Regulamin

I. ORGANIZATOR
 1. Organizatorem 27. Biegu Powstania Warszawskiego oraz 4. Biegu Zdobycia PAST-y jest Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Rozbrat 26, 00 - 429. 
II. PATRONAT
 1. Bieg odbywa się pod patronatem Prezydent m. st. Warszawy Pani Hanny Gronkiewicz-Waltz.
III. CELE
 1. Upamiętnienie 73 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.
 2. Upamiętnienie 73 rocznicy zdobycia PAST-y przez warszawskich powstańców.
 3. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
 4. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
 5. Promocja m. st. Warszawy i Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA.
IV. TERMIN, MIEJSCE, STREFY STARTOWE I GODZINY STARTU BIEGU POWSTANIA WARSZAWSKIEGO
 1. Biegi główne odbędą się w dniu 29 lipca 2017 r.  w Warszawie.
 2. Zawodnicy startują 
  • na dystansie 5000 metrów o godzinie 20.10 z ul. Bonifraterskiej 
  • na dystansie 10000 metrów o godzinie 21.00 z ul. Bonifraterskiej
 3. Start nastąpi w godzinach:
  • DYSTANS 5000 metrów
   • od 20:03:00 do 20:05:00 – zawodnicy na wózkach
   • od 20:10:00  do 20:14:30 – biegacze strefy I /ELITE zawodnicy z czasem życiowym poniżej 19:59/
   • od 20:15:00 do 20:19:30 – biegacze strefy II / zawodnicy z czasem życiowym 20:00 – 24:59/
   • od 20:20:00 do 20:24:30 – biegacze strefy III / zawodnicy z czasem życiowym 25:00 – 29:59/
   • od 20:25:00 do 20:29:30 – biegacze strefy IV / zawodnicy z czasem życiowym pow. 30:00/
   • Pomiędzy tymi limitami czasowymi aparatura pomiaru czasu będzie nieaktywna.
  • DYSTANS 10000 metrów
   • od 21:00:00  do 21:04:30 – biegacze strefy I /ELITE zawodnicy z czasem życiowym poniżej 39:59/
   • od 21:05:00 do 21:09:30 – biegacze strefy II / zawodnicy z czasem życiowym 40:00 – 44:59/
   • od 21:10:00 do 21:14:30 – biegacze strefy III / zawodnicy z czasem życiowym 45:00 – 49:59/
   • od 21:15:00 do 21:19:30 – biegacze strefy IV / zawodnicy z czasem życiowym 50:00 – 54:59/
   • od 21:20:00 do 21:24:30 – biegacze strefy V / zawodnicy z czasem życiowym 55:00 – 59:59/
   • od 21:25:00 do 11:29:30 – biegacze strefy VI / zawodnicy z czasem życiowym powyżej 60:00/

Pomiędzy tymi limitami czasowymi aparatura pomiaru czasu będzie nieaktywna.

V. TERMIN, MIEJSCE, SPOSÓB PRZEPROWADZENIA 4. BIEGU ZDOBYCIA PAST-y
 1. Bieg Zdobycia PAST-y rozegrany zostanie w dniu 29 lipca 2017 r. w obrębie budynku PAST-y, ul. Zielna 39.
 2. Zawodnicy, w fazie eliminacyjnej, startują w budynku, od godziny 09.00, pojedynczo, co 10 sekund.
 3. Start finalistów /10 najlepszych mężczyzn i 10 kobiet wyłonionych na podstawie biegów eliminacyjnych/ nastąpi od godz. 12.00.
 4. Zawodnicy w finałach startują w budynku, od godziny 12.00, pojedynczo, co 5 sekund  
VI . TRASA, DYSTANS
 1. 27. Bieg Powstania Warszawskiego odbędzie się na dystansie  5000 i 10000 metrów.
 2. Trasy posiadają atest PZLA.
 3. Trasa na dystansie 5000 metrów przebiega ulicami: Bonifraterską do ul. Miodowej, Krakowskim Przedmieściem i Karową,  następnie skręt w Wybrzeże Kościuszkowskie. Na Wybrzeżu Gdańskim na wysokości kamienia – Pomnika Pracy Nauczycieli nawrót, następnie wbieg ul. Sanguszki do mety na ul. Konwiktorskiej.
