Regulamin

I. ORGANIZATOR
 1. Organizatorem 28. Biegu Powstania Warszawskiego oraz 5. Biegu Zdobycia PAST-y jest Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Rozbrat 26, 00 - 429. 
II. CELE
 1. Upamiętnienie 74 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.
 2. Upamiętnienie 74 rocznicy zdobycia PAST-y przez warszawskich powstańców.
 3. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
 4. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
 5. Promocja m. st. Warszawy i Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA.
III. TERMIN, MIEJSCE, STREFY STARTOWE I GODZINY STARTU 28. BIEGU POWSTANIA WARSZAWSKIEGO
 1. Biegi główne odbędą się w dniu 28 lipca 2018 r.  w Warszawie.
 2. Zawodnicy startują
 • na dystansie 5000 metrów o godzinie 20.30 z ul. Pory
 • na dystansie 10000 metrów o godzinie 21.10 z ul. Pory
 1. Start nastąpi w godzinach:

DYSTANS 5000 metrów

 • od 20:28:00 do 20:30:00 – zawodnicy na wózkach
 • od 20:30:00  do 20:32:30 – biegacze strefy I /ELITE zawodnicy z czasem życiowym poniżej 19:59/
 • od 20:33:00 do 20:35:30 – biegacze strefy II / zawodnicy z czasem życiowym 20:00 – 24:59/
 • od 20:36:00 do 20:38:30 – biegacze strefy III / zawodnicy z czasem życiowym 25:00 – 29:59/
 • od 20:39:00 do 20:44:30 – biegacze strefy IV / zawodnicy z czasem życiowym pow. 30:00/

Pomiędzy tymi limitami czasowymi aparatura pomiaru czasu będzie nieaktywna.

DYSTANS 10000 metrów

 • od 21:10:00  do 21:14:30 – biegacze strefy I /ELITE zawodnicy z czasem życiowym poniżej 39:59/
 • od 21:15:00 do 21:19:30 – biegacze strefy II / zawodnicy z czasem życiowym 40:00 – 44:59/
 • od 21:20:00 do 21:24:30 – biegacze strefy III / zawodnicy z czasem życiowym 45:00 – 49:59/
 • od 21:25:00 do 21:29:30 – biegacze strefy IV / zawodnicy z czasem życiowym 50:00 – 54:59/
 • od 21:30:00 do 21:34:30 – biegacze strefy V / zawodnicy z czasem życiowym 55:00 – 59:59/
 • od 21:35:00 do 21:39:30 – biegacze strefy VI / zawodnicy z czasem życiowym powyżej 60:00/

Pomiędzy tymi limitami czasowymi aparatura pomiaru czasu będzie nieaktywna.

IV. TERMIN, MIEJSCE, SPOSÓB PRZEPROWADZENIA 5. BIEGU ZDOBYCIA PAST-y
 1. 5. Bieg Zdobycia PAST-y rozegrany zostanie w dniu 28 lipca 2018 r. w obrębie budynku PAST-y, ul. Zielna 39.
 2. Zawodnicy, w fazie eliminacyjnej, startują w budynku, od godziny 09.00, pojedynczo, co 10 sekund.
 3. W godz. 11.00 – 11.30 spotkanie uczestników Biegów Zdobycia PAST-y oraz Powstania Warszawskiego z gośćmi honorowymi – powstańcami z Grupy Bojowej KRYBAR.
 4. Start finalistów /10 najlepszych mężczyzn i 10 kobiet wyłonionych na podstawie biegów eliminacyjnych/ nastąpi od godz. 12.00.
 5. Zawodnicy w finałach startują w budynku, od godziny 12.00, pojedynczo, co 10 sekund 
V. TRASA, DYSTANS
 1. 28. Bieg Powstania Warszawskiego odbędzie się na dystansie  5000 i 10000 metrów.
 2. Trasy posiadają atest PZLA.
 3. Trasa na dystansie 5000 metrów przebiega ulicami: ul. Pory, gdzie umiejscowiony byłby start, skręt w ul. Sikorskiego i dalej nawrót przejazdem na wysokości ul. Czarnomorskiej, prosto do ul. Witosa, na wysokości ul. Beethovena nawrót i zachodnią jezdnią ul. Witosa do skrzyżowania z ul. Jana III Sobieskiego. Skręt w prawo we wschodnią jezdnię ul. Jana III Sobieskiego, a na wysokości ul. Beethovena zmiana jezdni na zachodnią, na której po około 500 metrach nastąpi nawrotka i dobieg do ul. Idzikowskiego, gdzie po skręcie w prawo usytuowana jest meta.
 4. Trasa na dystansie 10000 metrów przebiega ulicami: ul. Pory, gdzie umiejscowiony byłby start, skręt w ul. Sikorskiego i dalej nawrót przejazdem na wysokości ul. Czarnomorskiej, skręt w prawo w ul. Jana III Sobieskiego, na wysokości Alei Wilanowskiej nawrót przejściem dla pieszych /bez blokowania Al. Wilanowskiej/, po dobiegnięciu do ul. Witosa skręt w prawo, na wysokości ul. Beethovena nawrót i zachodnią jezdnią ul. Witosa do skrzyżowania z ul. Jana III Sobieskiego. Skręt w prawo we wschodnią jezdnię ul. Jana III Sobieskiego, a na wysokości ul. Beethovena zmiana jezdni na zachodnią, na której po około 500 metrach nastąpi nawrotka i dobieg do ul. Idzikowskiego, gdzie po skręcie w prawo usytuowana jest meta.
 5. Niedopuszczalne jest skracanie trasy biegu pod rygorem dyskwalifikacji.
 6. Trasa będzie oznaczona znakami pionowymi co 1000 metrów.
 7. Na mecie będą się znajdować stanowiska wydawania wody, medali i cateringu.
 8. Dla zawodników biegnących na dystansie 10000 m. przy ul. Sobieskiego, przed skrzyżowaniem z ul. Sikorskiego zorganizowany będzie punkt z wodą.
 9. UWAGA ZAWODNICY NA WÓZKACH I UCZESTNICY STARTUJĄCY NA DYSTANSIE 5000 METRÓW: Dwa nawroty na ul. Witosa i Sobieskiego o 1800.
 10. UWAGA UCZESTNICY STARTUJĄCY NA DYSTANSIE 10000 METRÓW: Nawrót na ul. Sobieskiego /przed Aleją Wilanowską/ następuje po przejściu dla pieszych.
 11. 5. Bieg Zdobycia PAST-y będzie polegał na wbiegnięciu po schodach na przedostatnie piętro. Do pokonania będzie 9 pięter historycznego budynku.
 12. UWAGA: Wysokość pięter i schodów jest różna. Poszczególne piętra dodatkowo przedzielone są półpiętrami.
VI. LIMIT I POMIAR CZASU
 1. Limit czasu w 28. Biegu Powstania Warszawskiego wynosi 1 godzinę na dystansie 5000 metrów oraz 2 godziny na dystansie 10000 metrów.
 2. Limit czasowy jest liczony od przekroczenia linii startu przez ostatniego zawodnika startującego na danym dystansie.
 3. Łączna liczba Uczestników na obu dystansach ograniczona jest do 12000 osób.
 4. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu w limicie czasu zobowiązani są do zejścia z trasy.
 5. Punkty pomiaru czasu rozmieszczone będą na starcie, trasie i mecie. Ominięcie któregokolwiek punktu kontroli pomiaru czasu spowoduje   dyskwalifikację.
 6. Pierwszych 50-ciu biegaczy na obu dystansach (niezależnie od płci) kolejno przekraczających linię mety będzie miało obliczony czas biegu od strzału startera do przekroczenia mety (czas brutto), pozostali będą klasyfikowani wg czasu netto, od przekroczenia linii startu do linii mety.
 7. Rejestrując się Uczestnik określi zakładany czas pokonania trasy, co  stanowić będzie podstawę do zakwalifikowania do właściwej strefy startowej.
 8. Dla zawodników na wózkach oficjalnym czasem decydującym o klasyfikacji jest czas brutto.
 9. Limit czasu na pokonanie trasy w 5. Biegu Zdobycia PAST-y wynosi 5 minut na uczestnika.
 10. Liczba Uczestników ograniczona jest do 740 osób.
 11. Decyzje obsługi medycznej co do kontynuowania biegu są ostateczne i niezmienne.
 12. Uczestnik startujący w zarówno w 28. Biegu Powstania Warszawskiego, jak i w 5. Biegu Zdobycia PAST-y startuje z tym samym numerem startowym.
 13. Numer startowy posiada przyklejone od wewnątrz elektroniczne chipy pomiaru czasu, jest gotowy do użycia i należy przymocować go z przodu na odzieży wierzchniej za pomocą agrafek. Wszelkie modyfikacje, zginanie, odrywanie chipów i pianek zabezpieczających są zabronione i mogą spowodować dyskwalifikację.
VII. ZGŁOSZENIA
 1. Zgłoszeń  - zapisów można dokonywać od dnia 01 lipca od godz. 0:01 drogą internetową na stronie www.aktywnawarszawa.pl
 2. Zapisów osobistych i odbioru pakietów startowych dokonywać można od dnia 10 lipca br. w dniach i godzinach pracy biura, zgodnie z Rozdziałem XII niniejszego regulaminu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy startowej / zgłoszeń w momencie przekroczenia limitu ilości 12000 zgłoszonych Uczestników biegów. Pierwszeństwo udziału w biegu mają osoby, które zapisały się i uiściły wcześniej opłatę startową.
 4. Organizator, w przypadkach losowych /kontuzja/, dopuszcza możliwość przekazania pakietu startowego innemu uczestnikowi, jednak w terminie nie późniejszym niż do dnia 26 lipca włącznie. Po tym terminie nie ma możliwości dokonywania odstąpienia/przekazania/zwrotu pakietu startowego, bez względu na przyczynę.
VIII. UCZESTNICTWO
 1. Prawo uczestnictwa mają w biegu:
 • na dystansie 5000 metrów osoby w wieku 12 lat / rocznik 2006/  i starsze;
 • na dystansie 10000 metrów osoby w wieku 15 lat / rocznik 2003/  i starsze;
 • PASTY-y osoby w wieku 5 lat /rocznik 2013/ i starsze.
 1. Podpisując „Deklarację uczestnictwa” lub dokonując zgłoszenia poprzez stronę internetową Uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w biegu/biegach przewidzianych w ramach imprezy. Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia, w tym na życie i zdrowotnego oraz nie ponosi  odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód osobowych, rzeczowych i majątkowych, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w imprezie.. Wzór ww.  dokumentu jest dostępny na stronie internetowej  www.aktywnawarszawa.pl oraz w biurze zawodów.
 2. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia „Deklaracji uczestnictwa dla niepełnoletnich” wraz ze zgodą na udział w Biegu podpisanej przez rodzica lub prawnego opiekuna. Dokonując zgłoszenia poprzez stronę internetową  i podpisując „Deklarację uczestnictwa dla niepełnoletnich” ww. osoby zaświadczają, że stan zdrowia niepełnoletniego  umożliwia mu udział w biegu/biegach przewidzianych w ramach imprezy. Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA nie zapewnia niepełnoletniemu  Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia, w tym na życie i zdrowotnego oraz nie ponosi odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód osobowych, rzeczowych lub majątkowych, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w imprezie. Wzór ww. dokumentu jest dostępny na stronie internetowej www.aktywnawarszawa.pl oraz w biurze zawodów.
 3. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej części koszulek startowych. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości bądź jego modyfikacja jest zabroniona i grozi dyskwalifikacją.
 4. Przebywanie na trasie biegu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę trasy. W szczególności zabrania się poruszania się po trasie biegu na rowerach, deskorolkach i innych urządzeniach mechanicznych oraz ze zwierzętami.
 5. Zawodnicy na mecie nieposiadający numeru startowego i elektronicznego chipu do pomiaru czasu, nie będą sklasyfikowani.
 6. W dniu biegu, zostaną zorganizowane szatnie i przebieralnie dla Uczestników, czynne:
  1. w przypadku 5. Biegu Zdobycia PAST-y 8.00 – 13.00 w budynku PAST-y, ul. Zielna 39;
  2. w przypadku 28. Biegu Powstania Warszawskiego w godzinach 18.00 – 24.00, w Ośrodku Tor Łyżwiarski STEGNY, ul. Inspektowa 1.
IX. OPŁATY
 1. O ile nie nastąpi wcześniejsze zamknięcie list startowych i zakończenie zapisów, opłata startowa (zwana dalej „opłatą”) za udział w biegu wynosi:
 • od dnia 1 lipca br. do dnia 22 lipca br. – 50,00 zł za pakiet;
 • w dniach od 23 lipca br. do 28 lipca br. – 60,00 zł za pakiet.
 1. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.
 2. Opłata przyjmowana jest przez Organizatora celem pokrycia kosztów pakietu startowego.
 3. Zakończenie zapisów spowodowane przekroczeniem limitu ilości Uczestników powoduje obligatoryjne wstrzymanie dokonywania opłat. Dokonanie opłaty w tej sytuacji powoduje obligatoryjny brak jej zwrotu.
 4. Z opłaty startowej w biegu zwolnione są osoby z rocznika 1948 i starsze.
 5. Opłat można dokonywać za pomocą:
  • systemu automatycznych płatności online podczas rejestracji. Płatności należy dokonać w terminie 72 godzin od momentu zapisu. Po przekroczeniu tego terminu brak opłaty od Uczestnika traktowany jest jako rezygnacja ze startu, a zgłoszenie może zostać usunięte z bazy danych. Zabrania się modyfikacji danych wczytanych automatycznie przez system.
  • przelewem na konto nr 83 1030 1508 0000 0005 5084 6055. Płatności należy dokonać w terminie 3 dni roboczych od zgłoszenia. Po przekroczeniu tego terminu brak opłaty od Uczestnika traktowany jest jako rezygnacja ze startu, a zgłoszenie może zostać usunięte z bazy danych. Opłat przelewem można dokonywać w dniach od 1 lipca  do 22 lipca włącznie. W treści przelewu OBOWIĄZKOWO należy podać: imię, nazwisko, rok urodzenia Uczestnika, miasto zamieszkania.
  • gotówką w Biurze Zawodów od dnia 10.07.2018 r.  do dnia 28.07.2018 r.
 6. Dokonanie opłaty startowej oraz pobranie numeru jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
X. PAKIET STARTOWY
 1. W pakiecie startowym uczestnicy otrzymują numer startowy, agrafki do jego przypięcia i pamiątkową koszulkę techniczną firmy 4F, a po ukończeniu biegu pamiątkowy medal, wodę, banan i pamiątkowy dyplom do pobrania ze strony internetowej.
 2. Chip pomiaru czasu przymocowany jest do tylnej strony numeru startowego i ochronnie zabezpieczony gąbką. Odklejanie gąbki może spowodować uszkodzenie chipa.
 3. Organizator nie gwarantuje otrzymania koszulki w zgłoszonym przez Uczestnika rozmiarze.
XI. ODBIÓR PAKIETÓW STARTOWYCH
 1. Osobisty odbiór pakietu startowego przez osoby pełnoletnie będzie możliwy tylko i wyłącznie po okazaniu dowodu osobistego/paszportu, oraz okazaniu dowodu wpłaty opłaty startowej, z wyłączeniem przypadku odnotowania wpłaty na konto Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA Samorządowego Zakładu Budżetowego m. st. Warszawy i zaznaczenia tego faktu przez Organizatora w internetowej liście Uczestników.
 2. Istnieje możliwość odbioru pakietów przez osoby upoważnione. W takim przypadku osoba odbierająca powinna posiadać „Deklarację uczestnictwa” Uczestnika, przez niego wypełnioną i podpisaną. Uczestnik zobowiązany jest do wydrukowania wygenerowanej na profilu użytkownika, „Deklaracji uczestnika” wraz z automatycznie nadanym na niej unikatowym numerem. Dodatkowo zobowiązana jest do okazania dowodu wpłaty za opłatę startową , potwierdzonego przez bank, z wyłączeniem przypadku odnotowania wpłaty na konto Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA Samorządowego Zakładu Budżetowego m. st. Warszawy i zaznaczenia tego faktu przez organizatora w internetowej liście uczestników.
 3. Numer startowy nadawany jest przy odbiorze pakietu startowego w Biurze Zawodów.
 4. Odbiór pakietów dla zawodników z Warszawy od dnia 10  lipca br. do dnia 26 lipca br. w godzinach pracy biura zawodów.
 5. Odbiór pakietów dla zawodników spoza Warszawy od dnia 10  lipca br. do dnia 28 lipca br. w godzinach pracy biura zawodów.
XI. ODBIÓR PAKIETÓW STARTOWYCH
 1. Osobisty odbiór pakietu startowego przez osoby pełnoletnie będzie możliwy tylko i wyłącznie po okazaniu dowodu osobistego/paszportu, oraz okazaniu dowodu wpłaty opłaty startowej, z wyłączeniem przypadku odnotowania wpłaty na konto Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA Samorządowego Zakładu Budżetowego m. st. Warszawy i zaznaczenia tego faktu przez Organizatora w internetowej liście Uczestników.
 2. Istnieje możliwość odbioru pakietów przez osoby upoważnione. W takim przypadku osoba odbierająca powinna posiadać „Deklarację uczestnictwa” Uczestnika, przez niego wypełnioną i podpisaną. Uczestnik zobowiązany jest do wydrukowania wygenerowanej na profilu użytkownika, „Deklaracji uczestnika” wraz z automatycznie nadanym na niej unikatowym numerem. Dodatkowo zobowiązana jest do okazania dowodu wpłaty za opłatę startową , potwierdzonego przez bank, z wyłączeniem przypadku odnotowania wpłaty na konto Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA Samorządowego Zakładu Budżetowego m. st. Warszawy i zaznaczenia tego faktu przez organizatora w internetowej liście uczestników.
 3. Numer startowy nadawany jest przy odbiorze pakietu startowego w Biurze Zawodów.
 4. Odbiór pakietów dla zawodników z Warszawy od dnia 10  lipca br. do dnia 26 lipca br. w godzinach pracy biura zawodów.
 5. Odbiór pakietów dla zawodników spoza Warszawy od dnia 10  lipca br. do dnia 28 lipca br. w godzinach pracy biura zawodów.
XII. BIURO ZAWODÓW
 1. Biuro zawodów i punkt wydawania pakietów startowych uruchomione będą w terminie od 10 lipca br. do 28 lipca br.,
  a mieścić się będą na Torze Łyżwiarskim Stegny w sali gimnastycznej, ul. Inspektowa 1  i czynne w następujących godzinach:
   
  • we wtorki i w czwartki  ( 10, 12, 17, 19, 24, 26  lipca ) od 14.00 do 20.00;
  • w środy  ( 11, 18, 25, lipca ) w godzinach 10.00 – 16.00;
  • w piątek   ( 13, 20  lipca ) w godzinach 12.00 do 18.00;
  • w soboty i niedziele  (14, 15, 21, 22,   lipca ) w godzinach  10:00 – 15:00;
  • w piątek 27 lipca w godzinach 10.00 – 17.00.
 2. W dniu 28 lipca br. , o ile nie zostanie wyczerpany limit zapisów, zgłoszenia tylko dla osób spoza Warszawy przyjmowane będą:
 • w godzinach 8.00 – 9.00 w biurze zawodów przed budynkiem PAST-y, ul. Zielna 39;
 • w godzinach 16.00 – 18.30 w biurze zawodów na  Ośrodku Tor Łyżwiarski Stegny,  ul. Inspektowa 1.
 1. W dniu zawodów 28 lipca br., wydawanie opłaconych pakietów internetowych, tylko dla osób spoza Warszawy, nastąpi:
 • w godzinach 8.00 – 11.00 w biurze przed budynkiem PAST-y, ul. Zielna 39
  /tylko dla Uczestników 5. Biegu Zdobycia PAST-y/;
 • w godz. 16.00 – 18.30 w biurze zawodów na Ośrodku Tor Łyżwiarski Stegny, ul. Inspektowa  1.
XIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Dane osobowe Uczestników biegów będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprez, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagród.
 2. Dane osobowe Uczestników biegów będą wykorzystywane i przetwarzane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i prawa miejscowego, zgodnie z art.6 ust.1 lit.c i e oraz art. 9 ust.2 lit.g  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane RODO) [Dz. Urz. UE z dnia 5 maja 2016 r. L 119/1].
 3. Administratorem danych osobowych jest Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA ul. Rozbrat 26 00-429 Warszawa,   reprezentowane przez Dyrektora.
 4. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, w związku z udziałem w biegach obejmuje także publikację imienia i nazwiska Uczestnika wraz z rokiem urodzenia i z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje - w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
 5. Uczestnik lub rodzic/opiekun prawny niepełnoletniego Uczestnika ma prawo wglądu do swoich danych osobowych/danych osobowych niepełnoletniego Uczestnika oraz ich poprawiania oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Dane osobowe Uczestnika przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.
 7. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w biegu.
 8. Pani/Pana/niepełnoletniego uczestnika dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 9. Zdjęcia, nagrania filmowe, oraz wywiady z Uczestnikami, a także wyniki z danymi osobowymi mogą być wykorzystane bezpłatnie przez prasę, radio, telewizję i w innych mediach zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880 z późn. zm.) w celu organizacji i promocji imprezy, na co Uczestnik, a w przypadku niepełnoletniego  Uczestnika jego rodzic lub opiekun prawny, wyraża zgodę wypełniając odpowiednio „Deklarację uczestnictwa”/”Deklarację uczestnictwa dla niepełnoletnich”.
XIV. KLASYFIKACJA I NAGRODY
 1. Nagrody 28. Biegu Powstania Warszawskiego przewidziane są dla zawodników w klasyfikacji generalnej:
  1. biegaczy na dystansie 5000 i 10000 metrów za miejsca 1-6 kobiet i 1-6 mężczyzn,
  2. zawodników na wózkach: za miejsca 1-3 kobiet i 1-3 mężczyzn.
    
 2. Nagrodę otrzyma również osoba, która zajmie odpowiednio 28, 74 i 1944 miejsce w biegu. Ewentualne zmiany w kolejności Uczestników, spowodowane korektą wyników, nie stanowią w terminie późniejszym podstawy do otrzymania nagród.
 3. Nagrodę specjalną otrzyma biegacz - najstarszy zawodnik wyłoniony wśród zawodników, który pokona trasę w zakładanym limicie czasowym.
 4. Nagrodę specjalną otrzymają w kategorii „Najlepszy zawodnik stolicy kobieta i mężczyzna”, którzy zajmą 1 miejsce w biegu na dystansie 5000 i 10000 metrów.
 5. Organizator przyzna również 3 inne nagrody specjalne dla Uczestników.
 6. Wszyscy Uczestnicy 5. Biegu „Zdobycia PAST-y” otrzymają pamiątkowe medale, a nagrody osoby zajmujące miejsca 1-3 w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn.
 7. Dyplomy w formie elektronicznej będą do pobrania ze strony www.aktywnawarszawa.pl
 8. Sporządzone zostaną oddzielne klasyfikacje branżowe. O klasyfikacjach tych Uczestnicy zostaną poinformowani w momencie uruchomienia zapisów.
 9. Zawodnik na mecie nie posiadający numeru startowego i elektronicznego chipu do pomiaru czasu nie będzie sklasyfikowany.
 10. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi w dniu biegu ok. godziny 22.10. Szczegóły zostaną podane w oddzielnym komunikacie organizacyjnym.
XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Kontakt do biura zawodów /w godzinach pracy biura zawodów/ tel.  797 319 832
 2. Kontakt w sprawach zapisów /w godzinach pracy biura zawodów/: 508 974 197, e-mail: aniawosir1@wp.pl;
 3. Kontakt w sprawach organizacyjnych /w godzinach 8.00 – 16.00/: 600 347 384, e-mail: tsamul@wp.pl;
 4. Kontakt w sprawach faktur, przelewów, płatności /w godzinach 8.00 – 16.00/: 662 104 148, e-mail: imprezyaktywna@wp.pl.

         Wszelkie dodatkowe informacje będą zamieszczane na stronie www.aktywnawarszawa.pl

XVI. KONTAKT
 1. Kontakt do biura zawodów /w godzinach pracy biura zawodów/ tel.  797 319 832
 2. Kontakt w sprawach zapisów /w godzinach pracy biura zawodów/: 508 974 197, e-mail: aniawosir1@wp.pl;
 3. Kontakt w sprawach organizacyjnych /w godzinach 8.00 – 16.00/: 600 347 384, e-mail: tsamul@wp.pl;
 4. Kontakt w sprawach faktur, przelewów, płatności /w godzinach 8.00 – 16.00/: 662 104 148, e-mail: imprezyaktywna@wp.pl.

         Wszelkie dodatkowe informacje będą zamieszczane na stronie www.aktywnawarszawa.pl