowe informacje będą zamieszczane na stronie www.aktywnawarszawa.waw.pl