Inflancka w sobotę: zabawy i gry w wodzie, zumba, bilety za 1 zł!

18 września 2018
Inflancka w sobotę: zabawy i gry w wodzie, zumba, bilety za 1 zł!

Zabawy w wodzie dla najmłodszych i rodzin (wodny tor przeszkód, koszykówka, sztafeta), szybki test umiejętności pływackich, możliwość rozmowy z profesjonalnym instruktorem nauki pływania, pokaz różnych stylów pływackich i umiejętności ratowników, zumba w wodzie i na sali gimnastycznej, a także rywalizacja na siłowni – to wszystkie atrakcje, dla tych którzy odwiedzą Ośrodek Inflancka w najbliższą sobotę 22 września w godz. 10:00 -14:00 (wyjście z wody o godz. 13:45).

Bilet na imprezę „Family water day” kosztuje tylko 1 zł od osoby i obejmuje wejście na pływalnię i siłownię. Dodatkowo dla każdego uczestnika przewidziana jest możliwość spaceru do „serca” Ośrodka Inflancka i zobaczenia instalacji, dzięki którym pływalnia może funkcjonować.

To nie koniec atrakcji zaplanowanych na sobotę, bo już od godz. 14:00 zapraszamy do skorzystania z programu Aktywna Rodzina – przy zakupie wejściówki na trzy godziny – koszt biletu jednoosobowego to raptem 6 zł. Promocja w ramach Aktywnej Rodziny będzie również dostępna w niedzielę.

 

REGULAMIN IMPREZY 

„Family Water Day”
 

1. ORGANIAZATOR:
Stołeczne Centrum Sportu  AKTYWNA WARSZAWA ul. Rozbrat 26, 00-429 Warszawa

2. TERMIN I MIEJSCE IMPREZY:
22 września 2018 r. godz. 10.00 - 14:00 (sprzedaż wejściówek od godz. 9:30 do godz. 14:00)
Ośrodek Inflancka ul. Inflancka 8, 00 - 189 Warszawa

3. CEL IMPREZY:
a. Popularyzacja aktywności fizycznej i sportu.
b. Promocja nauki pływania.
c. Aktywny wypoczynek.

4. WARUNKI UCZESTNICTWA: 

 • Zgłoszenia odbywają się w dniu imprezy na terenie Ośrodka Inflancka w recepcji Ośrodka,  w godzinach 9:30-14.00. 
 • Warunkiem udziału w imprezie jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz regulaminami Ośrodka Inflancka i postępowanie zgodnie z ich zaleceniami. Korzystający z usług Ośrodka Inflancka, którzy nie będą przestrzegać zapisów regulaminów zostaną usunięci  z terenu Ośrodka (obiektu). 
 • Każdy z uczestników imprezy zobowiązany jest do podporządkowania się poleceniom ratowników, instruktorów oraz kierownictwa Ośrodka.
 • Dzieci do lat 13 mogą przebywać w obiekcie jedynie pod nadzorem osób pełnoletnich. Osoby te ponoszą pełną odpowiedzialność za powierzone ich opiece dzieci
  i odpowiadają za wszelkie szkody przez nie wyrządzone. Warunkiem udziału w imprezie jest przebranie się w strój sportowy lub pływacki oraz zmiana obuwia. Wymóg zmiany obuwia dotyczy także opiekunów uczestników imprezy.
 • Udział w imprezie jest płatny w wysokości 1zł na recepcji Ośrodka. Opłatę tą zobowiązany jest uiścić także opiekun uczestnika przebywający na obiekcie w strefie płatnej.
 • O godzinie 13.45 wszyscy uczestnicy imprezy zobowiązani są do opuszczenia płyty pływalni (hali basenowej). Dla uczestników przewidziano 15  minut czasu technicznego po upłynięciu którego naliczane będą dopłaty zgodnie z cennikiem Ośrodka. Uczestnicy zostaną poinformowani o konieczności opuszczenia płyty pływalni sygnałem dźwiękowym.
 • Czas od godz. 13:45 do 14:00 przeznaczony jest na przygotowanie pływalni na przyjęcie klientów indywidualnych.
 • Ze względu na zapewnienie zasad higieny i bezpieczeństwa osobom znajdującym się na terenie obiektu nie wolno
 1. wchodzić do wody wbrew zakazowi ratowników, przy braku dyżuru służby ratowniczej oraz w czasie prowadzenia akcji ratowniczej, 
 2. przebywać  na terenie Ośrodka po spożyciu alkoholu lub środków odurzających,
 3. na terenie ośrodka obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i papierosów elektronicznych,
 4. używać strojów i przedmiotów w sposób widoczny zabrudzonych lub które mogą wchodzić w reakcje chemiczne z wodą, 
 5. wchodzić do wody w strefie niecek oznaczonych znakiem Niebezpieczna głębokość wody jeżeli nie umie się pływać,
 6. nurkować, skakać do wody i wykonywać ćwiczenia bezdechowe bez zgody lub wbrew zakazowi ratownika,
 7. wnosić opakowań szklanych oraz puszek z napojami,
 8. biegać, popychać, krzyczeć oraz zachowywać się w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu oraz innych użytkowników obiektu, a na hali basenowej dodatkowo wrzucać do wody,
 9. wszczynać fałszywych alarmów, 
 10. wrzucać do wody jakichkolwiek przedmiotów z wyłączeniem przedmiotów dozwolonych przez ratownika lub instruktora,
 11. wchodzić i wychodzić z basenów poza miejscami do tego przeznaczonymi (drabinki, schody),
 12. wchodzić na stanowiska ratownicze oraz używać sprzętu ratowniczego poza sytuacjami wypadkowymi,
 13. zaśmiecać i zanieczyszczać,
 14. używać mydła i środków chemicznych na terenie hal basenowych,
 15. niszczyć urządzeń i wyposażenia,
 16. przemieszczać wyposażenia ruchomego bez zgody ratowników lub personelu,
 17. żuć gumy i spożywać pokarmów na hali basenowej,  sali fitness i siłowni,
 18. pozostawiać obuwia basenowego typu klapki, japonki w strefach komunikacji i przelewów basenowych,
 19. wchodzić na murki okalające basen, balustrady, liny torowe oraz inne elementy konstrukcyjne i urządzenia do tego nie przeznaczone,
 20. załatwiać potrzeby fizjologiczne poza WC.

5. PROGRAM MINUTOWY:

Godz. 10:00 – 14:00*

 • Pływanie rekreacyjne – korzystanie ze wszystkich urządzeń pływalni
 • Zabawy rekreacyjne
 • Zajęcia sportowe
 • Testy kwalifikacyjne na zajęcia nauki pływania

Godz. 10:00 – interaktywne punkty ratownictwa
Godz. 10:30 – pokazy stylów pływackich
Godz. 11:00 – konkurencje sportowe
Godz. 12:00 – Aqua Zumba
Godz. 13:00 – Zumba na Sali fitness
Godz. 13:45 – Spacer do „serca” pływali

*Godz. 13:45-14:00 – Opuszczenie strefy płatnej Ośrodka.
Podczas trwania imprezy będzie istniała możliwość zapisania się na zajęcia nauki pływania.
Nad realizacją i poprawnym przebiegiem konkurencji czuwają ratownicy i instruktorzy.

6. NAGRODY:

Organizator przewidział drobne upominki dla uczestników konkurencji sportowych.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 • Impreza odbędzie się zgodnie z regulacjami niniejszego Regulaminu. 
 • Korzystający zobowiązani są do natychmiastowego zgłoszenia obsłudze obiektu wszelkich uszkodzeń urządzeń znajdujących się na terenie Ośrodka. Korzystanie z uszkodzonych urządzeń jest zabronione.
 • Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zaistniałe w trakcie imprezy wypadki i ich skutki oraz za uszkodzenia sprzętu i zaginione rzeczy, jeśli doszło do nich z winy uczestników lub osób trzecich.  W przypadku osób niepełnoletnich powyższą odpowiedzialność ponoszą osoby pełnoletnie, pod opieką których ww. uczestnicy przebywają na terenie Ośrodka oraz ich opiekunowie prawni.
 • W sprawach nie objętych Regulaminem decyduje Organizator w porozumieniu z ratownikami
  lub instruktorami mając na uwadze bezpieczeństwo uczestników.
 • Każdy uczestnik zobowiązany jest do szczególnej dbałości o bezpieczeństwo podczas obecności na Ośrodku.
 • Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia wynikłe z nie przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie imprezy. 
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy z przyczyn od siebie niezależnych.