Regulamin

I. ORGANIZATOR

Organizatorem 28. Biegu Konstytucji 3 Maja oraz 7. „Biegu z Maskotką” dla dzieci jest Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA Samorządowy Zakład Budżetowy m. st. Warszawy, zwane dalej zamiennie „SCS AW” z siedzibą w Warszawie, 00-429 przy ulicy Rozbrat 26.

II. CELE
 1. Upamiętnienie 227 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
 2. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
 3. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
 4. Promocja m. st. Warszawy i SCS AW.
III. TERMIN I MIEJSCE

Bieg odbędzie się w dniu 03 maja 2018 r. w Warszawie.

IV. TRASA I GODZINY STARTU
 1. Dla biegaczy oraz uczestników Nordic Walking start będzie miał miejsce na Alei Tomasza Hopfera. Meta będzie znajdować się na ul. Rozbrat, na wysokości ul. Szarej. Trasa przebiega ulicami asfaltowymi, w żadnym miejscu nie wiedzie chodnikami. UWAGA: Duże różnice wzniesień na ul. Agrykola oraz na odcinku Górnośląska – Myśliwiecka zakończone ostrym skrętem. Dystans 5 km obowiązuje:
 • w rywalizacji biegaczy (kobiety i mężczyźni);
 • w rywalizacji uczestników Nordic Walking;
 1. ​Dystans ok. 0,7 km obowiązuje w biegu dzieci 7. „Bieg z Maskotką”.
 2. Trasa na 5 km posiada atest PZLA.
 3. Trasa będzie oznaczona znakami pionowymi co 1 kilometr.
 4. Niedopuszczalne jest skracanie trasy biegu pod rygorem dyskwalifikacji.
 5. ​Start nastąpi w godzinach:
 • 10.30 – bieg dzieci 7. „Bieg z Maskotką”;
 • 11:00 do 11:04 – biegacze strefy I /ELITE zawodnicy z czasem życiowym poniżej 19:59/
 • 11:05 do 11:09 – biegacze strefy II / zawodnicy z czasem życiowym 20:00 do 24:59
 • 11:10 do 11:14 - biegacze strefy III / zawodnicy z czasem życiowym 25:00 – 29:59/
 • 11:15 do 11:19 - biegacze strefy IV / zawodnicy z czasem życiowym pow. 30:00/
 • 11:20 do 11:24 – zawodnicy Nordic Walking.

Pomiędzy tymi limitami czasowymi aparatura pomiaru czasu będzie nieaktywna.

V. LIMIT I POMIAR CZASU
 1. Limit czasu biegu głównego wynosi 1 godzinę od startu ostatniego zawodnika.
 2. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu w limicie czasu zobowiązani są do zejścia z trasy.
 3. Punkty pomiaru czasu rozmieszczone będą na starcie, trasie i mecie. Ominięcie któregokolwiek punktu kontroli pomiaru czasu spowoduje dyskwalifikację.
 4. Pierwszych 50-ciu biegaczy (niezależnie od płci) kolejno przekraczających linię mety będzie miało obliczony czas biegu od strzału startera do przekroczenia mety (czas brutto), pozostali będą klasyfikowani wg czasu netto, od przekroczenia linii startu do linii mety.
 5. Numer startowy posiada przyklejone od wewnątrz elektroniczne chipy pomiaru czasu, jest gotowy do użycia i należy przymocować go z przodu na odzieży wierzchniej za pomocą agrafek. Wszelkie modyfikacje, zginanie, odrywanie chipów i pianek zabezpieczających są zabronione i mogą spowodować dyskwalifikację.
VI. ZGŁOSZENIA

