Informacje o akcji "Lato w mieście 2017"

14 czerwca 2017
Informacje o akcji Lato w mieście 2017

W okresie przerwy wakacyjnej na Ośrodku „Szczęśliwice” organizowana będzie Akcja „Lato w mieście 2017”. 

Zapisy dla grup zorganizowanych ruszają 14.06.2017 r. będą przyjmowane w godzinach 10:00 – 16:00 pod numerem telefonu: tel. (22) 16-27-300

Koordynatorem Akcji w Ośrodku Szczęśliwice z ramienia SCS AKTYWNA WARSZAWA jest Pan Marcin Zahorowicz. 

REGULAMIN AKCJI „LATO w MIEŚCIE 2017” W OŚRODKU SZCZĘŚLIWICE

 1. Organizator: Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA
 2. Czas trwania akcji: od 26 czerwca 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. w dni powszednie (poniedziałek - piątek), w godzinach: od 10.00 do 13.00 
 3. Cel akcji: popularyzacja sportu i rekreacji, zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w okresie wakacyjnym, alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego, zapobieganie problemom uzależnień.
 4. Zasady dla uczestników indywidualnych (dzieci i młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych z terenu m. st. Warszawy): 
  • Warunkiem otrzymania bezpłatnego wstępu jest okazanie ważnej legitymacji szkolnej.
  • Osoby indywidualne nie są objęte wcześniejszymi zapisami i mogą odebrać bezpłatny bilet w każdym momencie trwania akcji.
  • Bilet wstępu nie obejmuje zajęć indywidualnych i opieki podczas trwania akcji.
  • Przed skorzystaniem z oferty Ośrodka uczestnik zajęć indywidualnych zobowiązany jest do okazania w recepcji/kasie legitymacji szkolnej oraz pozostawienia oświadczenia rodzica lub opiekuna prawnego - o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach rekreacyjno-sportowych. Oświadczenie ważne jest na cały okres trwania akcji „Lato w Mieście 2017”. Wzór Oświadczenia do pobrania poniżej.
 5. Zasady dla uczestników grupowych (dzieci i młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych z terenu m. st. Warszawy): 
  • Warunkiem uczestnictwa grupy w zajęciach jest wcześniejsza rezerwacja terminu pod numer tel. 22 16 27 300,
  • Grupa zorganizowana powinna liczyć minimum 10 osób,
  • Grupa musi znajdować się pod opieką wychowawcy lub opiekuna,
  • Grupa musi być wpisana w harmonogram zajęć Akcji „Lato w mieście 2017”
  • Grupa wpisana w harmonogram akcji ma prawo do bezpłatnego skorzystania z kolejki grawitacyjnej.
  • Opiekun grupy zorganizowanej przed skorzystaniem z oferty Ośrodka ma obowiązek pozostawienia w recepcji/kasie imiennej listy uczestników zajęć wraz z danymi imiennymi opiekunów.
  • Opiekun grupy składa pisemne oświadczenie, że do uczestnictwa w zajęciach dopuszczane są wyłącznie osoby posiadające oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w tych zajęciach lub które złożyły podpisane własnoręcznie, a w przypadku osób niepełnoletnich przez przedstawiciela ustawowego, oświadczenie o zdolności do udziału w zajęciach. Wzór Oświadczenia do pobrania poniżej.
  • Opiekun zobowiązany jest do zapoznania grupy z regulaminem obiektu i urządzeń
  • Opiekunowie grup mogą bezpłatnie wykonać wjazd/zjazd w ramach pomocy swoim podopiecznym podczas korzystania przez nich z urządzeń. Liczba osób uprawnionych do bezpłatnego skorzystania zależna jest od wielkości grupy:
   1. gdy grupa liczy 10 osób – dwóch opiekunów,
   2. gdy grupa liczy od 11 do 20 osób – trzech opiekunów,
   3. gdy grupa liczy od 21 do 30 osób – czterech opiekunów,
   4. gdy grupa liczy powyżej 30 osób – pięciu opiekunów.
 6. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu Ośrodka Szczęśliwice oraz stosowania się do poleceń załogi obsługującej urządzenia.
 7. Za szkody wyrządzone w mieniu Ośrodka przez niepełnoletnich uczestników akcji „Lato w Mieście” odpowiadają rodzice lub prawni opiekunowie.
 8. SCS AKTYWNA WARSZAWA nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej za kontuzje, wypadki wynikające z udziału w zajęciach osób chorych oraz za skutki owych wypadków przed, po i w czasie trwania akcji „Lato w Mieście 2017”.
 9. SCS AKTYWNA WARSZAWA nie ponosi odpowiedzialności prawnej za kontuzje, wypadki i urazy oraz koszty leczenia wynikłe z tytułu udziału w zajęciach, z dojazdami na i z zajęć akcji „Lato w Mieście 2017” włącznie, chyba że wynikają one z jego winy.
 10. Nieprzestrzeganie przepisów Regulaminu Akcji oraz Ośrodka i urządzeń przez uczestników, podczas akcji „Lato w Mieście 2017”, może skutkować usunięciem uczestnika z terenu Ośrodka, a także zakazem dalszego korzystania z tych zajęć do końca trwania akcji. Pracownicy SCS AKTYWNA WARSZAWA o każdej sytuacji niesubordynacji uczestnika, informuje koordynatora akcji lub kierownika obiektu, który sporządza stosowną notatkę ze zdarzenia. Decyzję o dalszym uczestniczeniu lub zakazie brania udziału w zajęciach podejmuje Dyrektor SCS AKTYWNA WARSZAWA.
 11. W sprawach nie ujętych niniejszym regulaminem decyduje Dyrektor Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA

Pliki do pobrania: