Regulamin

Regulamin Wspólna Aktywna

Regulamin korzystania z Karty Wspólnej w obiektach sportowych
Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Korzystanie z usług rekreacyjno-sportowych oferowanych przez Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA - zwane dalej SCS AW, na zasadach określonych w regulaminach i cennikach poszczególnych obiektów SCS AW,  może być opłacane za pomocą karty wartościowej - zwanej dalej Kartą Wspólną Aktywną, której rodzaje i wartości określa poniższa tabela:
 

KARTA WSPÓLNA

CENA KARTY

WARTOŚĆ KARTY

OKRES WAŻNOŚCI

   Karta 150

   150 zł

       165 zł

          90 dni

   Karta 200

   200 zł

       230 zł

          90 dni

   Karta 300

   300 zł

       360 zł

    90 dni

 1. Wystawcą Karty WSPÓLNA AKTYWNA, uprawniającej do korzystania z obiektów sportowych
  SCS AW jest Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA.
 2. Nabycie usługi za pomocą Karty WSPÓLNA AKTYWNA jest równoznaczne
  z zapoznaniem się i akceptacją zasad i warunków niniejszego Regulaminu oraz Regulaminów obiektów sportowych SCS AW.

§ 2. Postanowienia ogólne cd.

1. Karta WSPÓLNA AKTYWNA umożliwia korzystanie z usług rekreacyjno-sportowych oferowanych
    przez następujące obiekty SCS AW:

 1. Ośrodek Inflancka, przy ul. Inflanckiej 8,
 2. Ośrodek Rozbrat-Jutrzenka, przy ul. Rozbrat 26, (w tym Skatepark Jutrzenka przy ul. Rozbrat 5),
 3. Ośrodek Grzybowska, przy ul. Grzybowskiej 35A,
 4. Ośrodek Solec, przy ul. Solec 71, 
 1. Wydanie Karty WSPÓLNA AKTYWNA wiąże się z założeniem konta
  w elektronicznym systemie obsługi klienta (wymagane podanie danych personalnych, tj. imienia i nazwiska oraz danych do kontaktu – numer telefonu i adres e-mail) i wniesieniem opłaty w wysokości uzależnionej od ceny wybranej karty. Przekazanie danych kontaktowych (e-mail) wiązać się będzie ze zgodą na przesyłanie informacji dotyczących obsługi karty (koniec terminu ważności, itp.)
 2. Posiadacz karty WSPÓLNA AKTYWNA wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych przez SCS AW zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2014, poz. 1182)
 3. Posiadacz Karty WSPÓLNEJ AKTYWNEJ ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.).
 4. Administratorem danych osobowych jest Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA, ul. Rozbrat 26, 00-429 Warszawa.
 5. Korzystanie z Karty WSPÓLNA AKTYWNA wymaga doładowania konta w wysokości wynikającej z rodzaju i wartości karty określonej w Tabeli, o której mowa w § 1 ust. 1 niniejszego Regulaminu.

§ 3. Zasady korzystania z Karty WSPÓLNA AKTYWNA

 1. Za pomocą Karty WSPÓLNA AKTYWNA można dokonywać opłat tylko za bilety jednorazowego wstępu (ze stawką podatku VAT 8%) i korzystać z usług oferowanych przez  Ośrodki SCS AW wskazane w § 2 ust.1, zgodnie z cennikami usług tych obiektów, z wyłączeniem usług jednorazowych objętych odrębnymi bonifikatami lub upustami. 
 2. Kartą WSPÓLNA AKTYWNA nie można opłacać karnetów na zajęcia zorganizowane prowadzone w obiektach SCS AW. Korzystanie z wymienionych wcześniej zajęć zorganizowanych wymaga  zakupu odrębnego karnetu,
  zgodnie z cennikiem usług wybranego obiektu SCS AW.
 3. Karta WSPÓLNA AKTYWNA jest kartą na okaziciela - co oznacza, iż prawo do korzystania z obiektów przysługuje aktualnemu posiadaczowi Karty WSPÓLNA AKTYWNA i osobom mu towarzyszącym.
 4. Karta WSPÓLNA AKTYWNA umożliwia korzystanie z usług w dniach i godzinach otwarcia obiektów wymienionych w § 2 ust.1, zgodnie z grafikami wejść i nie gwarantuje wstępu
  w przypadku braku wolnych miejsc lub obowiązujących rezerwacji.
 5. Posiadanie Karty WSPÓLNA AKTYWNA nie upoważnia do wejścia poza kolejnością.
 6. W trosce o zadowolenie posiadaczy Karty WSPÓLNA AKTYWNA  SCS AW sugeruje uprzedni kontakt telefoniczny z wybranym obiektem w celu ustalenia dostępności wolnych miejsc.
 7. Karta WSPÓLNA AKTYWNA umożliwia opłacenie należności za faktyczny czas korzystania z obiektu. Opłata za wejście, zgodnie z cennikiem usług, pobierana jest
  z góry, z chwilą przejścia przez bramkę kasy, i nie podlega zwrotowi. Opłata za przekroczenie czasu określonego dla danej usługi jest naliczana przy wyjściu, zgodnie
  z obowiązującymi cennikami poszczególnych obiektów.
 8. Osoby przebywające w strefie płatnej krócej niż zadeklarowany czas zgodny
  wykupionym biletem wstępu, nie otrzymują zwrotu pieniędzy za niewykorzystany czas pobytu.
 9. Korzystający z ulg zobowiązani są do przedstawienia dokumentu uprawniającego  do korzystania z nich.
 10. W razie wystąpienia braku środków na koncie, dopłatę należy uregulować gotówką lub kartą płatniczą. Nie ma możliwości generowania ujemnego salda (debetu) na koncie.
 11. Nie ma możliwości zwrotu ani zamiany zakupionej karty, zawieszenia korzystania z karty oraz zwrotu w gotówce niewykorzystanych środków na koncie WSPÓLNA AKTYWNA.
 12. W przypadku odmowy uiszczenia przez klienta opłaty dodatkowej za  przekroczenie czasu pobytu wynikającego z cennika, pracownicy obiektów SCS AW uprawnieni są do podjęcia kroków zmierzających do uregulowania powstałej należności, z wezwaniem Policji włącznie.
 13. Karta WSPÓLNA AKTYWNA uprawnia do korzystania z obiektów od momentu doładowania karty do wyczerpania kwoty doładowanej lub upłynięcia okresu wskazanego w Tabeli, o której mowa w § 1 ust. 1 niniejszego Regulaminu.
 14. Doładowanie konta w wysokości wynikającej z Tabeli w kasach obiektów SCS AW (wyposażonych w elektroniczny system obsługi klienta) powoduje aktualizację karty, termin jej ważności ulega wydłużeniu, a środki dotychczas zgromadzone na koncie przechodzą na następny okres i sumują się.
 15. SCS AW ustala limit doładowania konta WSPÓLNA AKTYWNA na kwotę 600,00 zł. brutto.
 16. Po upływie terminu ważności karty (90 dni od daty zakupu) niewykorzystane środki stają się nieaktywne. W ciągu 30 dni od upływu terminu ważności karty klient może doładować konto ponownie ją aktywując.
 17. W razie nie dokonania doładowania konta w terminie 30 dni od upływu ważności karty środki pieniężne dostępne na koncie WSPÓLNA AKTYWNA ulegają wyzerowaniu bez możliwości zwrotu niewykorzystanej kwoty.
 18. Niniejszy Regulamin obowiązuje każdego użytkownika Karty WSPÓLNA AKTYWNA. Wraz z zakupem każdy użytkownik akceptuje i zobowiązany jest do przestrzegania postanowień regulaminów obowiązujących w poszczególnych obiektach SCS AW.   

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2017 r.