VI. ZGŁOSZENIA

 1. Zgłoszeń można dokonywać:

 • osobiście w biurze zawodów,
 • drogą elektroniczną – internetową na stronie www.aktywnawarszawa.waw.pl
 1. Liczba Uczestników ograniczona jest do 7000 osób (w tym maksymalnie do 1000 dzieci).
 2. ​Zapisy internetowe przyjmowane będą od dnia 14 kwietnia od godz. 00:01 do dnia 27 kwietnia br. do godz. 23:59, odbiór pakietów możliwy będzie od dnia 16 kwietnia w biurze zawodów.
 3. ​Rejestrując się Uczestnik określi zakładany czas pokonania trasy, co stanowić będzie podstawę do zakwalifikowania do właściwej strefy startowej.
 4. ​Podpisując deklarację uczestnictwa lub dokonując zgłoszenia poprzez stronę internetową uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w zajęciach przewidzianych w ramach imprezy. Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA Samorządowy Zakład Budżetowy m. st. Warszawy nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w imprezie, oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.
 5. ​Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia „Deklaracji uczestnictwa wraz ze zgodą do udziału w Biegu” podpisanych przez rodzica lub prawnego opiekuna. Wzór tych dokumentów jest dostępny na stronie internetowej www.aktywnawarszawa.waw.pl oraz w biurze zawodów.
 6. ​Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy startowej w momencie przekroczenia liczby 7000 Uczestników imprezy, bez uwzględnienia ilości zapisanych w poszczególnych kategoriach.
 7. ​Wpłaty dokonywane po zamknięciu listy startowej nie będą zwracane.
 8. ​Pierwszeństwo udziału w biegu mają osoby, które zapisały się i uiściły wcześniej opłatę startową.
 9. ​Organizator, w przypadkach losowych /np. kontuzja/, dopuszcza możliwość przekazania pakietu startowego innemu uczestnikowi. Taka samodzielna zmiana możliwa jest elektronicznie do dokonania w osobistym profilu uczestnika jednak w terminie nie późniejszym niż do dnia 1 maja włącznie. Po tym terminie nie ma możliwości dokonywania odstąpienia/przekazania pakietu startowego, bez względu na przyczynę.

 

VII. UCZESTNICTWO
 1. Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest:
 • ​prawidłowe wypełnienie zgłoszenia elektronicznego lub przekazanie do Organizatora Biegu deklaracji uczestnictwa
  w dniu odbioru pakietu startowego;
 • dokonanie opłaty rejestracyjnej (zwanej dalej również „opłatą startową”).
 1. Prawo uczestnictwa w biegu mają osoby urodzone w 2006 roku i starsze. Dzieci z rocznika 2007 i młodsze mogą startować w biegu dzieci 7. „Bieg z Maskotką”. W marszu „Nordic Walking” uczestnicy startują bez ograniczeń wiekowych. W grupie Nordic Walking start następuje obowiązkowo z kijkami.
 2. ​Zaleca się start w koszulce okolicznościowej.
 3. ​Przebywanie na trasie biegu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę trasy. W szczególności zabrania się poruszania po trasie biegu na rowerach, deskorolkach i innych urządzeniach mechanicznych oraz ze zwierzętami.
 4. ​W dniu biegu zostaną zorganizowane szatnie i przebieralnie dla uczestników.
 5. Uczestnicy biegu zobowiązani są zachować szczególną ostrożność i poruszać się zgodnie z przepisami ustawy „Prawo o ruchu drogowym”.
VIII. OPŁATY
 1. O ile nie nastąpi wcześniejsze zamknięcie list startowych i zakończenie zapisów, opłata startowa za udział w biegu wynosi:
 • od dnia 14 kwietnia do dnia 27 kwietnia włącznie – 50,00 zł za pakiet
 • ​w dniach od 28 kwietnia do 3 maja – 60,00 zł.
 1. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.
 2. ​Zakończenie zapisów spowodowane przekroczeniem limitu uczestników powoduje obligatoryjne wstrzymanie dokonywania opłat. Dokonanie opłaty w tej sytuacji powoduje obligatoryjny brak jej zwrotu.
 3. ​Z opłaty startowej w biegu zwolnione są osoby z rocznika 1948 i starsze.
 4. ​Opłat można dokonywać za pomocą:
 • systemu automatycznych płatności online podczas rejestracji. Płatności należy dokonać w terminie 48 godzin od momentu zapisu. Po przekroczeniu tego terminu brak opłaty od uczestnika traktowany jest jako rezygnacja ze startu, a zgłoszenie może zostać usunięte z bazy danych,
 • ​przelewem na konto nr 83 1030 1508 0000 0005 5084 6055 płatności należy dokonać w terminie 3 dni roboczych od zgłoszenia. Po przekroczeniu tego terminu brak opłaty od uczestnika traktowany jest jako rezygnacja ze startu a zgłoszenie może zostać usunięte z bazy danych. Opłat przelewem można dokonywać w dniach od dnia 14 kwietnia do dnia 27 kwietnia włącznie. W treści przelewu OBOWIĄZKOWO należy podać: imię, nazwisko, rok urodzenia uczestnika, miasto zamieszkania,
 • ​gotówką w biurze zawodów.
 1. Dokonanie opłaty startowej oraz pobranie numeru jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

