LogowanieRejestracja
Strona główna

 AKTUALNOŚCI

ŁYŻWIARSKIE CZWARTKI 2016/2017
2016-12-01 10:00:20

REGULAMIN 8-u „CZWARTKÓW ŁYŻWIARSKICH” 2016/2017


Cel imprezy
Popularyzacja łyżwiarstwa wśród dzieci i młodzieży szkół warszawskich

Organizatorzy
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA
Warszawa, ul. Rozbrat 26 tel. 0-22 16 – 27 - 244
Tel. kom. 0-666-085-546
E – mail : imprezyaktywna@wp.pl

Miejsce
Tor Łyżwiarski „Stegny” ul. Inspektowa 1

Terminy i godzina rozpoczęcia
1,8, grudnia 2016 r.
12, 19,26 stycznia 2017 r.
2, 9 lutego 2017 r.
2 marca 2017 r.
9 marca 2017 r. /zakończenie/
Początek imprezy zawsze o godz. 14.30. Wejście na lód od godz. 1400. Zejście z lodu po zawodach. Uczestnicy startują na łyżwach krótkich. Istnieje możliwość wypożyczenia łyżew od godz. 1400 na torze - odpłatnie. Organizator zastrzega sobie prawo do rozegrania jednej z edycji w terminie rezerwowym lub też skrócenia ilości rozgrywanych edycji z powodu złych warunków atmosferycznych.

Punktacja drużynowa
1. Po zakończeniu każdego czwartku będzie prowadzona punktacja drużynowa. Suma punktów uzyskanych przez wszystkich zawodników danej szkoły stanowić będzie ilość punktów przez nią zdobytych.
2. Dodatkowo przyznaje się jeden punkt za każdego uczestnika ze szkoły w każdym czwartku.

W punktacji sztafet szkoła otrzymuje za:
1 miejsce – 12 pkt
2 miejsce – 11 pkt
3 miejsce – 10 pkt
4 miejsce – 9 pkt
5 miejsce – 8 pkt
6 miejsce – 7 pkt
7 miejsce – 6 pkt
8 miejsce – 5 pkt
9 miejsce – 4 pkt
10 miejsce – 3 pkt
11 miejsce – 2 pkt
12 miejsce – 1 pkt

3. Na zakończenie cyklu przewidziano dla najlepszych 5 szkół puchary.

Punktacja indywidualna
1. Po zakończeniu każdego czwartku będzie prowadzona punktacja indywidualna w każdej kategorii wiekowej. Uczestnik startujący w imprezie reprezentuje w zawodach macierzystą szkołę.
1m. - 12 pkt
2 m - 11 pkt
3 m - 10 pkt
4 m - 9 pkt
5 m - 8 pkt
6 m - 7 pkt
7 m - 6 pkt
8 m - 5 pkt
9 m - 4 pkt
10 m - 3 pkt
12 - 2 pkt
12 m - 1 pkt
2. Do łącznej punktacji będą brane pod uwagę najlepsze wyniki 6 czwartków z 8 rozegranych. Żeby być sklasyfikowanym należy wystartować minimum 6 razy. Przy równej ilości punktów decyduje o lepszym miejscu:
a. większa ilość zwycięstw,
b. większa liczba lepszych miejsc,
c. najlepszy czas.

Kategorie wiekowe oraz dystanse (oddzielnie dla dziewcząt i chłopców)
Rocznik Dystans (metry)
2009 i młodsi 50
2008 50
2007 100
2006 200
2005 300
2004 300

Każda szkoła może wystawić dowolną ilość drużyn w sztafetach w danej grupie /dopuszcza się sztafetę mieszaną / chłopiec - dziewczynki
- grupa pierwsza – rocznik 2008, 2009 i młodsi,– dystans 150 m /3 x 50 m/ (klasa 1-2)
- grupa druga - rocznik 2006, 2007– dystans 300 m /3 x 100 m/ (klasa 3-4)
- grupa trzecia - rocznik 2004, 2005 – dystans 300 m /3 x 100 m/ (klasa 5-6)
Jeden zawodnik może startować maksymalnie w dwóch sztafetach.

Zapisy.
1. Podpisując deklarację uczestnictwa uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w zajęciach przewidzianych w ramach imprezy. Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w imprezie, oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.
2. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia „Deklaracji uczestnictwa dla niepełnoletnich wraz ze zgodą do udziału w imprezie” podpisanych przez rodzica lub prawnego opiekuna. Wzór tych dokumentów jest dostępny na stronie internetowej www.aktywnawarszawa.waw.pl oraz w biurze zawodów.

W czasie każdej imprezy będą się odbywały także konkurencje rekreacyjne.
Po podsumowaniu wyników całego cyklu imprez w sezonie 2016/2017 przewidziano nagrody w postaci pucharów i sprzętu sportowego dla najlepszych 6 szkół oraz puchary, medale i nagrody indywidualne dla 3 najlepszych zawodników i zawodniczek z każdej kategorii wiekowej.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe uczestników zawodów będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprez, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.
2. Dane osobowe uczestników zawodów będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, w związku z udziałem w obu biegach obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z rokiem urodzenia i ze szkołą do której uczęszcza, nazwą miejscowości, w której zamieszkuje - w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w biegu.

Postanowienia końcowe
Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu.

Niedopuszczalne jest łączenie 2- ch lub więcej szkół w jeden zespół.


Deklaracja Łyżwiarskie Czwartki.pdfStołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA
ul. Rozbrat 26
00 - 429 Warszawa
NIP 526-25-19-160
Regon 017189671
NIP i REGON nadany Stołecznemu Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA
służy tylko do rozliczeń płacowych z pracownikami zatrudnionymi w SCS AW
bip

Centrala Recepcja O/Rozbrat 26
rozbrat@aktywnawarszawa.waw.pl
tel: 22 162 72 00

Dział Marketingu:
marketing@aktywnawarszawa.waw.pl
tel: 22 1627217
Sekretariat
tel: 22 162 72 09
biuro@aktywnawarszawa.waw.pl