 4. Trasa na dystansie 10000 metrów przebiega ulicami: Bonifraterską do ul. Miodowej, Krakowskim Przedmieściem i Karową,  następnie skręt w ul. Dobrą, Lipową do Browarnej, Topiel i Kruczkowskiego. Po skręcie w Ludną do ul. Czerniakowskiej, a następnie ul. Wilanowską do Wioślarskiej, Wybrzeżem Kościuszkowskim /w tym tunelem/ do ul. Krajewskiego, Zakroczymskiej i mety na ul. Konwiktorskiej. 
 5. Uczestnicy biegną ulicami asfaltowymi, w żadnym miejscu nie wkraczają na chodniki. Niedopuszczalne jest skracanie trasy biegu pod rygorem dyskwalifikacji. 
 6. Trasa będzie oznaczona znakami pionowymi co 1000 metrów.
 7. Na mecie będą się znajdować stanowiska wydawania wody, medali i cateringu.
 8. Dla zawodników biegnących na dystansie 10000 m. przy ul. Czerniakowskiej dla zawodników zorganizowany będzie punkt z wodą.
 9. UWAGA ZAWODNICY NA WÓZKACH I UCZESTNICY STARTUJĄCY NA DYSTANSIE 5000 METRÓW: Nawrót na Wybrzeżu Gdańskim o 1800.
 10. UWAGA UCZESTNICY STARTUJĄCY NA DYSTANSIE 10000 METRÓW: Progi spowalniające na ul. Czerniakowskiej oraz Wilanowskiej.
 11. 4. Bieg Zdobycia PAST-y będzie polegał na wbiegnięciu po schodach na przedostatnie piętro. Do pokonania będzie 9 pięter historycznego budynku.
 12. UWAGA: Wysokość pięter i schodów jest różna. Poszczególne piętra dodatkowo przedzielone są półpiętrami.
VII. LIMIT I POMIAR CZASU
 1. Limit czasu w 27. Biegu Powstania Warszawskiego wynosi 1 godzinę na dystansie 5000 metrów oraz 2 godziny na dystansie 10000 metrów.
 2. Limit czasowy jest liczony od przekroczenia linii startu przez ostatniego zawodnika startującego na danym dystansie.
 3. Łączna liczba Uczestników na obu dystansach ograniczona jest do 11000 osób. 
 4. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu w limicie czasu zobowiązani są do zejścia z trasy.
 5. Punkty pomiaru czasu rozmieszczone będą na starcie, trasie i mecie. Ominięcie któregokolwiek punktu kontroli pomiaru czasu spowoduje   dyskwalifikację. 
 6. Pierwszych 50-ciu biegaczy na obu dystansach (niezależnie od płci) kolejno przekraczających linię mety będzie miało obliczony czas biegu od strzału startera do przekroczenia mety (czas brutto), pozostali będą klasyfikowani wg czasu netto, od przekroczenia linii startu do linii mety.
 7. Rejestrując się Uczestnik określi zakładany czas pokonania trasy, co  stanowić będzie podstawę do zakwalifikowania do właściwej strefy startowej.
 8. Dla zawodników na wózkach oficjalnym czasem decydującym o klasyfikacji jest czas brutto. 
 9. Limit czasu na pokonanie trasy w 4. Biegu Zdobycia PAST-y wynosi 5 minut na uczestnika.
 10. Liczba Uczestników ograniczona jest do 730 osób.
 11. Decyzje obsługi medycznej co do kontynuowania biegu są ostateczne i niezmienne.
 12. Uczestnik startujący w zarówno w 27. Biegu Powstania Warszawskiego, jak i w 4. Biegu Zdobycia PAST-y startuje z tym samym numerem startowym.
 13. Numer startowy posiada przyklejone od wewnątrz elektroniczne chipy pomiaru czasu, jest gotowy do użycia i należy przymocować go z przodu na odzieży wierzchniej za pomocą agrafek. Wszelkie modyfikacje, zginanie, odrywanie chipów i pianek zabezpieczających są zabronione i mogą spowodować dyskwalifikację.
VIII. ZGŁOSZENIA
 1. Zgłoszeń  - zapisów można dokonywać od dnia 30 czerwca od godz. 0:01 drogą internetową na stronie www.aktywnawarszawa.waw.pl 
 2. Zapisów osobistych i odbioru pakietów startowych dokonywać można od dnia 11 lipca br. w dniach i godzinach pracy biura, zgodnie z Rozdziałem XIV niniejszego regulaminu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy startowej / zgłoszeń w momencie przekroczenia limitu ilości 11000 zgłoszonych Uczestników biegów. Pierwszeństwo udziału w biegu mają osoby, które zapisały się i uiściły wcześniej opłatę startową. 
 4. Organizator, w przypadkach losowych /kontuzja/, dopuszcza możliwość przekazania pakietu startowego innemu uczestnikowi, jednak w terminie nie późniejszym niż do dnia 27 lipca włącznie. Po tym terminie nie ma możliwości dokonywania odstąpienia/przekazania pakietu startowego, bez względu na przyczynę.
IX. UCZESTNICTWO
 1. Prawo uczestnictwa mają w biegu:
  • na dystansie 5000 metrów osoby w wieku 12 lat / rocznik 2005/  i starsze;
  • na dystansie 10000 metrów osoby w wieku 15 lat / rocznik 2002/  i starsze;
 2. Podpisując deklarację uczestnictwa lub dokonując zgłoszenia poprzez stronę internetową uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w zajęciach przewidzianych w ramach imprezy. Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w imprezie, oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.
 3. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia „Deklaracji uczestnictwa wraz ze zgodą do udziału w Biegu” podpisanych przez rodzica lub prawnego opiekuna. Wzór tych dokumentów jest dostępny na stronie internetowej www.aktywnawarszawa.waw.pl oraz w biurze zawodów. 
 4. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej części koszulek startowych. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości bądź jego modyfikacja jest zabroniona i grozi dyskwalifikacją.
 5. Przebywanie na trasie biegu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę trasy. W szczególności zabrania się poruszania się po trasie biegu na rowerach, deskorolkach i innych urządzeniach mechanicznych oraz ze zwierzętami.
 6. Zawodnicy na mecie nieposiadający numeru startowego i elektronicznego chipu do pomiaru czasu, nie będą sklasyfikowani. 
 7. W dniu biegu, zostaną zorganizowane szatnie i przebieralnie dla uczestników, czynne:
  1. w przypadku 4. Biegu Zdobycia PAST-y 8.00 – 13.00 w budynku PAST.
  2. w przypadku 27. Biegu Powstania Warszawskiego w godzinach 18.00 – 23.30, w budynku North Gate ul. Bonifraterska 17
X. OPŁATY
 1. O ile nie nastąpi wcześniejsze zamknięcie list startowych i zakończenie zapisów, opłata startowa za udział w biegu wynosi:
  • od dnia 30 czerwca do dnia 23 lipca włącznie – 50 zł za pakiet 
  • w dniach od 24 lipca do 29 lipca – 60 zł.
 2. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.
 3. Opłata przyjmowana jest przez Organizatora celem pokrycia kosztów pakietu startowego.
 4. Zakończenie zapisów spowodowane przekroczeniem limitu uczestników powoduje obligatoryjne wstrzymanie dokonywania opłat. Dokonanie opłaty w tej sytuacji powoduje obligatoryjny brak jej zwrotu.
 5. Z opłaty startowej w biegu zwolnione są osoby z rocznika 1947 i starsze.
 6. Opłat można dokonywać za pomocą:
  • systemu automatycznych płatności online podczas rejestracji. Płatności należy dokonać w terminie 72 godzin od momentu zapisu. Po przekroczeniu tego terminu brak opłaty od uczestnika traktowany jest jako rezygnacja ze startu, a zgłoszenie może zostać usunięte z bazy danych. Zabrania się modyfikacji danych wczytanych automatycznie przez system.
  • przelewem na konto nr 83 1030 1508 0000 0005 5084 6055 Płatności należy dokonać w terminie 3 dni roboczych od zgłoszenia. Po przekroczeniu tego terminu brak opłaty od uczestnika traktowany jest jako rezygnacja ze startu a zgłoszenie może zostać usunięte z bazy danych. Opłat przelewem można dokonywać w dniach od 30 czerwca  do 23 lipca włącznie. W treści przelewu OBOWIĄZKOWO należy podać: imię, nazwisko, rok urodzenia uczestnika, miasto zamieszkania.
  • gotówką w Biurze Zawodów;
 7. Dokonanie opłaty startowej oraz pobranie numeru jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
XI. PAKIET STARTOWY
 1. W pakiecie startowym uczestnicy otrzymują numer startowy, agrafki do jego przypięcia i pamiątkową koszulkę techniczną firmy 4F, a po ukończeniu biegu pamiątkowy medal, wodę, banan i pamiątkowy dyplom do pobrania ze strony internetowej.
 2. Chip pomiaru czasu przymocowany jest do tylnej strony numeru startowego i ochronnie zabezpieczony gąbką. Odklejanie gąbki może spowodować uszkodzenie chipa.
 3. Organizator nie gwarantuje otrzymania koszulki w zgłoszonym przez Uczestnika rozmiarze. 
XII. ODBIÓR OSOBISTY PAKIETÓW STARTOWYCH
 1. Osobisty odbiór pakietu startowego będzie możliwy tylko i wyłącznie po okazaniu dowodu osobistego, okazaniu dowodu wpłaty potwierdzonego przez bank, z wyłączeniem przypadku odnotowania wpłaty na konto Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA Samorządowego Zakładu Budżetowego m. st. Warszawy i zaznaczenia tego faktu przez organizatora w internetowej liście uczestników.
 2. Istnieje możliwość odbioru pakietów przez osoby upoważnione. W takim przypadku osoba odbierająca powinna posiadać „Deklarację uczestnictwa” Uczestnika, przez niego wypełnioną i podpisaną. Uczestnik zobowiązany jest do wydrukowania wygenerowanej na profilu użytkownika, „Deklaracji uczestnika” wraz z automatycznie nadanym na niej unikatowym numerem identyfikacyjnym. 
 3. Numer startowy nadawany jest przy odbiorze pakietu startowego w Biurze Zawodów.
 4. Odbiór pakietów dla zawodników z Warszawy od dnia 11  lipca do dnia 28 lipca br w godzinach pracy biura zawodów.
 5. Odbiór pakietów dla zawodników spoza Warszawy od dnia 11  lipca do dnia 29 lipca w godzinach pracy biura zawodów.
XIII. BIURO ZAWODÓW
 1. Biuro zawodów i punkt wydawania pakietów startowych uruchomione będą w terminie od 11.07.br . do 28.07. br., a mieścić się będą w sali im. Kisielewskiego w Pałacu Kultury i Nauki, Plac Defilad 1, wejście od strony ul. Marszałkowskiej i czynne w następujących godzinach:
  • w poniedziałki i w środy ( 12, 17, 19, 24, 26  lipca ) od 14.00 do 20.00;
  • wtorki i piątki ( 11, 14, 18, 21, 25, lipca ) w godzinach 12.00 – 18.00;
  • w czwartki  ( 13, 20, 27  lipca ) w godzinach 10.00 do 16.00;
  • w sobotę (15, 22  lipca ) w godzinach  10:00 – 14:00;
  • w piątek 28 lipca w godzinach 10.00 – 14.00
 2. W dniu 29 lipca , o ile nie zostanie wyczerpany limit zapisów, zgłoszenia tylko dla osób spoza Warszawy przyjmowane będą:
  • w godzinach 8.00 – 9.00 w biurze przed budynkiem PAST-y, ul. Zielna
  • w godzinach 16.30 – 18.30 w biurze zawodów na ośrodku POLONIA ul. Konwiktorska  6. 
 3. W dniu zawodów, 29 lipca, wydawanie opłaconych pakietów internetowych, tylko dla osób spoza Warszawy, nastąpi:
  • w godzinach 8.00 – 11.00 w biurze przed budynkiem PAST-y, ul. Zielna /tylko dla uczestników 4. Biegu Zdobycia PAST-y/
  • w godz. 16.30 – 18.30 w biurze zawodów na ośrodku POLONIA ul. Konwiktorska  6.
XIV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Dane osobowe uczestników biegów będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprez, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.
 2. Dane osobowe uczestników biegów będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.). Administratorem danych osobowych jest Organizator.
 3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, w związku z udziałem w obu biegach obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z rokiem urodzenia i z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje - w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
 4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w biegu.
XV. KLASYFIKACJA I NAGRODY
 1. Nagrody przewidziane są dla zawodników w klasyfikacji generalnej: 
  1. biegaczy na dystansie 5000 i 10000 metrów za miejsca 1-6 kobiet i 1-6 mężczyzn,
  2. zawodników na wózkach: za miejsca 1-3 kobiet i 1-3 mężczyzn, 
 2. Nagrodę otrzyma również osoba, która zajmie odpowiednio 27, 73 i 1944 miejsce w biegu. Ewentualne zmiany w kolejności uczestników, spowodowane korektą wyników, nie stanowią w terminie późniejszym podstawy do otrzymania nagród. 
 3. Nagrodę specjalną otrzyma biegacz - najstarszy zawodnik wyłoniony wśród zawodników, który pokona trasę w zakładanym limicie czasowym. 
 4. Nagrodę specjalną otrzymają w kategorii Najlepszy zawodnik stolicy kobieta i mężczyzna którzy zajmą 1 miejsce w biegu na dystansie 5000 i 10000 metrów.
 5. Organizator przyzna również 3 inne nagrody specjalne dla uczestników.
 6. Wszyscy uczestnicy 4. Biegu „Zdobycia PAST-y” otrzymają pamiątkowe medale, a nagrody osoby zajmujące miejsca 1-3 w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn.
 7. Dyplomy w formie elektronicznej będą do pobrania ze strony www.aktywnawarszawa.waw.pl
 8. Sporządzone zostaną oddzielne klasyfikacje branżowe. O klasyfikacjach tych uczestnicy zostaną poinformowani w momencie uruchomienia zapisów. 
 9. Zawodnik na mecie nie posiadający numeru startowego i elektronicznego chipu do pomiaru czasu nie będzie sklasyfikowany.
 10. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi w dniu biegu ok. godziny 22.10. Szczegóły zostaną podane w oddzielnym komunikacie organizacyjnym.
XVI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Organizator zapewnia Uczestnikom obsługę medyczną na czas trwania Biegu.
 2. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników Biegu. SCS AKTYWNA WARSZAWA nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w imprezie, oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.
 3. Uczestnicy posiadający numer startowy są zwolnieni z opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej w dniu 29 lipca 2017 r. w pierwszej strefie biletowej.
 4. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe (tj. powyżej 200 zł) pozostawione w szatni.
 5. Wyniki zawodów zostaną umieszczone na stronie internetowej: www.datasport.pl oraz www.aktywnawarszawa.waw.pl .
 6. Zabrania się jazdy po trasie na rowerach, deskorolkach itp. oraz biegu ze zwierzętami. Osoby łamiące ten przepis będą usuwane z trasy. 
 7. We wszystkich sprawach nieujętych Regulaminem decyduje Organizator Biegu, któremu przysługuje wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu.
 8. Wszelkie dodatkowe informacje będą zamieszczane na stronie www.aktywnawarszawa.waw.pl 
 9. Miejsca parkingowe, w miarę posiadanych możliwości, będą zabezpieczone w dniu 29 lipca w CH ARKADIA, ul. Jana Pawła II 82 do godziny 24.00.
XVII. KONTAKT
 1. Kontakt do biura zawodów /w godzinach pracy biura zawodów/ tel. 604 449 303
 2. Kontakt w sprawach zapisów /w godzinach pracy biura zawodów/: 508 974 197, e-mail: aniawosir1@wp.pl;
 3. Kontakt w sprawach organizacyjnych /w godzinach 8.00 – 16.00/: 600 347 384, e-mail: tsamul@wp.pl;
 4. Kontakt w sprawach wysyłki pakietów, faktur, przelewów, płatności /w godzinach 8.00 – 16.00/: 513 133 916, e-mail: imprezyaktywna@wp.pl.

Wszelkie dodatkowe informacje będą zamieszczane na stronie www.aktywnawarszawa.waw.pl