IX. BIURO ZAWODÓW
 1. Biuro zawodów będzie czynne w siedzibie SCSAW w Warszawie ul. Rozbrat 26 pok. 109, od 16 kwietnia do 2 maja 2018 roku w następujących porach:
 • w poniedziałki (16, 23, 30 kwietnia) w godzinach 14.00 – 20.00;
 • we wtorki  ( 17, 24  kwietnia) w godzinach 12.00  18.00;
 • w środy ( 18, 25 kwietnia) w godzinach 10.00 – 16.00; 
 • w czwartki ( 19, 26 kwietnia) 14.00 – 20.00;
 • w piątki (20, 27 kwietnia) w godzinach 12.00  18.00;
 • w soboty (21, 28 kwietnia) w godzinach 10.00 – 14.00;
 • 2 maja w godz. 10.00 –14.00.
 1. ​W dniu zawodów, 3 maja, o ile nie zostanie wyczerpany limit zapisów, zgłoszenia tylko dla osób spoza Warszawy przyjmowane będą w godzinach 8.00 – 9.00 w biurze zawodów – trybuna główna stadionu miejskiego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego przy ul. Łazienkowskiej 3. Opłacone pakiety internetowe wydawane będą, tylko dla osób spoza Warszawy, w godz. 8.00 – 09.30 pod ww. adresem.
X. PAKIET STARTOWY
 1. W pakiecie startowym uczestnicy otrzymują numer startowy, agrafki do jego przypięcia i pamiątkową koszulkę techniczną, a po ukończeniu biegu pamiątkowy medal, napój izotoniczny lub wodę, posiłek regeneracyjny i pamiątkowy dyplom (do pobrania ze strony internetowej).
 2. Chip pomiaru czasu przymocowany jest do tylnej strony numeru startowego i ochronnie zabezpieczony gąbką. Odklejanie gąbki może spowodować uszkodzenie chipa.
 3. ​Organizator nie gwarantuje otrzymania koszulki w zgłoszonym przez Uczestnika rozmiarze.
XI. ODBIÓR OSOBISTY PAKIETÓW STARTOWYCH
 1. Osobisty odbiór pakietu startowego będzie możliwy tylko i wyłącznie po okazaniu dowodu osobistego, okazaniu dowodu wpłaty potwierdzonego przez bank, z wyłączeniem przypadku odnotowania wpłaty na konto Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA Samorządowego Zakładu Budżetowego m. st. Warszawy i zaznaczenia tego faktu przez organizatora w internetowej liście uczestników.
 2. ​Istnieje możliwość odbioru pakietów przez osoby upoważnione. W takim przypadku osoba odbierająca powinna posiadać „Deklarację uczestnictwa” Uczestnika, przez niego wypełnioną i podpisaną. Uczestnik zobowiązany jest do wydrukowania wygenerowanej na profilu użytkownika, „Deklaracji uczestnika” wraz z automatycznie nadanym na niej unikatowym numerem. Dodatkowo zobowiązana jest do okazania dowodu wpłaty za opłatę startową , potwierdzonego przez bank, z wyłączeniem przypadku odnotowania wpłaty na konto Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA Samorządowego Zakładu Budżetowego m. st. Warszawy i zaznaczenia tego faktu przez organizatora w internetowej liście uczestników.
 3. ​Numer startowy nadawany jest przy odbiorze pakietu startowego w biurze zawodów.
 4. ​Odbiór pakietów dla zawodników z Warszawy od dnia 16 kwietnia do dnia 2 maja br. w godzinach pracy biura zawodów.
 5. ​Odbiór pakietów dla zawodników spoza Warszawy od dnia 16 kwietnia do dnia 3 maja w godzinach pracy biura zawodów.
XII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Dane osobowe uczestników biegów będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprez, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.
 2. ​Dane osobowe uczestników biegów będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.). Administratorem danych osobowych jest Organizator.
 3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, w związku z udziałem w obu biegach obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z rokiem urodzenia i z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje - w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
 4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w biegu.
 6. Zdjęcia, nagrania filmowe, oraz wywiady z Uczestnikami, a także wyniki z danymi osobowymi mogą być wykorzystane przez prasę, radio, telewizję i w innych mediach zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880 z późn. zmianami).
XIII. KLASYFIKACJA I NAGRODY
 1. Nagrody przewidziane są dla zawodników w klasyfikacji generalnej:

 • biegaczy za miejsca 1-3 kobiet i 1-3 mężczyzn,
 • ​trzy nagrody do rozlosowania wśród uczestników Nordic Walking.
 1. Nagrodę otrzyma również biegacz który zajmie 28 i 1791 miejsce w Biegu (na podstawie pierwszej oficjalnej listy klasyfikacyjnej). Ewentualne zmiany w kolejności uczestników, spowodowane korektą wyników, nie stanowią w terminie późniejszym podstawy do otrzymania nagród.
 2. ​Nagrodę specjalną otrzyma biegacz - najstarszy zawodnik wyłoniony wśród zawodników, którzy pokonają trasę w zakładanym limicie czasowym. – nagroda do odbioru w siedzibie firmy tj. ul Rozbrat 26 w pok. 214 od dnia 4 maja (środa) w godz. 8.30 – 15.30.
 3. Czas osiągnięty w marszu „Nordic Walking” zachowuje tylko charakter informacyjny, nie będzie sporządzona klasyfikacja indywidualna.
 4. ​Sporządzone zostaną oddzielne klasyfikacje branżowe. O klasyfikacjach tych uczestnicy zostaną poinformowani w momencie uruchomienia zapisów.
 5. ​Zawodnik na mecie nie posiadający numeru startowego i elektronicznego chipu do pomiaru czasu nie będzie sklasyfikowany.
XIV. BIEG DZIECI 7. „BIEG Z MASKOTKĄ”
 1. Prawo uczestnictwa w biegu mają dzieci od rocznika 2007 i młodsi.
 2. Długość trasy wynosi ok. 700 metrów.
 3. Bieg rozgrywany będzie w dwóch kategoriach wiekowych: 2007 – 2009, 2010 i młodsi.
 4. Start wspólny w Alei Hopfera, z pierwszej linii startują dzieci starsze. Meta znajduje się na ul. Rozbrat. Miejsce startu i mety pokrywają się z miejscami startu i mety uczestników 28. Biegu Konstytucji.
 5. Miejscem zbiórki dzieci po biegu jest teren Ośrodka SCSAW „Jutrzenka” ul. Rozbrat 5.
 6. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia „Zgody do udziału w Biegu” podpisanej przez rodzica lub prawnego opiekuna.
 7. Podpisując deklarację uczestnictwa lub dokonując zgłoszenia poprzez stronę internetową w osobistym profilu uczestnika - rodzic lub opiekun prawny, zaświadcza się że stan zdrowia dziecka / uczestnika umożliwia mu udział w zajęciach przewidzianych w ramach imprezy. SCSAW nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w imprezie, oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.
 8. Koszt pakietu startowego w biegu dzieci 7. „Bieg z Maskotką” zawierający koszulkę wynosi 50,00 zł, a bez koszulki 20,00 zł.
 9. W pakiecie startowym wszyscy uczestnicy otrzymują numer startowy i opcjonalnie pamiątkową koszulkę techniczną, a po ukończeniu biegu pamiątkowy medal, napój oraz posiłek regeneracyjny. Zaleca się start w koszulce okolicznościowej.
 10. Zapisy internetowe przyjmowane będą od dnia 14 kwietnia do dnia 27 kwietnia br., odbiór pakietów możliwy będzie od dnia 16 kwietnia w biurze zawodów.
 11. Opłat można dokonywać:
 • szybkiej płatności online przy rejestracji lub przelewem na konto nr 83 1030 1508 0000 0005 5084 6055 w terminie 3 dni roboczych od zgłoszenia. Po przekroczeniu tego terminu brak opłaty od uczestnika traktowany jest jako rezygnacja ze startu a zgłoszenie może zostać usunięte z bazy danych. Opłat przelewem można dokonywać w dniach od 14 kwietnia do 27 kwietnia włącznie. W treści przelewu OBOWIĄZKOWO należy podać: imię, nazwisko, rok urodzenia uczestnika, miasto zamieszkania – 7. „ Bieg z Maskotką”,
 • gotówką w biurze zawodów,
 • pakiet, o ile nie zostanie wyczerpany limit zapisów, można również nabyć w dniu zawodów w godz..08.00 - 09.30.
 1. Obowiązkowo każdy zawodnik biegnie ze swoją ulubioną maskotką. Wielkość maskotki jest dowolna.
 2. Chip pomiaru czasu przymocowany jest do tylnej strony numeru startowego i ochronnie zabezpieczony gąbką. Odklejanie gąbki może spowodować uszkodzenie chipa.
 3. W dniu biegu, na stadionie przy ul. Łazienkowskiej 3, zostaną zorganizowane szatnie i przebieralnie dla uczestników.
 4. Czas osiągnięty w 7. „Biegu z Maskotką” zachowuje tylko charakter informacyjny, nie będzie sporządzona klasyfikacja indywidualna.
XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Kontakt do organizatora

 • w sprawach zapisów: 508 974 197, 22 16 27 254 e-mail: aniawosir1@wp.pl;
 • w sprawach organizacyjnych: 600 347 384, 22 16 27 204 e-mail: tsamul@wp.pl;
 • ​​w sprawach faktur, przelewów, płatności: 662-104-148, 22 16 27 245 e-mail: imprezyaktywna@wp.pl.
 1. Organizator zapewnia Uczestnikom obsługę medyczną na czas trwania Biegu.
 2. ​Decyzje obsługi medycznej co do kontynuowania biegu są ostateczne i niezmienne.
 3. Na mecie będą się znajdować stanowiska wydawania wody, medali i posiłków regeneracyjnych.
 4. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników Biegu. SCSAW nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w imprezie, oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.
 5. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni.
 6. Wyniki zawodów zostaną umieszczone na stronie internetowej: www.aktywnawarszawa.waw.pl
 7. Zabrania się jazdy po trasie na rowerach, deskorolkach itp. oraz biegu bez obowiązującego numeru startowego lub ze zwierzętami. Osoby łamiące ten przepis będą usuwane z trasy.
 8. We wszystkich sprawach nieujętych Regulaminem decyduje Organizator Biegu, któremu przysługuje wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu.